Скрининг за затлъстяване при деца и подрастващи01/09/2017

Затлъстяването в детско-юношеска възраст е свързано с повишена заболеваемост като психологични проблеми, астма, обструктивна сънна апнея, ортопедични проблеми, неблагоприятни сърдечносъдови и метаболитни ефекти (високо артериално налягане, нарушен липиден статус и инсулинова резистентност и диабет тип 2) (1).

По дан ни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ, около 17% от децата и подрастващите на възраст 2-18 години са със затлъстяване, а почти 32% – с наднормено тегло или затлъстяване. Сред педиатричната популация непрекъснато се увеличава делът на случаите с тежка степен на затлъстяване – клас II (120% над 95-я персентил) и клас III (над 140% над 95-я персентил).

Важна роля в развитието на затлъстяването играят различни генетични фактори и фактори от околната среда (социално икономически статус, прием на безалкохолни напитки с високо съдържание на захар, бързо приготвени храни, намалена физическа активност). При наличие на затлъстяване се променят биохимичните обратни връзки, които регулират наддаването на телесно тегло. Това прави отслабването труден процес.

Скринингът за наднормено тегло и затлъстяване при деца трябва да започне след шестгодишна възраст (тъй като възрастовата група от 2-5 години е по-малко засегната), като откритите случаи е необходимо да се включат в програми за интензивни поведенчески промени с цел нормализиране на телесното тегло.

Според актуализираните указания на US Preventive task Force (USPTF), коригираният според възрастта и пола индекс на телесна маса (ИТМ) в персантили от нормата е приемлив показател за диагностициране на наднорменото тегло и затлъстяването, тъй като се прилага лесно в първичната помощ.

1. Оценка на риска. Налице са няколко специфични рискови фактори за появата на затлъстяване при децата като: обезитет на родителите, лоши хранителни навици, ниска степен на физическа активност, недостатъчен по продължителност сън, нисък социален статус на семейството.

Рисковите фактори за затлъстяване при малките деца включват: диабет при майката; тютюнопушене на майката; значително наддаване на телесно тегло през бременността; бърз растеж.

Намалената физическа активност е рисков фактор за затлъстяване в по-късната детска възраст.

2. Скринингови тестове. ИТМ се препоръчва като скринингов тест за затлъстяване. Той трябва да се тълкува като персантил от съответните нормални стойности за растеж. Затлъстяването се дефинира като отклонение над 95 персантил за съответната възраст и пол.

3. Експертите препоръчват интензивни поведенчески интервенции за повлияване на затлъстяването. Според тях, 26 часа интервенции за период от 2-12 месеца могат да доведат до редукция на телесното тегло. По-голямо намаление на телесното тегло и подобрение на сърдечносъдовите и метаболитните рискови фактори се наблюдават при >52 часа интервенции, които се състоят от няколко компонента: занимания с детето, родителите и цялото семейство; даване на информация относно здравословно хранене; физическа активност под контрол на специалист.

Интензивните интервенции (>52 часа) обикновено се провеждат от мултидисциплинарен екип, който включва педиатър, рехабилитатор, специалист по хранене, психолог или социален работник.

4. За определяне на клинично значимото намаление на телесното тегло се използва стандартизирана мярка – z-скор (стандартно отклонение) на ИТМ. Това спомага за сравняване на резултатите при деца от различни възрастови групи във времето, успоредно с растежа и развитието. Удобен калкулатор на z-скорът може да намерите на https://zscore.research.chop.edu/.

Наличните данни показват, че намаление на z-скорът на ИТМ от 0.15 до 0.25 e свързано с подобрение на сърдечносъдовия и метаболитния риск. Данните от проучване в Германия показват, че намаление на z-скорът с 0.20 съответства на загуба на телесно тегло от 5%. Намаление на z-скорът между 0.20-0.25 се приема за клинично значим праг на промяна.

Проведен анализ от Epstein и сътр, върху десетгодишен краен изход от четири рандомизирани клинични проучвани за поведенчески програми с цел редукция на затлъстяването показват връзка между намаленото телесно тегло в детска възраст и намаления риск за затлъстяване в млада възраст.

Участниците в проучването са били на възраст 8-12 години (средно 10.4 години) и са проследени за период до 20 годишна възраст. Почти всички (85%) са били със затлъстяване към момента на включване в изследванията. Програмите за поведенческа интервенция са включвали 30 и повече часа работа със семействата.

Препоръки на други медицински дружества

– American Medical Asso-ciation (AMA) препоръча изследването на ИТМ да се извършва успоредно с оценката на медицинските и поведенческите рискови фактори за затлъстяване

– American Academy of Pediatrics поддържа препоръките на AMA и допълнително препоръчва нанасянето на ИТМ на графиките за растеж при деца >2 години

– National Heart, Lung and Blood Institute препоръчва ИТМ да се използва като метод за скрининг за затлъстяване при деца и подрастващи, които са с висок риск (затлъстяване при родителите, бързо увеличение на ИТМ, промени във физическата активност)

– Canadian Task Force on Preventive Health препоръчва мониториране на растежа в първичната помощ на всички деца и подрастващи, като случаите с наднормено тегло или затлъстяване трябва да се насочват към специалист за поведенчески интервенции за намаление на телесното тегло

– National Academies Health and Medicine Division препоръчва измерването на телесното тегло и височината при всяка визита, като се използват диаграмите за растеж на Световната здравна организация (0-23 месеца) или на CDC (24-59 месеца)

– National Association of Pediatric Nurse Practitioners препоръчва измерването на телесното тегло и височината (вкл. съотношението височина към телесно тегло) при деца на възраст 2 години (ИТ)

Използван източник:

1. Screening for Obesity in Children and Adolescents US Preventive Services Task Force Recommendation Statement US Preventive Services Task Force JAMA 2017; 317 (23): 2417-2426. doi:10.1001/jama.2017.6803 http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2632511