Новини от ЕМА01/12/2017

Нови медикаменти

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, http://www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:

– Mavenclad (cladribine) на MSD за лечение на високо активна пристъпно-ремитентна множествена склероза (МС). Медикаментът представлява химиотерапевтично средство, което таргетира левкоцитите и се прилага за лечение на някои онкохематологични заболявания. Компанията-производител е разработила нова лекарствена форма, която може да се използва при МС.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на положителните резултати от фаза 3 клиничните проучвания CLARITY и ORACLE MS, които показват, че краткосрочен перорален курс с медикамента намалява прогресията на инвалидизацията, броя на пристъпите и активността на заболяването, оценена с магнитно резонансно изобразяване (MRI), в сравнение с плацебо. Предимства за пациентите са по-кратките курсове на терапия и по-големите интервали на проследяване.

– Imraldi (adalimumab) на Samsung Bioepis и Biogen e биоподобна версия на Humira (на AbbVie), който се прилага при различни индикации. Медикаментът е одобрен за лечение на ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен артрит, анкилозиращ спондилартрит, псориатричен артрит, плакатен псориазис, супуративен хидраденит, болест на Crohn, улцерозен колит и увеит.

През миналата година Samsing Bioepis регистрира в Европа Benepali – биоподобна версия на Enbrel (etanercept) на Amgen, и Flixabi – биоподобна версия на Remicade (infliximab) на Johnson & Johnson. Анти-TNF моноклоналните антитела са свързани с част от най-големите лекарствени разходи в Европа (около 7.6 милиарда евро годишно). По оценка на експерти, по-евтините биоподобни аналози могат да доведат до икономия от над 9 милиарда евро за периода от отпадането на патентната защита на всеки продукт до 2020.

– Kiswali (ribociclib) на Novartis бе одобрен да се прилага в комбинация с ароматазен инхибитор като първа линия терапия при жени след менопауза с HR+/HER2- локално авансирал или метастазирал рак на гърдата. Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 3 клиничното проучване MONALEESA-2, които показаха, че ribociclib плюс letrozole намалява риска за прогресия или фатален изход с 43%, в сравнение с монотерапия с letrozole, на фона на 53% отговор от терапията. Освен това, комбинираната терапия е довела до удължаване на периода без прогресия на заболяването (25.3 срещу 16 месеца съответно).

– Fotivda (tivozanib) на EUSA Pharma като първа линия терапия на възрастни пациенти с напреднал бъбречноклетъчен карцином (RCC) и при болни, при които не са прилагани инхибитори на рецептора на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGFR) и mTOR, с прогресия на заболяването след една предходна терапия с цитокини. Медикаментът представлява тирозин киназен инхибитор на VEGF, който е изследван за приложение при различни видове злокачествени заболявания. Tivozanib е мощен, селективен инхибитор на трите VEGFR, с продължителен полуживот и минимална токсичност.

Положителното становище на ЕМА е базирано на резултатите от фаза 3 клинично проучване, което оценява ефикасността и профила на безопасност на tivozanib, в сравнение с тирозин киназния инхибитор на VEGF sorafenib (Nexavar на Bayer) при лечението на 517 болни с RCC.

Резултатите показват, че терапията с Fotivda e довела до по-продължителна преживяемост без прогресия на заболяването: 11.9 срещу 9.1 месеца в общата популация и 12.7 срещу 9.1 месеца в групата със sorafenib. В групата с tivozanib е отчетена по-ниска честота на нежелани странични ефекти: диария (23% срещу 33%) и синдром ръка-стъпало (14% срещу 54%), както и необходимост от намаление на дозировката (14% срещу 43%), поради настъпили усложнения.

– Elebrato Ellipta (fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) на GSK за поддържаща терапия при възрастни пациенти с умерени и тежки форми на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са добре контролирани с двойна комбинация от инхалаторен кортикостероид (ICS) и дългодействащ бета2-адренергичен агонист (LABA). Umeclidinium e дългодействащ антагонист на мускариновите рецептори (LAMA), vilanterol е селективен LABA, а fluticasone furoate e ICS. Тройната комбинация е за еднократно дневно приложение.

– Tremfya (guselkumab) на Janssen-Cilag за лечение на умерени и тежки форми на плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са подходящи за системна терапия. Активната субстанция на медикамента е човешко IgG1 антитяло, което се свързва селективно с интерлевкин 23 (IL-23) с висока специфичност и афинитет. IL-23 е ключов елемент от клетъчната диференциация на Th17 и регулатор на IL-17A, който участва в патогенезата на заболяването.

– Nyxoid (naloxone) на Mundipharma за спешна терапия при прием на свръхдоза опиати при хора >14 години, проявяваща се с депресия на дихателната и централната нервна система.

– Tookad (padeliporfin) на STEBA Biotech като монотерапия при възрастни пациенти с нелекуван, едностранен, нискорисков аденокарцином на простатата в стадий Т1с-Т2а, с очаквана преживяемост >10 години. Активната субстанция на медикамента е сенситайзер, прилаган при фотодинамична терапия или лъчетерапия.

– Zejula (niraparib) на Tesaro като монотерапия за поддържащо лечение на възрастни пациентки с чувствителен на платина, рецидивирал, високостепенен, серозен епителен карцином на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален карцином, които са с частичен или пълен отговор на базирана на препаратите на платината химиотерапия.

Активната субстанция на медикамента е инхибитор на поли(ADP-рибоза) полимеразните (PARP) ензими PARP-1 и PARP-2, които играят роля във възстановяването на ДНК. Инхибирането на PARP ензимната активност и увеличената наличност на PARP-ДНК комплекси води до увреждане на ДНК и смърт на туморните клетки.

– Zubsolv (buprenorphine/naloxone) на Mundipharma за заместваща терапия на наркотичната зависимост при възрастни и подрастващи >15 години.

Разширени индикации за приложение

– Humira (adalimumab) на AbbVie за лечение на хроничен, не-инфекциозен преден увеит при деца над две годишна възраст, които не са се повлияли или не толерират конвенционалното лечение. Увеитът е възпалително заболяване, което засяга ириса, хороидеята и цилиарното тяло в окото, което ако не се лекува може да доведе до тежка загуба на зрение. Медикаментът е единствената одобрена биологична терапия за тази индикация при деца в Европа.

– Benlysta (belimumab) на GSK ще се прилага и като допълваща терапия при възрастни пациенти с активен, позитивен на антитела, системен lupus erythematosus (SLE) с висока степен на активност на заболяването (позитивни анти-dsДНК и нисък комплемент), въпреки проведено стандартно лечение.

– Tasigna (nilotinib) на Novartis ще се използва и при деца с хронична фаза на позитивна на Филаделдийска хромозома хронична миелогенна левкемия, които са резистентни или не толерират предходна терапия (вкл. с imatinib).

– Firazyr (icatibant) за симптоматично лечение на остри пристъпи на наследствен ангиоедем при възрастни и деца >2 години с С1-естераза инхибиторен дефицит.

– Stribild (elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil) на Gilead ще се прилага и за лечение на HIV-1 инфекция при подрастващи на възраст 12-18 години и телесно тегло =/>35 kg, които са инфектирани с HIV-1 без данни за мутация, свързана с резистентност към някое от трите антиретровирусни средства в Stribild, и са преустановили поради токсичност приема на други режими, които не съдържат tenofovir fumarate.

Лекарствена безопасност

1. ЕМА препоръча изтеглянето от фармацевтичния пазар на лекарствените продукти съдържащи paracetamol с модифицирано действие или пролонгирано освобождаване (1). Решението на регулаторния орган е поради неяснота кога и колко продължително време трябва да се приложи антидот при свръхдоза парацетамол в резултат на прием на подобни медикаменти. При продуктите с модифицирано освобождаване, които съдържат и tramadol, могат да настъпят допълнителни нежелани странични ефекти поради свръхдоза от този медикамент.

Експертите на ЕМА преценяват, че рискът за получаване на свръхдоза от въпросните лекарствени форми надвишава предимствата на продължителното им действие. По тази причина, те препоръчват преустановяването на продажбите на paracetamol с модифицирано освобождаване. Лекарствените форми с непосредствено освобождаване не са засегнати от настоящия обзор и в начина им на приложение не се налагат промени.

2. Не съществува разлика в риска за образуването на инхибиторни антитела при извлечени от плазма или рекомбинантни форми на фактор VIII, e заключението на ЕМА (2).

И двата класа продукти се прилагат за заместване на липсващия фактор VIII, контрол и превенция на кървене при пациенти с хемофилия А. В някои случаи, организмът може да изработи инхибиторни антитела, като реакция срещу тези лекарствени средства, особено при пациенти, на които те се прилагат за първи път. Това блокира техния ефект и води до неконтролирано кървене.

Тъй като двата класа продукти имат различни характеристики, ЕМА потвърди, че рискът за развитие на инхибиторни антитела трябва да се оценява индивидуално за всеки отделен медикамент, независимо от начина на производство. Препоръчва се, в лекарствените инструкции да се добави информация, че формирането на инхибитори е много чест страничен ефект при пациенти, които получават за първи път подобна терапия, и редки при болни, които са лекувани с подобни медикаменти. (ИТ)

Използвани източници:

1. PRAC recommends modified-release paracetamol be removed from market http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Paracetamol-modified_release/human_referral_prac_000062.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

2. No clear and consistent evidence exists of a difference in risk between plasma-derived and recombinant factor VIII medicines http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Factor_VIII/human_referral_prac_000060.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f