Avastin e одобрен в комбинация с Tarceva за някои форми на напреднал белодробен карцином



01/06/2017

Европейската комисия одобри приложението на Avastin®* (bevacizumab) в комбинация с Tarceva® (erlotinib)* като първа линия терапия при възрастни пациенти с неоперабилен напреднал, метастазирал или рекурентен несквамозен недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) с EGFR-активиращи мутации (1).

Това е първото одобрение на Avastin в комбинация с друга таргетна терапия, което ще се превърне в нов стандарт за лечение на тази група болни. Bevacizumab и erlotinib таргетират пътища, които са ключови в растежа на туморите. Ползотворните ефекти на тази комбинация са доказани и в клинични проучвания.

Всяка година, около 23 000 души в Европа се диагностицират с несквамозен NSCLC с EGFR-активиращи мутации. NSCLC е най-честата форма на белодробен карцином (85% от случаите) и е водеща причина за фатален изход в следствие на злокачествено заболяване, като броят на смъртните случаи надхвърля този от рак на гърдата и простатата, взети заедно. Около 10-15% от болните с NSCLC в Европа имат тумори с EGFR-активиращи мутации (около 33 000 случаи в Европа годишно). От всички видове онкологични заболявания, белодробният карцином е с най-значимо икономическо и социално влияние.

Рецепторът на епидермалния растежен фактори (EGFR) е протеин, разположен върху клетъчната мембрана, който участва в нормалното предаване на междуклетъчни сигнали. NSCLC с EGFR-активиращи мутации се развива, когато настъпват мутации в специфични зони на ДНК и EGFR гена (най-често ексон 19 и ексон 21). Това води до промяна в структурата и функцията на EGFR протеините, с ускорен клетъчен растеж, ангиогенеза и развитие на метастази.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на фаза 2 рандомизираното клиничното проучване JO25567, което има за цел да изследва ефикасността и профила на безопасност на bevacizumab в комбинация с erlotinib като първа линия терапия, в сравнение с erlotinib. Включени са 154 пациенти с напреднал несквамозен NSCLC с EGFR-активиращи мутации.

Данните показват статистическо сигнификантно намаление (с 46%) на относителния риск за прогресия на заболяването или фатален изход (9.7 срещу 16 месеца, р=0.0015) при пациенти лекувани с комбинацията bevacizumab/erlotinib в сравнение с erlotinib. Не са наблюдавани нови и клинично значими нежелани странични ефекти. (ИТ)

* Avastin® (bevacizumab) и Tarceva® (erlotinib) на Roche са регистрирани в България (www.bda.bg)

Bevacizumab e рекомбинантно моноклонално антитяло, насочено срещу съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF). Erlotinib е малкомолекулен инхибитор, насочен срещу рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR). Тъй като двата медикамента таргетират различни пътища за туморен растеж и метастазиране (VEGF и EGFR), те имат допълващ се механизъм на действие в лечението на NSCLC.

Използван източник:

1. Roche receives EU approval of Avastin in combination with Tarceva for patients with a specific type of advanced lung cancer http://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2016-06-08.htm