Абдоминалното затлъстяване – рисков фактор за смърт при сърдечна недостатъчност?01/04/2018

Наличието на абдоминално затлъстяване, отчетено посредством увеличената обиколка на талията, е свързано с повишен риск за смърт при пациентите със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване (СНзФИ), показа вторичен анализ на проведеното в Япония проучване TOPCAT* (1).

Тези резултати, на пръв поглед, влизат в противоречие с досегашните данни, според които повишеният индекс на телесна маса (BMI) е свързан с по-добра преживяемост при пациентите със сърдечна недостатъчност (СН) – т.нар. „парадокс на затлъстяването“.

Около половината от случаите със СН са със СНзФИ. Честотата на диагностициране на това нарушение се увеличава през последните години, но патофизиологията му остава ненапълно изяснена.

Скорошни проучвания показаха, че развитието на СНзФИ е свързано със системен проинфламаторен статус, често съпътстващ патологични състояния като: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет тип 2, артериална хипертония, белодробни заболявания, анемия и тютюнопушене.

Загубата на телесна мастна тъкан в областта на корема чрез физически упражнения, диета и промяна в начина на живот може да се окаже благоприятно за удължаване на живота на тези пациенти, като усилията трябва да са насочени към редукция на висцералната мастна тъкан, но без загуба на мускулна маса.

За установяването на връзка между увеличената обиколка на талията и повишената смъртност при СНзФИ, авторите на настоящия анализ са идентифицирали 3310 болни в TOPCAT със СНзФИ. От тях – 2413 са били с абдоминално затлъстяване, дефинирано като обиколка на талията >=88 cm при жените и >=102 cm при мъжете.

Със СН 3-4 функционален клас са били 35%, а с BMI >=30 kg/m2 – 71%. В тази подгрупа е била установена по-висока честота на придружаващи заболявания като захарен диабет, артериална хипертония, дислипидемия, прекаран миокарден инфаркт или ангина пекторис, предсърдно мъждене и обструктивна белодробна болест.

При пациентите с абдоминално затлъстяване, въпреки по-комплексната и високодозирана терапия, са регистрирани по-високи систолно артериално налягане и сърдечна честота, но по-ниска гломерулна филтрация.

При проследяването за 3.4 години са починали 500 болни. В групата с абдоминално затлъстяване са отчетени 46 смъртни случая на 1000 човеко-години, докато при тези, непокриващи критериите за абдоминално затлъстяване, този показател е 41 починали на 1000 човеко-години.

След отчитане на влиянието на различни променливи, включително BMI, се установява, че наличието на абдоминално затлъстяване е свързано с 52% по-висока обща смъртност и с 50% по-висока сърдечносъдова смъртност.

Клиничното приложение на тези резултати на този етап е спорно, тъй като методиката на проучването не позволява установяване на причинно-следствена връзка и то не може да отговори дали редуцирането на обиколката на талията е свързано с по-добра прогноза.

* TOPCAT – Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone Antagonist

Използван източник:

1. Tsujimoto T., Kajio H. Abdominal obesity is associated with an increased risk of all-cause mortality in patients with HFpEF. J Am Coll Cardiol 2017; 70:2739-2749 http://www.acc.org/latest-in-cardiology/journal-scans/2017/11/30/11/07/abdominal-obesity-is-associated-with-an-increased-risk