EMA одобри първия медикамент за лечение на спинална мускулна атрофия01/06/2017

Spinraza (nusinersen) на Biogen бе одобрен по ускорена процедура от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) за лечение на пациенти със спинална мускулна атрофия (SMA) – рядко и често фатално генетично заболяване, което води до мускулна слабост и прогресивна загуба на двигателна функция. Медикаментът се прилага чрез лумбална пункция в ликвора веднъж на четири месеца (1, 2).

Nusinersen е първата и единствена регистрирана в Европа терапия за SMA, която има за цел да повлияе симптомите на заболяването, успоредно с физио- и физикална терапия за подпомагане на мускулната функция.

SMA е група от автозомно-рецисивни заболявания, които обикновено се диагностицират през първата година от живота и засягат моторните неврони. При пациентите (честота 1:10 000 новородени) липсва протеин, наречен survival motor neuron (SMN), който е необходим за нормалната функция и преживяемостта на моторните неврони. При неговата липса, функцията на моторните неврони се влошава и те загиват, което е води до мускулна атрофия и слабост.

Описани са няколко форми на SMA, като най-честа е острата инфантилна (SMA тип 1 или болест на Werdnig-Hoffman), хроничната инфантилна (SMA тип 2), хроничната ювенилна (SAM тип 3, болест на Kugelberg-Welander) и започваща в по-напреднала възраст (SMA тип 4). Генетичните дефекти, свързани със SMA типове 1-3, са локализирани в хромозома 5q11.2-13.3.

SMN протеинът е кодиран от два гена (SMN1 и SMN2). При повечето болни липсва SMN1, но имат SMN2, което води до синтез на „къс” SMN, който няма пълноценна функция.

Функцията на nusinersen се изразява в продукцията на достатъчно количество и с нормална дължина SMN, кодиран от SMN2 гена, което подобрява преживяемостта на моторните неврони.

Положителното становище на ЕМА е базирано на резултатите от рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при болни със SMA. Обхванати са 121 пациенти с ранна проява на заболяването, разделени в две групи: Spinraza веднъж на четири месеца или плацебо. Показател за краен изход е подобрението в моторната функция, като извършване на движения (задържане на главата, пълзене, претъркаляне, ставане, сядане, ходене).

16 от пациентите (22%) на терапия с медикамента са постигнали пълен контрол за поддържане на главата в изправено положение, 6 (8%) са постигнали сядане без чужда помощ, а един (1%) – самостоятелно ставане.

Нито един от болните в контролната група не е имал подобни подобрения. Освен това, рискът за фатален изход е бил с 47% по-нисък в групата на активна терапия, в сравнение с плацебо групата. При 49% от лекуваните с nusinersen не е отчетен ефект върху моторната функция.

Според експертите, резултатите са със значим клиничен ефект, тъй като пациентите с прояви на заболяването в ранно детство обикновено не могат да постигнат независимо сядане, нямат подобрение в моторната функция и обикновено загиват в първите две години при липса на интензивни поддържащи грижи в резултат на прогресивна мускулна слабост.

Допълнителна информация за ефектите на Spinraza е получена от провеждащо се в момента рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при 126 пациенти с развило се по-късна детска възраст заболяване.

Изследването сравнява моторната функция след проведено лечение с медикамента, като използва скалата за оценка Hammersmith Functional Motor Scale – Expanded (HFMSE).

След период на проследяване от 15 месеца е установено, че в групата с nusinersen е отчетено подобрени с четири точки, докато в контролната плацебо група е имало влошаване с 1.9 точки. Това е важен резултат, тъй като при болните обикновено се наблюдава постепенно влошаване на моторната функция.

Обобщените резултати от двете проучвания са потвърдени и от други изследвания, които не са сравнителни. В едно от тях при деца, които са диагностицирани генетично със заболяването, но още не са проявили симптоми, Spinraza е подобрил моторните показатели до степен сходна с нормалното развитие.

Липсват дългосрочни проучвания с медикамента, поради което не е ясно дали ползотворните му ефекти ще се задържат за продължителен период от време и дали биха довели до излекуване на част от пациентите.

Няма яснота и дали Spinraza е ефикасен по подобен начин при тежки форми на заболяването. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са респираторни инфекции и запек. (ИТ)

Използвани източници:

1. ЕМА. First medicine for spinal muscular atrophy. April 2017 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2017/04/WC500226270.pdf

2. http://www.spinraza.com