Новини от ЕМА01/07/2017

Нови медикаменти

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, http://www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:

– Refixia (nanocog beta pegol; N9-GP) на Novo Nordisk за профилактика и лечение на кървене при възрастни и деца с хемофилия В. Медикаментът е гликопегилиран рекомбинантен фактор, който има значително подобрен фармакокинетичен профил и пет пъти по-продължителен полуживот в сравнение с останалите стандартни лекарствени форми на тази група.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 3 клинично проучване, което показва, че седмичното приложение на Refixia поддържа нива на активност на фактор IX >15% при намалена честота на кървене и подобрено качество на живот. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са: гадене, сърбеж, отпадналост и реакции на мястото на аплициране.

– Spherox на CO.DON AG за симптоматично възстановяване на дефекти на ставния хрущял на фемуралния кондил и пателата (степен III и IV по скалата на International Cartilage Repair Society – ICRS), с размер на дефекта до 10 cm2.

Медикаментът се прилага като имплантна суспензия с активна субстанция 10-70 триизмерни сфероиди в 1 cm3, които формират хрущялен матрикс с хондроцити на пациента, изолирани от здравен хрущял и култивирани in vitro. Най-честите нежелани странични ефекти от приложението на медикамента са деламиниране на графта, хипертрофия, ставен излив, артралгия и оток на ставата.

– Reagila (cariprazine) на Gedeon Richter за лечение на шизофрения при възрастни пациенти. Активната субстанция на медикамента има антипсихотичен ефект, който се дължи на свързването й с D2 и D3 допаминовите рецептори, както и с 5-HT1A серотониновите рецептори. Най-честите нежелани странични ефекти са акатисия (психомоторна възбуда) и паркинсонизъм.

– Kyntheum (brodalumab) на LEO Pharma за терапия на умерени и тежки форми на плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия.

Brodalumab е рекомбинантно напълно хуманизирано моноклонално антитяло срещу имуноглобулин IgG2, което има висок афинитет за свързване с IL-17RA, като блокира биологичната активност на проинфламаторните цитокини IL-17A, IL-17F, IL-17A/F хетеродимер и IL-25. Най-честите нежелани странични ефекти от лечението са артралгия, главоболие, отпадналост, диария и орофарингеална болка.

– Trimbow на Chiesi Farmaceutici за поддържаща терапия при възрастни пациенти с умерена и тежка форма на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са адекватно контролирани с комбинация от инхалаторен кортикостероид (ICS) и дългодействащ бета2-агонист (LABA).

Trimbow е тройна комбинация от ICS (beclometasone dipropionate), LABA (formoterol fumarate dehydrate) и дългодействащ мускаринов антагонист – LAMA (glycopyrronium bromide). Медикаментът е под формата на дозов инхалатор, който осигурява в еднократна доза 87 mcg/5 mcg/9 mcg от съответните субстанции.

Beclometasone намалява възпалителната реакция в белите дробове, докато formoterol и glycopyrronium релаксират гладките бронхиални мускули и улесняват дишането. Предимствата на комбинирания медикамент са в облекчаване и превенция на симптомите, както и намаление на екзацербациите на ХОББ.

– Veltassa (patiromer) на Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma за лечение на хиперкалиемия при възрастни пациенти. Активната субстанция на медикамента е неабсорбиращ катионен обменен полимер, който съдържа комплекс на калций и сорбитол.

Patiromer увеличава фекалната екскреция на калий чрез свързването му в чревния лумен, което води до намаление на серумната му концентрация. Най-честите нежелани странични ефекти са хипомагнезиемия, запек, диария, болки в корема и флатуленция.

– Insulin lispro на Sanofi-Aventis за лечение на възрастни пациенти и деца с диабет, които се нуждаят от инсулинова терапия за нормализиране на глюкозната хомеостаза. Медикаментът може да се прилага и за първоначално стабилизиране на заболяването.

Активната субстанция е бързодействащ инсулинов аналог. Insulin lispro е биоподобен медицински продукт, който е сходен във висока степен с референтния Humalog (insulin lispro) и притежава сходна ефикасност и безопасност.

Opdivo e с разширени индикации за приложение

Opdivo (nivolumab) на Bristol-Myers Squibb бе одобрен от Европейската комисия за приложение при възрастни пациенти с локално авансирал неоперабилен или метастатичен уротелиален карцином (mUC), след неуспех от предходна, базирана на препаратите на платина, химиотерапия (1).

В Европа годишно се диагностицират около 151 000 нови и 52 000 смъртни случая от на рак на пикочния мехур. Уротелиалният карцином е най-честата форма на заболяването (около 90% от пациентите).

През последните няколко десетилетия има малък напредък в лечението на заболяването. Към момента, nivolumab е единствената имуно-онкологична терапия в Европа за лечение на този тип злокачествено заболяване и осмата одобрена индикация за приложение на Opdivo.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 2 клиничното проучване CheckMate-275, които показват 20% отговор на терапията с nivolumab и 3% – пълен отговор. Честотата на отговор е била 25% при пациенти с PD-L1 туморна експресия >/=1% и 15.8% при PD-L1 туморна експресия <1%.

От общо 270 пациенти, получавали медикамента, 17.8% са имали нежелани странични ефекти (степен 3 и 4), като 4.8% са преустановили приема по тази причина. Регистрирани са четири смъртни случая в резултат на пневмонит или сърдечносъдова недостатъчност.

Първа имунотерапия за лечение на невробластом

Dinutuximab beta на EUSA Pharma е одобрен от ЕМА като първата имунотерапия за лечение на високорисков невробластом (2).

Невробластомът е рядко заболяване, като годишно в Европа се регистрират около 1200 нови случая. Той е най-честото злокачествено заболяване при кърмачета и третото по честота при деца след левкемията и мозъчните тумори. Невробластомът е злокачествен тумор на симпатиковата нервна система, като най-често се локализира в една от надбъбречните жлези, но може да се развие и в нервните тъкани в областта на шията, гръдния кош, коремната област и таза.

Dinutuximab beta е моноклонално химерично антитяло, разработено да таргетира специфичен антиген (GD2) върху невробластомните клетки, и ще се прилага за лечение на деца на възраст над една година.

Наличните данни сочат, че приложението на медикамента води до подобрение в преживяемостта на пациентите, като най-честите нежелани странични ефекти са фебрилитет, болка и алергични реакции.

Одобрението на dinutuximab beta дава нова надежда за високорисковите случаи на заболяването, при които е имало предходна индукционна химиотерапия и е постигнат поне частичен отговор, последван от миелоаблативна терапия и трансплантация на стволови клетки, както и при данни за рецидив или рефрактерен невробластом (с или без остатъчно заболяване).

Dinutuximab beta е разработен от Apeiron Biologicals, a правата за продажби са придобити от EUSA Pharma.

Нов медикамент за лечение на невротрофичен кератит

Oxervate (cenegermin) на Dompe е одобрен от ЕМА за лечение на умерени и тежки форми на невротрофичен кератит – рядко очно заболяване, което може да доведе до загуба на зрението (3).

Засегнатите имат увреждане на тригеминалния нерв, което е свързано с намалена или липсваща чувствителност на роговицата, както и ограничена продукция на субстанции, необходими за възстановяването й.

Cenegermin е произведен чрез рекомбинантна ДНК технология и е копие на човешкия нервен растежен фактор. Прилагането му под формата на очни капки при неутрофилен кератит води до подпомагане на някои от нормалните процеси на оздравяване и възстановяване на уврежданията на роговицата.

Към момента няма адекватно лечение на заболяването. В зависимост от тежестта на увреждане, на пациентите се предписват капки за овлажняване на окото, антибиотици при очни инфекции и протективни контактни лещи; в определени случаи се прилага оперативно лечение.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите от две фаза 2 клинични проучвания при 204 пациенти с умерена и тежка форма на неутрофилен кератит.

Обобщените резултати показват, че след период на лечение от осем седмици с Oxervate се постига пълно оздравяване на корнеята, в сравнение с плацебо. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са били: болка в окото, възпаление на окото, повишена лакримация, болки в клепача, дразнене в окото.

Zykadia е одобрен като първа линия терапия при ALK-позитивен, напреднал NSCLC

ЕМА разшири индикациите за приложение на Zykadia (ceritinib) на Novartis, който ще може да се прилага и като първа линия терапия при пациенти с напреднал, не-дребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), чиито тумори са позитивни на анапластична лимфом-киназа (ALK) (4).

Ceritinib e перорален, селективен инхибитор на ALK – ген, който може да се свърже с други подобни и да формира анормален „слят” протеин, който стимулира развитието и растежа на някои видове злокачествени заболявания, включително NSCLC.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите от рандомизираното, фаза 3 клинично проучване ASCEND-4. То има за цел да изследва профилите на безопасност и ефикасност на ceritinib при възрастни пациенти със стадий IIIВ или IV ALK-позитивен напреднал NSCLC, които не са приемали предходна терапия, в сравнение със стандартна химиотерапия.

От 376 болни, 189 (59 с мозъчни метастази) са получили ceritinib 750 mg дневно, а 187 (62 с мозъчни метастази) – стандартна, базирана на pemetrexed, дублетна платинова химиотерапия (pemetrexed 500 mg/m2 плюс cisplatin 75 mg/m2 или carboplatin) за четири цикъла, последвана от поддържаща терапия с pemetrexed.

Около 60% от пациентите с изходни мозъчни метастази на терапия с ceritinib не са имали предходна лъчетерапия (текущ стандарт за лечение на мозъчни метастази).

Резултатите показват, че пациентите на първа линия терапия със Zykadia са имали намаление с 45% на риска за прогресия на заболяването, в сравнение с тези на стандартна терапия.

Средната преживяемост без прогресия на заболяването е била 16.6 месеца (при церитиниб) срещу 8.1 месеца в контролната група. Болните без данни за мозъчни метастази са имали преживяемост без прогресия на заболяването от 26.3 месеца (при ceritinib) в сравнение с 8.3 месеца при контролната група. За пациентите с мозъчни метастази съответните стойности са били 10.7 срещу 6.7 месеца.

Най-честите нежелани странични ефекти (>25%) при Zykadia са били диария, гадене, повръщане, повишение на чернодробните ензими, липса на апетит и отпадналост.

Нова менингококова В ваксина

ЕМА одобри Trumenba на Pfizer – ваксина за превенция на инвазивно менингококово заболяване, причинено от Neisseria meningitidis серогрупа В (MenB), при възрастни и деца над 10 години, която се прилага в две или три дози (5).

Тежката менингококова инфекция може да причини смърт в рамките на 24 часа. Въпреки наличната терапия с антибиотици, 10-15% от случаите са с фатален изход, а около 60% могат да имат значителни физически и ментални проблеми. Най-рискови за заболяването са децата и подрастващите, поради наличието на асимптомни носители на причинителя в семейството или общността.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от клинични проучвания с над 20 000 пациенти. Данните сочат, че Trumenba индуцира образуването на протективни серумни бактериални антитела срещу MenB, при добър профил на безопасност.

Най-честите нежелани странични ефекти на ваксината са: болка, оток и зачервяване на мястото на инжектиране, главоболие, отпадналост, втрисане, диария, мускулни и ставни болки, гадене. Trumenba бе одобрена през 2014 в САЩ и досега е приложена на над 600 000 деца и подрастващи.

Лекарствена безопасност

ЕМА препоръча промени в лекарствената инструкция на vancomycin за да се гарантира правилното му приложение при лечението на тежки инфекции, причинени от Gram (+) бактерии (6).

Vancomycin се използва в клиничната практика от средата на миналия век и остава важна терапевтична алтернатива при лечението на тежки инфекции. Антибиотикът принадлежи към групата на гликопептидите и се прилага чрез венозна инфузия за лечение на тежки инфекции, причинени от Gram (+) микроорганизми, като methicillin-резистентни Staphylococcus aureus (MRSA), резистентни на други антибиотици.

Може да се използва за периоперативна профилактика при пациенти с риск за развитие на бактериален ендокардит и за терапия на перитонит в резултат на перитонеална диализа.

Vancomycin се прилага и перорално за лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile, които най-често се развиват при хоспитализирани пациенти на терапия с други антибиотици.

Според експертите, инфузия с vancomycin може да продължи да се прилага за лечение на тежки инфекции, предизвикани от определени патогени (включително на MRSA) при пациенти във всички възрасти.

Vancomycin може да се използва за превенция на бактериален ендокардит при болни, подложени на оперативно лечение, както и за лечение на инфекции при пациенти, подложени на перитонеална диализа.

Пероралният прием на антибиотика трябва да е ограничен до инфекции, предизвикани от Clostridium difficile. Тъй като наличните данни не подкрепят използването на vancomycin за лечение на стафилококов ентероколит, той не трябва да се прилага за тази индикация.

Новите указания:

1. Vancomycin за интравенозна инфузия:

– парентерална инфузия на vancomycin може да се прилага при пациенти от всички възрастови групи за лечение на мекотъканни, костни и ставни инфекции, придобита в обществото или в болнични условия пневмония (включително за свързана с апаратна вентилация пневмония), инфекциозен ендокардит, остър бактериален менингит, бактериемия, свързана с описаните инфекции. Може да се използва за периоперативна профилактика при пациенти с риск за развитие на бактериален ендокардит, както и при перитонит в резултат на перитонеална диализа.

– препоръчителната начална доза на vancomycin за инфузия трябва се определя от възрастта и теглото на пациента. Наличните данни сочат, че препоръчваните до момента дневни дози са свързани със субоптимални серумни концентрации на vancomycin.

– всяка следваща промяна в дозировката трябва да се основава на серумната концентрация за постигане на таргетна терапевтична концентрация

– парентералната лекарствена форма на vancomycin, одобрена и за перорален прием, може да се предписва per os при пациенти от всички възрастови групи за лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile

– парентералната лекарствена форма на vancomycin, одобрена за интраперитонеално приложение, може да се използва при пациенти от всички възрастови групи за лечение на перитонит, свързан с перитонеална диализа

2. Vancomycin капсули:

– наличните данни не подкрепят достатъчно използването на перорален vancomycin за лечение на стафилококов ентероколит и деконтаминация на гастроинтестиналния тракт при болни с нарушен имунитет, поради което vancomycin не трябва да се прилага за тази индикация

– vancomycin капсули може да се предписва при пациенти над 12-годишна възраст за лечение на инфекции с Clostridium difficile; при по-малки деца се налага използването на по-подходяща лекарствена форма

– максималната дозировка не трябва да надхвърля два грама дневно

– при пациенти с възпалителни чревни заболявания, серумната концентрация на vancomycin след перорален прием трябва да се проследява стриктно

Използвани източници:

1. EU approves Opdivo for bladder cancer http://www.pharmatimes.com/news/eu_approves_opdivo_for_bladder_cancer_1194789?utm_source=PT+Daily+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pt+daily+news+alert

2. EMA Dinutuximab beta Apeiron http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/003918/WC500227727.pdf

3. New medicine for rare eye disease http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/05/news_detail_002750.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

4. Novartis receives positive CHMP opinion for first-line use of Zykadia® in ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) http://www.worldpharmanews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3940:novartis-receives-positive-chmp-opinion-for-first-line-use-of-zykadia-in-alk-positive-advanced-non-small-cell-lung-cancer-nsclc&catid=30:novartis&Itemid=250

5. EU nod for Pfizer’s men B jab Trumenba http://www.pharmatimes.com/news/eu_nod_for_pfizers_men_b_jab_trumenba_1194585?utm_source=PT+Daily+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pt+daily+news+alert

6. EMA recommends changes to prescribing information for vancomycin antibiotics http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/05/news_detail_002748.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1