Интраназалните кортикостероиди и промивките със серум са най-ефикасни за първа линия терапия на хроничен синуит01/07/2017

Приложението на топикални интраназални кортикостероиди, заедно с промивки с изотоничен разтвор, са най-ефикасни като първа линия терапия при хроничен синуит при възрастни, показаха резултатите от системен обзор, публикувани в списание JAMA (1).

Хроничният синуит е възпалително заболяване, което се дефинира като персистиращо симптоматично възпаление на синоназалните кухини с продължителност >3 месеца. Той е причина за чести посещения при лекар (1-2% от всички прегледи) и е свързан със значителни медицински разходи. Подходящата терапия при хроничен синуит е необходима за подобряване на качеството на живот на пациентите и намаляване на риска за остри възпалителни усложнения.

Цел на настоящия системен обзор е да се направи обобщение на наличните клинични проучвания с най-висока степен на доказателственост по отношение на медикаментозната терапия на хроничния синуит при възрастни и да се предложи оптимално, доказателствено базирано лечение на пациентите.

Авторите са анализирали рандомизирани клинични проучвания, системни обзори и мета-анализи, публикувани в базите-данни MEDLINE, EMBASE и Cochrane. Резултатите са категоризирани като поддържаща, интермитентна или допълнителна терапия, и са разделени според наличието или отсъствието на назални полипи.

29 проучвания отговарят на предварително зададените критерии: 12 мета-анализа с над 60 рандомизирани клинични проучвания, 13 системни обзорa и четири рандомизирани клинични проучвания, които не са включени в мета-анализи.

Резултатите показват, че:

– приложението на интраназални кортикостероиди облекчава общата симптоматика (стандратизирана средна разлика – SMD -0.46), намалява оплакванията при наличие на полипи (SMD -0.73) и намалява честотата на рецидив на полипи след оперативно лечение (-41%; относителен риск – RR 0.59).

– промивките със серум подобряват симптоматиката в сравнение с липсата на лечение

Интраназалните кортикостероиди намаляват възпалението на лигавицата на носа и на околоносните кухини, понижават съдовата пропускливост и редуцират освобождаването на гликопротеин от подлигавичните жлези. Ползите от този вид поддържаща терапия, прилагана всеки ден, са свързани с най-висока степен на доказателственост – потвърдени са от 6 мета-анализа, в които са включени >40 рандомизирани клинични проучвания.

Три мета-анализа (>3624 пациенти), в които са оценени ползите от топикалните кортикостероиди при пациенти с назални полипи, установяват връзка между подобряването на общата симптоматика, намаляване на размера на полипите и честотата на рецидиви на полипите след оперативното им отстраняване. Намаляването на размера на полипите е директно свързано с подобряване на качеството на живот на пациентите.

Системните кортикостероиди и пероралният doxycyclinе, приложени за период от три месеца, намаляват значимо обема на полипите, в сравнение с плацебо (р<0.001).

Левкотриеновите антагонисти подобряват назалната симптоматика в сравнение с плацебо, при пациенти с назални полипи (р<0.01).

Приемът на макролидни антибиотици за период от три месеца е свързан с подобрение на качеството на живот в сравнение с плацебо, при пациенти без назални полипи (SMD-0.43).

Изводи за клиничната практика:

– топикалната интраназална терапия с кортикостероиди и промивките с голям обем физиологичен разтвор се препоръчват като първа линия терапия при хроничен синуит (ниво на доказателственост на препоръката А-I)

– кратък курс със системни кортикостероиди (1-3 седмици), кратък курс със doxycyclinе (три седмици) или левкотриенов антагонист се препоръчват при пациенти със синуит и назални полипи

– продължителен курс с макролидни антибиотици може да се приложи при пациенти без назални полипи

– системни кортикостероиди се препоръчват като интермитентна или допълнителна терапия при синуит с назални полипи (ИТ)

За допълнителна информация:

https://tpmgphysicianed.org/sites/tpmg.hosted.ethosce.com/files/Medical%20Therapies%20for%20Adult%20Chronic%20Sinusitis.pdf

Използван източник:

1. Rudmik L., Soler Z. Medical therapies for adult chronic sinusitis: a systematic review JAMA 2015; 314 (9): 926-939 http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2432168