Нови данни за клиничната ефикасност на Entresto01/02/2018

Entresto* (sacubitril/valsartan) на Novartis подобрява симптомите на сърдечна недостатъчност (СН) и качеството на живот, според анализ на резултати от база-данни с пациенти в Германия, представени на годишната среща на American Heart Association (AHA) (1).

Обсервационното ретроспективно проучване изследва промените в клиничните характеристики на 1643 пациенти през първите 12 месеца от началото на приема на медикамента. Тенденцията за влошаване на функционалния клас (ФК) на СН по NYHA (New York Heart Association) e претърпяла обратимост след включването на sacubitril/valsartan на 90-я (n=121) и 180-я ден (n=81).

Установено е намаление с около 30% (-503 pg/ml; p<0.001; n=119) на NT-proBNP – кръвен маркер, който се използва за диагностицирането и прогнозата на СН.

По-голямата част от изследваните са били на минимална начална доза от медикамента (24 mg/26 mg два пъти дневно). От всички, 36% от първичната помощ и 41% от кардиологични практики са имали увеличение на дозировката по време на проследяването, като <11% са получили таргетна доза 97 mg/103 mg два пъти дневно към момента на последните назначения.

Получените резултати са сходни с данните от други проучвания от реалната практика, публикувани през 2017:

– Канадско проучване (n=276) показа, че преминаването към терапия със sacubitril/valsartan е довело до подобрение в общото състояние при 45% от изследваните на четвъртата седмица и при 56% на 12-ата седмица (2)

– Френско проучване (n=200) при пациенти, лекувани със sacubitril/valsartan, установи подобрение във ФК по NYHA и физическия капацитет (3).

Тези резултати са сходни с post-hoc анализа на ключовото проучване PARADIGM-HF, публикувани през 2015(4) и 2017 (5):

– Терапията със sacubitril/valsartan подобрява качеството на живот, включително симптомите на СН и физическия капацитет, в сравнение с инхибитора на ренин ангиотензин алдостероновата система (РААС) enalapril, като тези ефекти се задържат за период от 36 месеца (5)

– Комбинираният медикамент подобрява седем от 10 активности, в сравнение с enalapril, като най-значими са благоприятните ефекти по отношение на домашната активност и половия живот (5)

– Сред пациентите, хоспитализирани по повод на СН, sacubitril/valsartan забавя по-нататъшното влошаване на свързаното със здравето качество на живот в около половината от случаите, в сравнение с enalapril (5)

– Пациентите на терапия с Entresto са имали по-малка вероятност за влошаване на ФК по NYHA, от колкото приемалите enalapril (4, 5).

Entresto (sacu-bitril/valsartan) e първи и единствен представител на ARNI – нов клас терапевтични медикаменти, които действат върху РААС и неутралната ендопептидазна система. Медикаментът комбинира свойствата на valsartan (РААС инхибитор) и sacubitril (неприлизинов инхибитор) в едно вещество (6-8).

Чрез потискане на неприлизина, разграждането на натриуретичните пептиди, брадикинина и на други пептиди се забавя. Високите циркулиращи нива на А-тип натриуретичен пептид (ANP) и B-тип натриуретичен пептид (BNP) упражняват физиологични ефекти чрез свързване с NP-рецепторите и чрез усилена деградация на цикличния гуанозин монофосфат (cGMP), като по този начин увеличават диурезата, натриурезата и миокардната релаксация и оказват анти-ремоделиращо действие (7).

ANP и BNP инхибират също така секрецията на ренин и алдостерон. Селективната блокада на ангиотензин 1 (AT1)-рецепторите намалява вазоконстрикцията, ретенцията на натрий и вода и миокардната хипертрофия (7).

На базата на наличните резултати, ARNI се препоръчва да замени инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi) или ангиотензин рецепторните блокери (ARB) за по-нататъшно намаление на заболеваемостта и смъртността при пациенти с хронична симптоматична СН с намалена фракция на изтласкване (HFrEF) (ФК II или III по NYHA) (9).

Комбинираното приложение на sacubitril/valsartan и ACEi e противопоказано, както и инициирането на ARNI в рамките на 36 часа от спирането на ACEi, поради риска за развитие на ангиоедем. При анамнеза за ангиоедем, ARNI не бива да се прилага (8).

В Европа, Entresto e одобрен за приложение при възрастни пациенти със симптоматична хронична СН с намалена фракция на изтласкване (8). Доказано е, че той намалява честотата на сърдечносъдова смърт, хоспитализацията по повод на СН и общата смъртност, в сравнение с enalapril. Медикаментът се прилага в комбинация с други лекарствени средства за лечение на СН, като замества АСЕi или ARB (8).

Entresto е наличен в таблетки с дозировка 24 mg sacubitril/26 mg valsartan, 49 mg sacubitril/51 mg valsartan и 97 mg sacubitril/103 mg valsartan, като се приема два пъти дневно. Препоръчителната начална доза е 49 mg/51 mg два пъти дневно, която може да се удвои след период от 2-4 седмици на 97 mg/103 mg два пъти дневно в зависимост от поносимостта на пациента (8).

* Entresto (sacubitril/valsartan) е лекарствен продукт на Novartis и е регистриран в Европейския съюз. Подробна информация за този лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Статията се издава с подкрепата на Новартис

Използвани източници:

1. New Novartis Entresto real world evidence data shows beneficial impact on quality of life in people living with heart failure http://www.novartis.com/news/media-releases/new-novartis-entrestor-real-world-evidence-data-shows-beneficial-impact-quality

2. Haddad H. et al. The PARASAIL study – patient reported outcomes from the Canadian real-world experience use of sacubitril/valsartan in patients with heart failure and reduced ejection fraction. Eur J Heart Fail 2017; 19 (Suppl. S1): 34

3. Wachter R. et al. Dosing patterns and evolution of clinical parameters in patients prescribed sacubitril/valsartan in Germany. Poster presentation at American Heart Association Scientific Sessions November 2017

4. Packer M. et.al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54-61 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013748

5. Lewis E. et al. Health-related quality of life outcomes in PARADIGM-HF. Circ Heart Fail 2017; 10: e003430 https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.116.003430

6. EC. Community register of medicinal products for human use http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfregister.htm

7. McMurray J., Milton Packer M., Desai A. et.al, and on behalf of the PARADIGM-HF. PARADIGM-HF Committees and Investigators. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail. 2013;15:1062-1073 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3746839

8. Entresto (sacubitril/valsartan) EPAR, EMA http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/004062/WC500197539.pdf

9. Yancy C., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological therapy for heart failure: An Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. JACC 2016; 68 (13): 1476-1488 http://www.onlinejacc.org/content/68/13/1476