Честота на сърдечносъдовите рискови фактори при поставяне на диагнозата захарен диабет тип 201/09/2017

Проф. д-р Здравко Каменов, дмн

Началник на Клиниката по ендокринология на Университетска болница “Александровска”, ръководител на Катедрата по вътрешни болести на Медицинския университет, София

Обосновка: При поставяне на диагнозата захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) при повечето пациенти са налице сърдечносъдови рискови фактори, от които изменяеми са тютюнопушене, наднормено тегло и затлъстяване, артериална хипертония и дислипидемия (1,2). При част от новодиагностицираните диабетици е налице установено сърдечносъдово заболяване (ССЗ) (3).

Целта на настоящето проучване е да се определи честотата сърдечносъдовите рискови фактори при български пациенти със ЗДТ2 в момента на диагностициране, както и превантивните и/или терапевтични мерки за справяне с тези рискови фактори.

Дизайн: Срезово обсервационно проучване, в което данните са събирани ретроспективно от медицинска документация на случайно селектирани амбулаторни практики (от 16 големи, средни и малки градове), за възрастни пациенти със ЗДТ2, диагностицирани в периода от 1 септември 2015 г. до 31 август 2016 г.

Събираната информацията включва: демографски данни, характеристики на заболяването, данни за начина на живот, наличие на усложнения (свързани с диабета и/или сърдечносъдови заболявания), тютюнопушене и характеристики на лечението.

Методи: Използвани са епидемиологични методи и дескриптивен статистически анализ. Данните са представени като средни стойности със стандартни отклонения (SD)*.

Резултати: Събрани бяха данните за 538 пациенти с новодиагностициран ЗДТ2, от които 53.7% са мъже. Средната възраст на пациентите е 57 години (SD+/-11.67). При 81.8% от пациентите, диагнозата ЗДТ2 е поставена във възрастовия диапазон 45-75 г., като 43.7% са диагностицирани между 45 и 60-годишна възраст. В половината от случаите поставянето на диагнозата ЗДТ2 се базира на клинични признаци и симптоми – 50.7%.

Фамилна анамнеза за ЗДТ2 е налична при 45.0% от популацията. Стойностите на плазмената глюкоза са 12.6 mmol/L (SD+/-5.5), като максималната отчетена стойност е 50 mmol/L. Усреднената отчетена стойност на гликирания хемоглобин (Hb) A1c е 8.67% (SD+/-2.08), с най-високо ниво от 17.1%. При 23.6% от пациентите са налице данни за фамилна анамнеза за ССЗ. От данните за модифицируемите сърдечносъдови рискови фактори бе установено, че от кохортата пациенти – 30.3% са пушачи; от които 24.2% са активни пушачи. 89.8% от новодиагностицираните диабетици са с индекс на телесна маса (ИТМ) =/>25 кг/м2, а средната стойност за цялата кохорта е 31.52 кг/м2 (SD+/-6.0). Най-висок ИТМ (34.01 кг/м2) е намерен в по-младата популация <45 години.

Средните стойности на систолното (САН) и диастолното (ДАН) артериално налягане са съответно 133 mmHg (SD+/-15.83) и 82.67 mmHg (SD+/-8.73), като 53.3% от пациентите са получавали антихипертензивна терапия към момента на поставяне на диагнозата ЗДТ2. Установено ССЗ са имали 17.8%, като най-голяма процент са с коронарна болест на сърцето.

При 52.2% е налице дислипидемия според отчетения липиден профил и таргетните стойностите на Европейските препоръки за превенция на ССЗ (LDL=/>2.6 mmol/L при висок риск, LDL =/>1.8 mmol/L при много висок СС риск, HDL<1.04 за мъже или 5.0 mmol/L, триглицериди =/>1.7 mmol/L) (4). Лечение с липидомодифициращи средства е назначено на 34.6% от популацията. Като основна или допълнителна част от първоначалната терапия са препоръките за хранителен режим – при 98.0% от пациентите – и промяна в начина на живот – при 94.8% от пациентите.

Медикаментозно лечение на диабета е назначено при 93.7% от пациентите, като при 77.3% е изписан метформин, а при 32.7% сулфонилурейно производно. В протокола на изследването не се предвиждаше диференциране на монотерапия и комбинирано лечение.

Заключение

След поставяне на диагнозата ЗДТ2, от цялата кохорта пациенти, близо 90% са с наднормено тегло и затлъстяване, 34.6% приемат липидопонижаваща терапия и 53.3% са на антихипертензивна терапия. Наред с това, 17.8% от изследваните пациенти имат установено сърдечносъдово заболяване, извън хипертонията и дислипидемията, което е в съответствие с данните от международни епидемиологични изследвания и публикувани наскоро големи обсервационни проучвания (5,6,7). Пациентите водят заседнал начин на живот, съобщават за нездравословно хранене и близо една четвърт от тях са активни пушачи.

* Standard deviation – стандартно отклонение

Статията се публикува със съдействието на AstraZeneca.BUL-AUG17-DIA-04-ART

Използвани източници:

1. Cea Soriano L., Stefansson J., Rodriguez L. Cardiovascular events and all-cause mortality in a cohort of 57,946 patients with type 2 diabetes: associations with renal function and cardiovascular risk factors. Cardiovascular Diabetology 2015; 14 (38)

2.Su G. et al. Association of glycemic variability and the presence and severity of coronary artery disease in patients with type 2 diabetes. Cardiovascular Diabetology 2011; 10 (19)

3.Yamagishi S. Cardiovascular disease in recent onset diabetes mellitus. Journal of Cardiology 2011; 57:257-262

4. Piepoli M. et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). European Heart Journal 2016; 37 (29): 2315-2381

5.Kosiborod M., Cavender M., Fu A. et al, and on behalf of the CVD-REAL Investigators and Study Group. Lower risk of heart failure and death in patients initiated on sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors versus other flucose-lowering drugs. The CVD-REAL Study (Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors). Circulation 2017; 136: 249-259

6.Persson F. et al. Dapagliflozin compared to DPP-4 inhibitors is associated with lower risk of cardiovascular events and all-cause mortality in type 2 diabetes patients (CVD-REAL Nordic): a multinational observational study. Diabetes, Obesity and Metabolism 2017 doi:10.1111/dom.13077

7.Toulis K., Willis B., Marshall T. et al. All-cause mortality in patients with diabetes under treatment with dapagliflozin: A population-based, open-cohort study in the Health Improvement Network Database. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2017; 102:1719-1725