Евтин и лесен скрининг за моногенен диабет01/12/2017

Метод, базиран на изследването на два биомаркера – нива на С-пептид и наличие на островни антитела, може да бъде използван като скрининг за диагностициране на моногенни форми на захарен диабет, включително на MODY (maturity-onset diabetes of the young, възрастов тип диабет при млади хора).

Честотата на MODY е около 3.6% от случаите на диабет на възраст 30 години или по-млади, са установили авторите на проведеното популационно проучване във Великобриатния (1).

Моногенният диабет (35 известни до момента подтипа) се потвърждава с молекулярно генетично изследване, което е скъпоструващо.

В настоящото проучване е използван значително по-евтин подход – измерване на С-пептид (изчисляване на съотношението С-пептид/креатинин в урината – UCPCR) и, при случаите с UCPCR=/>0.2 nmol/mmol, изследване на автоантитела срещу декарбоксилаза на глутаминовата киселина (GAD) и на инсулином2-асоциирани автоантитела (IA-2A) за изключване на диабет тип 1 при пациенти на възраст около 30 години при диагностициране на диабета.

При всички участници, при които не са били открити антитела и са имали значима ендогенна продукция на инсулин, е проведено молекулярно генетично изследване за потвърждаване на свързани с MODY мутации.

При 1365 от общо 1407 участници не е била открита генетична причина за диабета, при 34 пациенти е потвърдено наличието на MODY и при 8 – на свързан с кистична фиброза диабет.

Изследването на С-пептида е установило, че 76% (979) са били с минимална ендогенна секреция на инсулин, което е индикатор за диабет тип 1 и не налага допълнителни диагностични изследвания.

Останалите 386 пациенти (28%) са били изследвани за наличие на GAD или на IA-2A автоантитела, които са били установени при 170 души (44%). При тях също е била поставена диагнозата диабет тип 1.

При останалите 216 от тези 386 пациенти, които са били негативни за GAD и IA-2A антитела, са били извършени по-нататъшни изследвания за откриване на свързани с MODY гени. Допълнителното изследване е устновило 17 нови случаи на моногенен диабет, от които – 8 души с честосрещани подтипове на MODY (Sanger ДНК секвестиране) и 9 души – с по-редки причини (следващо поколение секвестиране – NGS).

Крайните резултати са установили честота на MODY 3.6% (51 от 1407 участници; 95% CI 2.7-4.7%) от общата популация участници.

Използването на двата биомаркера може да открие един от пет случая на моногенен диабет (позитивна предиктивна стойност 20% и негативна предиктивна стойност 99.9%), коeто означава 5.6 пъти по-висока вероятност, отколкото се смята, че е популационната му честота.

В клиничната практика подобни пациенти се диагностицират неправилно като случаи с диабет тип 1, което води до ненужна терапия с инсулин.

Над 80% от всичките известни случаи на MODY са свързани със следните мутации: HNF1A (~30%), HNF4A (~10%), GCK (~30%) и HNF1B (5-10%). Останалите се дължат на по-редки мутации.

Използван източник:

1. Shields В., Shepherd М., Hudson М. et al., on behalf of the UNITED study team. Population-based assessment of a biomarker-based screening pathway to aid diagnosis of monogenic diabetes in young-onset patients. Diabetes Care May 2017, dc170224; DOI http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/05/19/dc17-0224.full-text.pdf