Бариатричната хирургия подобрява албуминурията01/04/2018

При пациенти с диабетна нефропатия бариатричната хирургия води до значимо подобрение на албуминурията, показваха резултатите от проспективно проучване, проведено в Cleveland Clinic. В него са участвали 101 пациенти с морбидно затлъстяване и албуминурия, подложени на тази оперативна интервенция през периода 2005-2014 и проследени след това краткосрочно за една до 3 години и дългосрочно за 4 до 10 години (средно 61 месеца).

При 80% е било установено подобрение на албуминурията, оценена като съотношение албумин-креатинин в урината (uACR), като при 50% е наблюдавано обратно развитие към нормоалбуминурия. Всичките участници са били с изходно uACR =/>30 mg/g, средно 80 mg/g. Другите изходни параметри са: средна възраст 53 години, 56% – жени и среден индекс на телесна маса (BMI) 43 kg/m2.

Бариатричната хирургия може да подобри метаболитния контрол при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и затлъстяване, като в някои от случаите дори води до нормализиране на глюкозната хомеостаза. Поради това, тя често е наричана метаболитна хирургия.

Резултатите от настоящото проучване за първи път показват, обаче, че интервенцията (Roux-en-Y стомашен байпас – RYGB при 75% и ръкавна гастректомия – SG при 25%) може да има благоприятно влияние и върху бъбречното увреждане, в резултат на ЗД. Потенциално, може да се търсят ползи от бариатричната хирургия и за протекция на други таргетни органи като например сърце или ретина.

Една година след RYGB е регистрирано средно понижение на BMI до 32 kg/m2 и средна загуба на телесно тегло с 25%. В групата със SG средното понижение е съответно – BMI 37 kg/m2 и средна загуба на телесно тегло с 16%. Средното ниво на HbA1c е достигнало съответно 6.7% и 6.8%, а средното понижение на uACR е било най-малко с -44 mg/g.

Докато в началото на проучването 61% от пациентите са се нуждаели от инсулин за поддържане на гликемичния контрол, в края на проследяването този дял се е понижил до 27% (р<0.0001). Постигнато е било значимо увеличение на дела пациенти, които не са нуждаели от нито едно антидиабетно лекарство – от 4% в началото до една трета (33%) в края на наблюдението (р<0.0001). Нуждата от прием на инхибитори на ренин ангиотензин алдостероновата система (РААС) – АСЕ инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери – също се е понижила от 87 на 58%.

В края на краткосрочното проследяване, препоръчваното от Американската диабетна асоциация ниво на HbA1c <7% e било постигнато при 72% от участниците, като този показател за добър гликемичен контрол е бил поддържан при 73% до края на проучването.

Авторите препоръчват да се проведе рандомизирано клинично проучване, в което да се сравнят дългосрочните ефекти на бариатричната хирургия спрямо терапията на албуминурията с РААС блокери за забавяне на прогресията на бъбречното увреждане при пациенти с изходна диабетна нефропатия. (ДЯ)