Риск за аритмия при хипогликемия01/12/2017

При пациентите с диабет тип 1 (ДТ1) рискът за аритмия и сърдечната реполяризация се различава по време на епизодите на дневна и нощна хипогликемия, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Скорошни проучвания с интензивен гликемичен контрол предполагат наличие на връзка между хипогликемията и повишената сърдечносъдова смъртност при хората с диабет.

Епизодите на хипогликемия могат да причинят аритмии чрез повлияване на сърдечната реполяризация, понижение на серумната концентрация на калий и промени в сърдечната автономна активност.

Проучването изследва електрокардиографските (ЕКГ) ефекти на дневната и нощната хипогликемия при 37 души с ДТ1. За целта при участниците се провежда едновременно 96 часа амбулаторно ЕКГ мониториране и заслепено продължително проследяване на интерстициалната глюкоза.

Оценяват се честота на аритмия, вариабилност на сърдечната честота (СЧ) и промените в реполяризацията по време на хипогликемия, като се сравняват със съобразени по времето през денонощието (ден или нощ) епизоди на еугликемия.

Получени са 2 395 часа на едновременно ЕКГ и глюкозно мониториране – 159 часа в хипогликемия и 1 355 часа в еугликемия. Средната продължителност на хипогликемията е по-голяма през нощта отколкото през деня (60 спрямо 44 минути; р=0.02). Симптомни са 24% от епизодите на хипогликемия през нощта и 51% от тези през деня.

В сравнение с еугликемичните периоди, брадикардия се наблюдава по-често по време на нощните хипогликемии и по-рядко при дневните хипогликемични епизоди, като при последните се отчита по-висока честота на надкамерни екстрасистоли.

Както при дневна, така и при нощна хипогликемия се установява удължаване на честотно коригирания QT интервал и на продължителността от върха до края на Т вълната, както и намалена симетрия на Т вълната.

Заключението на авторите е, че хипогликемичните епизоди на пациенти с ДТ1 са чести и са свързани с увеличен риск за проаритмия. (ЯС)

Използван източник:

1. Novodvorsky P., Bernjak A., Chow E. et al. Diurnal differences in risk of cardiac arrhythmias during spontaneous hypoglycemia in young people with type 1 diabetes. Diabetes Care 2 017; 40(5):655-662 https://doi.org/10.2337/dc16-2177