Гестационният диабет е свързан с неблагоприятен перинатален изход01/12/2017

Гестационният захарен диабет (ГЗД) е свързан с умерено повишен риск за неблагоприятен перинатален изход, основно при бременни на терапия с инсулин, показаха резултатите от първото национално френско проучване в тази област, публикувани в списание Diabetologia (1).

Процентът на жени с наднормено тегло и затлъстяване в общата популация се повишава в световен мащаб. Това увеличава риска за развитието на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) преди забременяване и на ГЗД през бременността.

В проучването са обхванати всички раждания след 22 гестационна седмица (г.с.) във Франция през 2012, като информацията за тях е събрана както от болнични регистри, така и от данни на Националната система за здравно осигуряване. От общо 796 346 раждания, с ГЗД са били 57 629 (7.24%).

Основни цели на анализа са:

– оценка на честотата на ГЗД

– оценка на перинаталният краен изход след 22 г.с. при наличието на ГЗД, в сравнение с прегестационен диабет или липса на диабет

– оценка на перинаталния краен изход в зависимост от това, дали ГЗД е лекуван с инсулин или само с диета

Показатели за краен изход при жените са били: преждевременно раждане (преди 36 г.с.); Цезарово сечение; поставена диагноза за прееклампсия или еклампсия. Неонатални показатели за краен изход преди дехоспитализацията са били: макрозомия (телесно тегло при раждане >90 персантил за съответната гестационна възраст); парализа на Erb или фрактура на клавикулата; вродени аномалии на кръвоносната система; вродени аномалии на нервната система; перинатална смърт; асфиксия или респираторен дистрес при раждането.

Честотата на захарен диабет тип 1 (ЗДТ1) е била 0.16%, на ЗДТ2 – 0.24%, а на ГЗД – 7.24%. Рискът за раждане чрез Цезарово сечение, прееклампсия/еклампсия и преждевременно раждане е бил по-висок в групата с ГЗД, в сравнение с бременните с нормална глкозна обмяна.

Всички показатели за краен изход (с изключение на малформации на нервната система и фатален изход за новороденото) също са били сигнификантно по-високи при наличието на ГЗД. В сравнение с групата с прегестационен диабет, рискът за неблагоприятен майчин и неонатален изход е бил по-нисък при ГЗД.

Рискът за Цезарово сечение, раждане преди 37 г.с. и макрозомия, е бил по-висок при жени с ГЗД на терапия с инсулин, отколкото при тези, които са контролирани само с диета. В същата група е била по-висока честотата за сърдечни малформации и респираторен дистрес.

ГЗД e свързан с умерено повишен риск за неблагоприятен краен неонатален изход, който е по-висок при бременни на терапия с инсулин, в сравнение с тези, при които хипергликемията е контролирана само с диета, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Billionnet C., Mitanchez D., Weill A. et al. Gestational diabetes and adverse perinatal outcomes from 716 152 births in France in 2012. Diabetologia 2017 http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-017-4206-6