Здравословният начин на живот намалява риска за сърдечно заболяване дори при хората със значима наследствена предразположеност01/12/2017

Придържането към здравословен начин на живот може драстично да намали риска от коронарна артериална болест и дори да се противопостави на високия генетичен риск за коронарните събития, според проучване, публикувано в NEJM (1).

При рискова генетична предразположеност и наличие на рискови фактори от заобикалящата среда, 10-годишният риск за миокарден инфаркт (МI) e 11%, но при подобряване на тези рискови фактори за същата високорискова група вероятността за MI може да бъде сведена до 5%. Изследването демонстрира над 50% редукция на сърдечносъдовия риск с подобряване факторите на средата.

Този резултат показва, че генетичният риск не детерминира сърдечносъдовата патология, тъй като може да бъде повлиян от поведението на отделния човек.

В хода на проучването изследователите са стратифицирали генетичния риск при почти 60 000 човека, разпределени в три проспективни кохорти.

За целта на изследването е направена скала за оценка, базирана на четири фактора от начина на живот: непушачи, нормално тегло, редовна физическа активност и здравословна диета. Участниците с три или повече от тези фактори се определят като такива с благоприятен начин на живот, в междинната група попадат тези с два благоприятни фактора, а тези с един или нула се оценяват като хора с неблагоприятен начин на живот.

При първоначалната оценка участниците са категоризирани според генетичния риск в следните групи: висок, среден и нисък риск. Едновременно е приложено и разпределението по групи според начина на живот.

Резултатите показват, че вероятността за МI e с 91% по-голяма при участниците с висока генетична предразположеност спрямо тези с ниска (съотношение на риска – HR 1.91, 95% доверителен интервал – CI 1.75-2.09).

Установява се също, че всеки един от благоприятните фактори в начина на живот има допълнителен положителен ефект: настоящи непушачи (HR 0.56, 95% CI, 0.47-0.66), липса на затлъстяване (HR 0.66, 95% CI, 0.58-0.76), редовна физическа активност (HR 0.88, 95% CI, 0.80-0.97) и здравословна диета (HR 0.91, 95% CI, 0.83-0.99).

Факторите от начина на живот са с голяма стойност за възникване на коронарни събития при всяка една от групите с различен генетичен риск. Здравословният начин на живот, сравнен с неблагоприятния, е свързан с 45% по-малка вероятност за коронарни събития в групата с нисък генетичен риск, с 47% в групата с умерено генетично обременяване и с 46% при тези с висока степен на генетична предиспозиция.

Много хора с фамилна обремененост за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) приемат, че е предопределено да развият такова заболяване. Настоящото проучване показва, че факторите на средата и то тази част от тях, които се повлияват най-лесно, имат съществено значение за вероятността за бъдещо ССЗ.

Допълнителен аргумент срещу фатализма и злощастната съдба, е че съгласно това проучване хората с благоприятна генетична комбинация, обуславяща нисък риск за ССЗ, вредните навици изравняват риска с този на индивидите с висок генетичен риск, но здравословен начин на живот.

Използван източник:

1. Khera V., Emdin C., Drake I. et al. Genetic risk, adherence to a healthy lifestyle, and coronary Disease. N Engl J Med. 2016 Dec 15;375(24):2349-2358 http://nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1605086