Екстрактът от Ginkgo biloba подобрява неврологичната функция след остър исхемичен инсулт01/02/2018

Прилагането на екстракт от листата на Ginkgo biloba (ЕGb, GBE) в комбинация с acetylsalicylic acid (ASA) намалява когнитивния и неврологичен дефицит след остър исхемичен инсулт без да повишава честотата на съдови събития, според рандомизирано контролирано проучване, публикувано в Stroke and Vascular Neurology (SVN) (1).

Острият исхемичен инсулт е една от водещите причини за инвалидизация и смъртност в световен мащаб. Интравенозната тромболиза с рекомбинантен активатор на тъканния плазминоген (rt-PA) и интра-артериалната терапия (IAT, ендоваскуларна тромбектомия) са две ефективни стратегии за лечение, но те имат ограничен времеви прозорец и/или не могат да бъдат приложени поради наличието на противопоказания, и/или липсата на клиничен опит.

Голяма част от преживелите инсулт имат влошена когнитивна функция (остатъчен неврологичен дефицит) или развиват съдова деменция. Крос-секционно изследване в десет страни показа, че честотата на постинсултната деменция е около 30%, оценена по скалата Mini-Mental State Examination (MMSE).

Ginkgo biloba е азиатско дърво, като екстракт от неговите листа (EGb, Ginkgo bilobae foliorum extract – GBE) от векове се използва като средство за подобряване на паметта и концентрацията (когнитивен и хроничен невросензорен дефицит) при пациенти в напреднала възраст и за облекчаване на слухово-вестибуларни смушения (тинитус, вертиго, намален слух с предполагаем исхемичен произход).

EGb761* е сух стандартизиран екстракт на Гинко билоба, разработен през 90-те години на миналия век, който съдържа 24% флавонови гликозиди (основно кверцетин, каемпферол и изорамнетин), 6% терпенови лактони (гинколиди А, В и С, и билобалид), 0.8% гинколид В и <5 ppm гинкоична киселина.

Повечето клинични проучвания са проведени с EGb761. Те показват, че той имат протективен ефект срещу исхемично мозъчно увреждане. Най-вероятно, този ефект се дължи на намаление на свободните радикали, включително супероксидните радикали, ONOO-, OH- и NO3-, и други липидни пероксидазни радикали.

Освен това, растителният екстракт потиска продукцията на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ), като по този начин намалява контракцията на малките артериоли, дилатира мозъчните кръвоносни съдове и увеличава мозъчния кръвоток – действа като съдов дилататор.

Цел на настоящето проучване е да се оцени ефикасността и профилът на безопасност на ЕGb при остър исхемичен инсулт (таблетките са назначени до 7 дни след инцидента), както и честотата на рекурентните съдови събития. Проучването е многоцентрово, проспективно и обхваща 348 пациенти за периода 2012-2014, които са отговаряли на следните критерии: възраст 18-80 години; наличие на остър исхемичен инсулт с давност до седем дни, потвърден на компютърна томография (СТ) или магнитно резонансно изобразяване (MRI), съответстващ на атеросклероза на голям артериален съд или оклузия на малък кръвоносен съд; скор 4-20 според National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) към момента на хоспитализация.

Пациентите са разделени в две групи: ЕGb (450 mg/ден, 3 х 150 mg дисперсни таблетки) в комбинация с ASA (100 mg/ден) или контролна група само на ASA (100 mg/ден) за период от шест месеца след началото на инсулта, успоредно с липидопонижаваща, антихипертензивна, невропротективна и глюкозопонижаваща (при случаите със захарен диабет) терапия.

Първичен показател за краен изход е било намаление на влошаването на когнитивната функция, отчетено по скалата Montreal Cognitive Assessment (deMoCa) (0-30) на 180-ия ден. Тази скала е неврофизиологичен тест, който оценява когнитивната функция, и има висока чувствителност при скрининг за леки когнитивни нарушения. Изследването е проведено на 12, 30 и 90-и ден. По-ниските скорови показатели показват по-значително увреждане на когнитивната функция.

За периода 2012-2014 са обхванати 348 пациенти на средна възраст 64.5 години: 179 (51.4%) са получили ЕGb и нискодозирана ASA и 169 (48.6%) само нискодозирана ASA (контролна група), като в окончателния анализ са участвали 330 болни. Между двете групи не е имало разлика по отношение на характеристиките (възраст, пол, анамнеза за предходен инсулт, захарен диабет, артериална хипертония, коронарна болест, хипирлипидемия, хепаторенална функция).

Резултатите показват, че в групата с ЕGb е имало значително забавяне на влошаването на когнитивната функция, отчетено по скалата deMoCa – средни разлики: -2.77 срещу -1.99 (на 30-ия ден, р=0.0116); -3.34 срещу -2.48 (на 90-ия ден, р=0.0165); -4.00 срещу -2.71 (на 180-ия ден, р=0.0004).

При пациентите, приемали EGb, са отчетени подобрения в National Institutes of Health Stroke Scale, Rankin Scale, Barthel Index и Mini-Metal State Examination (deMMSE: на 30-ия ден -2.39 спрямо -1.7, р=0.0279; на 90-ия ден -3.11 спрямо -2.34, р=0.0397; на 180-ия ден -3.55 спрямо -2.54, р=0.0110) в сравнение с контролите.

Не са установени значими разлики между двете групи по отношение на честотата на нежелани странични ефекти или на съдови събития.

Обсъждане

Резултатите от това рандомизирано многоцентрово проучване показват ефикасност на екстракта от Ginkgo biloba за забавяне на неврологичния дефицит и влошаване на когнитивната функция след остро исхемично увреждане. Приложението на ЕGb е свързано с по-добра паметова функция, изпълнителска функция и неврологична функция, които са довели в подобрение на качеството на всекидневния живот, на фона на добър профил на безопасност.

През последните десетилетия се натрупаха значителни данни, които поддържат хипотезата, че EGb има протективен ефект срещу невроналната смърт, предизвикана от исхемия при животински модели с инсулт. Възможните механизми включват анти-апоптоза и увеличен мозъчен кръвоток. EGb може да е обещаващо средство при пациенти с когнитивни нарушения в резултат на съдова патология.

Наличието на разлики в данните между публикуваните клинични проучвания с GBE най-вероятно се дължат на разлики в приложените дозировки (в настоящето проучване е използвана висока доза от 450 mg дневно), приетите критерии за преценка на състоянието на пациентите и периодът на приложение на ЕGb (в настоящото проучване той е прилаган в продължение на 6 месеца).

Трябва да се има предвид, че редица допълнителни фактори, като начин на живот, придружаващи заболявания и прием на медикаменти, могат да повлияят крайните резултати. От значение е и възрастта на пациентите, като при хора >85 годишна възраст дозировката трябва да се намали.

Съществуват съобщения за случаи на връзка между EGb и епизоди на кървене, между които осем за интракраниални кръвоизливи. В тези случаи, пациентите са имали предходни рискови фактори за кървене, включително чернодробна цироза, хипертония, прием на антикоагуланти или високи дози ASA. По тази причина, в текущото проучване са изключени болни с противопоказания за антитромбоцитна терапия, тромбоцитопения или чернодробна недостатъчност, както и такива, които приемат други антитромбоцитни медикаменти. (ИТ)

* Tanakan обвити таблетки от 40 mg и разтвор 40 mg/ml е регистриран в България (www.bda.bg)

Съдържа 24% флавонов гликозид и 6% гинколиди-билобалид (EGb 761)

Използван източник:

1. Shanshan Li, Xinjiang Z., Qi F. et al. Ginkgo biloba extract improved cognitive and neurological functions of acute ischaemic stroke: a randomised controlled trial. SVN 2017; 2 (4) e000104. doi:10.1136/svn2017-000104 http://svn.bmj.com/content/svnbmj/2/4/189.full.pdf