Moxifloxacin при остри екзацербации на хроничен бронхит и ХОББ01/12/2017

Терапията с moxifloxacin може да бъде подходящ избор за емпирично лечение на острите екзацербации на хроничен бронхит или на хронична обструктивна белодробна болест, тъй като е клинично еквивалентна и бактериологично по-добра от рутинно използваните при тези пациенти антибиотични режими, показа систематичен обзор и мета-анализ на 11 рандомизирани контролирани проучвания, публикуван в списание Journal of thoracic disease (1).

Анализът на резултатите от типа намерение за лечение (intention-to-treat, ITT) е установил сходен терапевтичен успех (OR 1.18, 95% CI 0.98-1.42), но по-висока степен на бактериална ерадикация при терапия с moxifloxacin (OR 1.45; 95% CI, 1.14-1.85) при сравним профил на безопасност (OR 1.00, 95% CI, 0.86-1.17) с референтните антибиотици.

Острите екзацербации на хроничния бронхит (аcute exacerbations of chronic bronchitis, AECB) и на ХОББ (chronic obstructive pulmonary disease, AECOPD) представляват значителна здравен проблем за пациентите, като водят до намалена белодробна функция, повишени заболеваемост и смъртност и дългосрочно влошаване на качеството на живот.

Приблизително около 40-50% от екзацербациите се дължат на бактериални инфекции, като останалите причинители включват вирусни заболявания или дразнители на околната среда. Най-често срещаните патогени при пациентите с AECB и AECOPD са Грам-позитивни (Streptococcus pneumoniae) и Грам-негативни (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis) микроорганизми.

В указанията на GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) се препоръчва решението за приложение на антибиотична терапия да е базирано на тежестта на екзацербацията и на наличието на рискови фактори и предиктори за влошена прогноза (придружаващи заболявания, честота на изостранията на симптомите на белодробното заболяване и предходна употреба на антибиотици).

Moxifloxacin е флуорохинолон от четвърто поколение с широк спектър на действие срещу много от микроорганизмите, изолирани при AECB и AECOPD, включително Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, атипични патогени и анаеробни бактерии. Нещо повече, моксифлоксацин може да се разглежда като притежаващ най-добра способност за проникване в тъканите.

При систематичния преглед на проучванията, за първична крайна точка е посочен клиничният успех (излекуване, определено като отзвучаване на всички симптоми и признаци на бактериална екзацербация със завръщане към изходното състояние или подобрение, дефинирано като подобряване на симптомите на изостряне, но с непълно възвръщане към изходното състояние).

Успехът на лечението е оценен 6-21 дни след започване на антимикробната терапия, за да се избегне объркване поради спонтанните резолюции на инфекцията, които се наблюдават 21 дни след началото на инфекцията при половината от пациентите с AECB.

За вторични крайни точки са считани успехът на лечението при микробиологично оценимите пациенти (дефинирани като липса на изолирани бактерии в спутумни култури преди лечението) и патогенната ерадикация (документирана или предполагаема) на бактериите, които най-често се срещат в изолатите при пациентите с AECB (Haemophilus influenzae – при половината, Moraxella catarrhalis и Streptococcus pneumoniae – при една трета).

Сравнителните антибиотици в проучванията са amoxicillin/clavulanic acid, ceftriaxone, cefuroxime-axetil, clarithromycin and azithromycin. Включени са пет двойно-слепи и пет отворени рандомизирани проучвания. Повечето от тях включват амбулаторни пациенти.

Резултатите от мета-анализа показват, че moxifloxacin е свързан със сходни нива на успех на лечението и с по-висока честота на бактериологичен успех на терапията в сравнение с конкурентните антибиотици, като отговорът на лечението е в голяма степен независим от демографските характеристики на пациентите и особеностите на заболяването. Анализът на честотата на нежеланите странични ефекти не показва разлика между сравняваните рамена на лечение.

Моксифлоксацин, на фона на сходна ефикасност, има три уникални характеристики, които го правят медикамент на избор пред референтните АБ режими:

1. Широк спектър на антимикробна активност, варираща от аеробни до анаеробни, Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии. Той има и отличен ефект срещу резистентни S. pneumoniae и респираторни Грам-отрицателни патогени като H. influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Moraxella catarrhalis и атипични организми (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Legionella pneumophila).

2. Mоксифлоксацин може да намали появата на резистентни щамове. Проучванията показват ниска честота на спонтанна мутация за резистентност към този антибиотик, особено при Staphylococcus aureus и H. influenzae. Допълнително, изследванията установяват, че терапевтичните концентрации на моксифлоксацин са много над минималната инхибираща концентрация (MIC) за S. рneumoniae.

3. Eднократното дневно дозиране на флуорохинолона, в сравнение с режимите, които изискват многократни дози или комбинирана терапия, осигурява удобство и комфорт на пациентите и по-малък риск за терапевтични грешки.

При лекуваните с moxifloxacin пациенти се постига удължаване на времето до следващата екзацербация и данните от обсервационни проучвания показват, че терапията с този анбиотик осигурява по-бързо обратно развитие на симптомите на екзацербацията.

Намаляването на продължителността на антибиотичните курсове при инфекции на дихателните пътища може да допринесе за понижаване на риска за развитие на резистентност. Така, мета-анализът от El Moussaoui и сътр. демонстрира, че кратък курс на лечение с антибиотици е толкова ефективен, колкото и традиционното по-дълго лечение при пациенти с леки до умерени AECB и AECOPD.

Ерадикацията на бактериалните патогени корелира с подобрените клинични резултати и намалената честота на рецидивите.

Терапията с moxifloxacin постига удължаване на времето до следващата екзацербация, като в обсервационни проучвания е установено, че тази терапия осигурява по-бързо обратно развитие на острите епизоди (2).

Настоящият мета-анализ показва, че при пациентите с AECB, дължащи се на H. influenzae, moxifloxacin осигурява по-високи нива на ерадикация на бактериите в сравнение с друго антимикробно лечение (OR 3.48, 95% CI: 1.39-8.73, p=0.07).

Това е от особена важност, тъй като преобладаващият бактериален патоген, свързан с AECB и AECOPD, е H. influenzae, който е причинител на 50% от всичките бактериални екзацербации на хроничния бронхит и ХОББ. (ЕП)

Moxistad (moxifloxacin) на фирма Stada е регистриран в България http://www.bda.bg

Използвани източници:

1. Liu K, Xu B., Wang J. et al. Efficacy and safety of moxifloxacin in acute exacerbations of chronic bronchitis and COPD: a systematic review and meta-analysis. J Thorac Dis. 2014; 6(3): 221-229 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3949192

2. Chuchalin A., Zakharova M., Dokic D. et al. Efficacy and safety of moxifloxacin in acute exacerbations of chronic bronchitis: a prospective, multicenter, observational study (AVANTI). BMC Pulm Med. 2013; 13: 5 doi:10.1186/1471-2466-13-5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3560260