Новини от ЕМА01/09/2017

Нови медикаменти

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, http://www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:

– Kevzara (sarilumab) на Sanofi и Regeneron за лечение на умерени и тежки форми на ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти. Медикаментът ще се прилага в комбинация с methotrexate при болни, които не са постигнали адекватен отговор или не толерират един или повече модифициращи заболяването лекарствени средства (DMARDs). Sarilumab може да се използва и като монотерапия при случаи, които не могат да приемат methotrexate.

РА е хронично възпалително автоимунно заболяване, което предизвиква възпаление, болка и увреждане на ставите с вероятност за инвалидизиране. От заболяването са засегнати над 2.9 милиона души в Европа. Въпреки наличието на различни алтернативи за терапия, не всички пациенти се повлияват адекватно или ефектът от лечението намалява с течение на времето. Влошаването на състоянието нарушава значително всекидневната активност и е свързано с повишени медицински разходи.

Kevzara е човешко моноклонално антитяло, което се свързва с рецептора на интерлевкин 6 (IL-6) и инхибира сигналните пътища, медиирани от IL-6. Повишените нива на IL-6 за продължително време допринасят за възпалителните процеси при РА.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултати от седем фаза 3 клинични изпитвания в глобалната програма SARIL-RA, включваща над 3 300 възрастни пациенти с умерени и тежки форми на активен РА, които не са се повлияли или не са толерирали един или повече биологични или не-биологични DMARDs.

Обобщените резултати показват, че на 24-ата седмица медикаментът индуцира статистически значимо клинично подобрение от 20%, измерено чрез American College of Rheumatology Score (ACR20), както следва: sarilumab 200 mg (61%); sarilumab 150 mg (56%); плацебо (34%); всички в комбинация с DMARDs.

– Trimbow (beclometasone dipropionate/formoterol fumarate/glycopyrronium bromide) на Chiesi е първият инхалатор с тройна фиксирана комбинация медикаменти за поддържаща бронходилататорна терапия с цел облекчаване на симптомите при болни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не могат да бъдат контролирани адекватно на комбинация от инхалаторен кортикостероид (ICS) и дългодействащ бета2-агонист (LABA).

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 3 клинично проучване, което показва, че тройната комбинация, включваща и дългодействащ мускаринов антагонист (LAMA) е с предимство пред фиксираната двойна комбинирана терапия с ICS/LABA, установено чрез оценка на различни клинични параметри.

След 52-седмично лечение е отчетено, че честотата на умерени и тежки екзацербации на ХОББ са намалели с 23%, което е било свързано с подобрение в качеството на живот, намалена честота на хоспитализации и фатален изход.

– Kyntheum (brodalumab) на LEO Pharma ще се използва за лечение на умерени и тежки форми на псориазис при пациенти, които се нуждаят от системна терапия. Медикаментът е ново биологично средство и е първо и единствено лечение на заболяването, което е насочено срещу рецептора на интерлевкин (IL)-17.

Около 25% от болните с псориазис развиват умерени и тежки форми на заболяването. Въпреки напредъка в терапията, все още има пациенти, при които не може да се постигне пълен и продължителен клирънс на кожните лезии.

Чрез свързване със специфичен рецептор на повърхността на клетките на кожата, brodalumab блокира биологичната активност на няколко про-инфламаторни IL-17 цитокини, участващи във формирането на плаки, и предлага различен механизъм на действие от останалите биологични медикаменти за лечение на псориазис, който е насочен срещу свободни медиатори на възпалението.

Резултати от клинични проучвания показаха, че приложението на brodalumab води до пълен кожен клирънс (PASI 100) при 37-44% от пациентите на 12-ата седмица, в сравнение с 19-22% при ustekinumab, като е отчетен продължителен и стабилен клиничен отговор до 52-та седмица. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са артралгия, назофарингит, главоболие и инфекции на горните дихателни пътища.

– Veltassa на Vifor Pharma ще се прилага за лечение на хиперкалиемия при възрастни пациенти. При липса на терапия, хиперкалиемията води до палпитации, болки в мускулите, мускулна слабост, изтръпване и нарушения на сърдечния ритъм. Медикаментът ще е от особена полза при болни на терапия с инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS) за поддържане на нормални нива на серумния калий. Veltassa се очаква на фармацевтичния пазар в Европа в края на 2017 и началото на 2018.

– Dupixent (dupikumab) на Sanofi-Aventis за лечение на умерени и тежки форми на атопичен дерматит при възрастни пациенти, които не са подходящи за системна терапия. Активната субстанция на медикамента е рекомбинантно IgG4 моноклонално антитяло, което действа чрез инхибиране на сигналните пътища, медиирани от IL-4 и IL-13.

– Symtuza (фиксирана комбинация darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide) на Janssen-Cilag за лечение на HIV-1 инфекция при възрастни и деца >12 години и с телесно тегло >40 kg. Предимствата на медикамента са в способността му да постигне ефективен антиретровирусен отговор при приложението на една таблетка веднъж дневно. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са: диария, гадене, отпадналост и обриви. Терапията с медикамента трябва да се ръководи от генотипно тестване.

– Tecentriq (atezolizumab) на Roche за лечение на локално авансирал или метастатичен уротелиален карцином, както и за локално авансирал или метастатичен не-дребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC).

Активната субстанция на медикамента е антинеопластично моноклонално антитяло, което потенцира Т-клетъчния отговор, включително антитуморния отговор, чрез блокиране на свързването на PD-L1 (лиганд 1 на програмираната клетъчна смърт) с неговия рецептор – PD-1 (протеин-1 на програмираната клетъчна смърт).

Най-честите нежелани странични ефекти от терапията с PD-L1 инхибитора са: отпадналост, намален апетит, гадене, диспнея, диария, обриви, пирексия, повръщане, артралгия, астения и сърбеж.

– Maviret и Vosevi ще се прилагат за лечение на хроничен хепатит С (HCV) при възрастни, без да се налага успоредна терапия с интерферон. Двете нови комбинирани средства са активни срещу всички генотипове на вируса (действат директно срещу HCV чрез блокирането на протеини, които са необходими за неговата репликация) и могат да са от полза при болни, при които предходните терапии са били неуспешни или не могат да се прилагат.

HCV засяга между 0.4% и 3.5% от населението в ЕС и е най-честата причина за чернодробна трансплантация. С хронична инфекция с HCV в Европа са регистрирани около 15 милиона души.

Maviret съдържа два директнодействащи антивирусни средства от следващо поколение с фиксирани дози: glecaprevir (инхибитор на HCV NS3/4A протеазата) 100 mg и pibrentasvir (инхибитор на HCV NS5A) 40 mg, като и двата компонента са пангенотипни.

Ефектите на Maviret са изследвани при 2376 пациенти в 11 клинични проучвания. Приложението на медикамента за период от 12 седмици е довело до липса на установяване на хепатит С вируса при 90% от пациентите.

Maviret може да се прилага и при пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително и при хора на диализа. Нежеланите странични ефекти от лечението с него са били основно леки и са включвали главоболие, отпадналост, диария, гадене и болки в корема.

Vosevi съдържа sofosbuvir (нуклеотиден аналог, който блокира NС5В полимеразата) 400 mg, velpatasvir (NS5A инхибитор ) 100 mg и voxilaprevir (нов пангенотипен HCV NS3/4A протеазен инхибитор) 100 mg.

Ефектите на Vosevi са изследвани при над 1700 пациенти в четири клинични проучвания. Две от изследванията са при болни, които преди това не са били лекувани, а другите две – при пациенти с предходна неуспешна терапия.

След период на лечение от осем седмици (при болни без предходна терапия) и 12 седмици (при пациенти с неуспешна предходна терапия), HCV не се установява при над 90% от изследваните. Най-честите нежелани странични ефекти са били леко гадене, главоболие, повръщане, загуба на апетит, мускулни спазми и обриви.

Разширени индикации за приложение

– Victoza (liraglutide) на Novo Nordisk е с разширени индикации за приложение, които отразяват едновременно способността му за осигуряване на ефективен гликемичен контрол и намаление на сърдечносъдовите събития при захарен диабет тип 2 (ДТ2). Медикаментът е единственият GLP-1 агонист, за който е доказано, че е свързан с превенция на сърдечносъдови събития при пациенти с ДТ2 и висок сърдечносъдов риск.

Актуализираната лекарствена информация отразява публикуваните през 2016 година резултати от проучването LEADER, които показват, че liraglutide (до 1.8 mg) понижава значимо честотата на значимите неблагоприятни сърдечносъдови събития (MACE) при пациенти с ДТ2 и повишен сърдечносъдов риск (редукция съответно с 13% и 22% на сърдечносъдовите събития и сърдечносъдовата смърт в сравнение с плацебо).

Общото намаление на риска е сигнификантно по отношение на сърдечносъдовата смърт и несигнификантно по отношение на нефатален миокарден инфаркт и нефатален инсулт.

Liraglutide е човешки аналог на глюкагон-подобния пептид 1 (GLP-1), който има 97% съвпадение с ендогенния човешки GLP-1. В Европа Victoza е одобрена (през 2009 година) да се прилага за лечение на възрастни пациенти с ДТ2, които не са добре контролирани с диета и повишена физическа активност в комбинация с други глюкозопонижаващи или като монотерапия, когато приложението на metformin e неподходящо в резултат на липса на толеранс или наличие на противопоказания.

– Zykadia (ceritinib) на Novartis ще се прилага и като първа линия терапия при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), който е позитивен на анапластична лимфом киназа (ALK+).

Първоначално медикаментът е регистриран през 2015 за лечение на пациенти с ALK+ метастатичен карцином, които са с прогресия на заболяването или не толерират Xalkori (crizotinib) на Pfizer. 3-7% от болните с NSCLC са ALK+.

Решението на ЕМА е базирано на данни от фаза 3 клиничното проучване ASCEND-4, които показаха среден период без прогресия на заболяването от 16.6 месеца при приложение на Zykadia, в сравнение с 8.1 месеца при химиотерапия (намаление на риска с 45%).

Медикаментът е показал предимства и при пациенти с мозъчни метастази с период без прогресия на заболяването от 10.7 месеца срещу 6.7 месеца в контролната група с химиотерапия.

– Faslodex (fulvestrant) на AstraZeneca ще се прилага и в по-ранни стадии за лечението на карцином на гърдата – при естроген-рецепторно позитивно, локално-авансирало или метастатично заболяване при постменопаузални жени, които не са получавали хормонална терапия.

Одобрението е базирано на резултатите от фаза 3 клиничното проучване FALCON, които показват, че fulvestrant e с предимства пред ароматазния инхибитор anastrozole като първа линия терапия.

Според данните, периодът без прогресия на заболяването е бил значително по-продължителен при fulvestrant в сравнение с anastrozole – 16.6 срещу 13.8 месеца (намаление с 20% на прогресията на заболяването или смъртността).

Faslodex е одобрен през 2002 като втора линия терапия при рак на гърдата и е единствената хормонална терапия за напреднало заболяване, която забавя туморния растеж чрез свързване и разграждане на естрогенния рецептор – ключов фактор за прогресията на болестта.

Humira (adalimumab) на AbbVie ще се прилага за лечение на хроничен неинфекциозен преден увеит при деца над 2-годишна възраст, които не са се повлияли или не толерират конвенционална терапия, или при които конвенционалната терапия не е подходяща.

– Keytruda (pembrolizumab) на MSD ще се използва като монотерапия при локално авансирал или метастазирал уротелиален карцином при възрастни, които са получили предходна химиотерапия, базирана на препаратите на платина.

Медикаментът е хуманизирано моноклонално антитяло, което блокира взаимодействието между PD-1 и неговите лиганди, като по този начин активира Т лимфоцитите. В Европа е одобрен за лечение на меланом, белодробен карцином и класически Ходжкинов лимфом.

– Gazyvaro (obinutuzumab) на Roche в комбинация с химиотерапия, последвана от поддържаща терапия с Gazyvaro при пациенти, постигнали клиничен отговор, ще се използва за терапия при предходно нелекуван напреднал фоликуларен лимфом.

RoActemra (tocilizumab) на Roche е одобрен за лечение на гигантско клетъчен артериит при възрастни пациенти.

– Signifor (pasireotide) на Novartis – лекарствена форма за интрамускулно приложение ще се използва за терапия на възрастни пациенти с акромегалия, при които оперативното лечение не е индицирано или не е било ефикасно, или не са адекватно контролирани от терапия с друг аналог на соматостатина.

– Solvadi (sofosbuvir) на Gilead, в комбинация с други медикаменти, ще се прилага за лечение на хроничен хепатит С и при подрастващи на възраст 12-18 години.

– Vimpat (lacosamide) на USB Pharma е индициран като монотерапия и допълващо лечение при парциални пристъпи (с или без вторична генерализация) при възрастни и деца над четири години с епилепсия.

Ограничено приложение

EMA ограничи приложението на Zinbryta (daclizumab) на AbbVie до възрастни пациенти с високо активна пристъпна форма на множествена склероза (MS), които не са се повлияли от пълен и адекватен курс на лечение с поне една модифицираща заболяването терапия, или при случаи с бързопроресираща тежка пристъпна форма на заболяването, които не могат да бъдат лекувани с други лекарства (1, 2).

В допълнение daclizumab не трябва да се прилага при болни с чернодробно увреждане, както и да се предписва на пациенти с различни от MS автоимунни заболявания. Приемът на медикамента трябва да е съпроводен от проследяване на чернодробната функция, са част от новите указания на регулаторния орган.

Медикаментът се прилага чрез подкожни инжекции веднъж месечно от предварително напълнени спринцовки.

Обзорът на ЕМА е в резултат на съобщение за смърт на пациент от остра чернодробна недостатъчност, както и четири случая на тежко чернодробно увреждане при болни на терапия с медикамента.

Рискът за нежелани ефекти върху черния дроб на daclizumab е известен още към момента на регистрация през 2016 година. С цел намаляване на риска за тези усложнения, се препоръчва мониториране на чернодробната функция и осигуряване на медицинска информация за лекари и пациенти.

Медикаментът е противопоказан за приложение при пациенти със съществуващо чернодробно заболяване или чернодробно нарушение. Терапия с daclizumab не се препоръчва при болни с друго автоимунно заболяване (освен MS при посочените форми на заболяването) и при пациенти с повишени над два пъти над горната граница на нормата чернодробни трансаминази (ALT или AST).

Zymbryta трябва да се преписва с повишено внимание в комбинация с други лекарствени средства (включително продавани без рецепта или растителни добавки), които имат потенциален риск за хепатотоксичен ефект.

Преди започването на терапията трябва да се измерят стойностите на AST, ALT и билирубин, като те трябва да се проследяват поне веднъж месечно или ако се налага по-често за период до четири месеца след последната доза.

Всички пациенти трябва да се проследяват за белези и симптоми на чернодробно увреждане по време на терапията; при наличието на оплаквания, болните трябва да се насочат за консултация с хепатолог.

Даклизумаб е хуманизиранo IgG1 моноклонално антитяло, което се свързва с CD25 (IL-2R аlpha) и предотвратява свързването на IL2 с CD25. Zinbryta (Зинбрита) все още не се предлага на българския пазар и не е включена в клиничните изпитвания, които се провеждат в България, обяви нашата ИАЛ. (ИТ)

Използван източник:

1. EMA restricts use of multiple sclerosis medicine Zinbryta http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2017/07/WC500230922.pdf