Коронарни артерио-венозни фистули: от лява десцендентна коронарна артерия към трункус пулмоналис и от лява циркумфлексна артерия към ляво предсърдие


md 01/02/2018

Д-р Недялко Недялков1, д-р Ивайло Ненов1, д-р Петър Узов1,2, д-р Дaниела Табакова1, проф. д-р Владимир Данов, д.м.1,2,3 1УМБАЛ Сърце и Мозък, Клиника по кардиохирургия – Плевен 2МУ – НИИ Плевен 3Русенски университет Ангел Кънчев, ФОЗЗГ Коронарната артериовенозна фистула (CAVF) е рядка вродена или придобита малформация. Кръвотокът през фистулата може да доведе до клинично значима недостатъчност […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.