Miele Professional създава нови стандарти в областта на стерилизацията01/09/2017

Miele Professional постави нов акцент в професионалната техника в сферата на стерилизацията с последната си иновация – 4D сензора на Miele – устройство, което следи ефе ктивността на процеса на стерилизация с пара по-добре от всяка друга налична система. Новото устройство веднага привлече вниманието на специалистите.

Стерилизацията с пара е най-често използваният метод за стерилизиране на медицински продукти. Съгласно стандартите EN ISO 17665-1 и EN 285, предпоставка за ефективна стерилизация е наличието на наситена пара.

Наред с температурата, налягането и времето, наситената пара е едно от необходимите условия за успешно деактивиране на бактериите в процеса на стерилизация.

С новите си стерилизатори Miele Professional вече предст авя система, която проследява наличието на наситена пара във всички процеси на стерилизация, като дава на потребителите доказателство, че са осъществили наистина пълна стерилизация.

Как действа 4D сензорът?

Наличието на наситена пара се установява с помощта на специален фото-електрически датчик. Наситената пара абсорбира светлината от сензора и му позволява да отчете, че всички ключови параметри за стерилизация са спазени. Ако наситената пара не достигне до сензора, системата съобщава за грешка и програмата се прекъсва.

4D технологията на Miele е “добавяне на четвъртото измерение в обработката на инструменти”, тъй като 4D сензорът надеждно и точно следи предпоставките за безопасна стерилизация с наситена пара, което допълва другите три измерения на налягането, температурата и времето.

Стерилизаторите разполагат и с вградени нови сензори за максимална безопасност, съгласно стандарта EN 285, които бързо откриват наличие на некондензиращи се газове (non-condensable gases – NCGs), които застрашават стерилизацията. При установяване на наличие на NCGs, потребителите получават предупредително съобщение на дисплея на машината.

Процесът на стерилизация може да бъде нарушен и от изтичане на въздух, което също може надеждно да бъде открито при стерилизаторите на Miele с помощта на допълнителен детектор на въздуха, който автоматично прекъсва програмата за стерилизация.

С новите си парни стерилизатори Miele Professional създава нови стандарти в областта на стерилизацията.