Afinitor е одобрен за някои форми на напреднали гастроинтестинални и белодробни NETs01/06/2017

Европейската комисия одобри Afinitor®* (everolimus) таблетки за лечение на неоперабилни или метастатични, добре диференцирани (стадий 1 или стадий 2) нефункционални невроендокринни тумори (NETs) от стомашночревен или белодробен произход при възрастни пациенти с прогресиращо заболяване (1).

Afinitor® е първата одобрена терапия в страните от Европейския съюз за този тип белодробни NETs и една от малкото налични терапевтични възможности за лечение на гастроинтестинални NETs. С новата индикация за приложение, everolimus ще може да се прилага за трите най-чести форми на напреднали NETs.

Невроендокринните тумори са злокачествени заболявания, които произхождат от невроендокринните клетки на тялото, в повечето случаи от страна на гастроинтестиналния тракт, белите дробове или панкреаса. NETs могат да се дефинират като функционални или нефункционални. По-голямата част от болните с NETs (72%) имат нефункционални NETs, които се характеризират със симптоми на туморния растеж, като гастроинтестинална обструкция, болка и кървене (при стомашночревни NETs) и астма, хронична обструктивна белодробна болест и пневмония при белодробни NETs.

От друга страна, функционалните NET протичат със симптоми на свръхсекреция на хормони и други активни субстанции. Между 5-44% (в зависимост от локализацията на тумора) от тези с гастроинтестинални NETs и 28% от тези с белодробни NETs имат напреднало заболяване към момента на диагностициране, когато възможностите за лечение са ограничени, а прогнозата обикновено е неблагоприятна.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите от RADIANT-4 – фаза 3 проспективно, двойно-сляпо, рандомизирано, паралелно групово, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване (2). То има за цел да изследва ефикасността и профила на безопасност на everolimus (плюс най-добра поддържаща терапия) в сравнение с плацебо (плюс най-добра поддържаща терапия) при 302 пациенти (>18 години) с прогресивни, добре диференцирани, нефункционални, напреднали NETs от гастроинтестинален или белодробен произход.

Пациентите са били разделени в съотношение 2:1 на терапия с everolimus 10 mg дневно (n=205) или плацебо (n=97). Първичен показател за краен изход е бил радиологичният период без прогресия на заболяването. Вторични показатели са били: безопасност; обща преживяемост; най-добър отговор (дефиниран като пълен отговор плюс частичен отговор) и честота на контрол на заболяването.

Поддържащата терапия не е включвала антитуморни средства, като аналози на соматостатина (SSAs). Преди началото на проучването, пациентите е трябвало да спрат лечението със SSAs за период от най-малко четири седмици.

Резултатите показват, че приложението на everolimus е удължило сигнификантно периода без прогресия на заболяването със 7.1 месеца (11 срещу 3.9 месеца при плацебо) – намаление с 52% на риска за прогресия на заболяването. Медикаментът е бил свързан с 52% намаление на риска за прогресия или фатален изход (р<0.00001). По отношение на общата преживяемост (вторичен показател за краен изход) е установена тенденция в полза на everolimus. При 64% от пациентите на терапия с медикамента e имало някаква степен намаление на туморния обем, в сравнение с 26% при плацебо.

По отношение на безопасността, най-честите нежелани странични ефекти (с честота >20%) за everolimus и плацебо са били съответно: стоматит (63% срещу 19%); диария (31% срещу 16%); отпадналост (31% срещу 24%); инфекции (29% срещу 4%); обрив (27% срещу 8%) и периферни отоци (26% срещу 4%).

Everolimus е директен перорален инхибитор на протеина mTOR (mammalian target of rapamycin), който действа като централен регулатор на деленето, растежа, пролиферацията и метаболизма на туморните клетки и ангиогенезата. Медикаментът се свързва с антитуморна и антиангиогенна активност.

В Европа Afinitor® е одобрен за лечение на (3):

– локално авансирали, метастатични или неоперабилни прогресивни невроендокринни тумори от панкреасен произход

– напреднал бъбречноклетъчен карцином след прогресия по време на терапия или след приложение на анти-VEGF терапия

– хормон рецептор-позитивен (HR+) и HER2/neu-негативен рак на гърдата, който е авансирал при жени, преминали менопаузата; прилага се заедно с exemestane, след предходно неуспешно лечение с нестероидни ароматазни инхибитори. (ИТ)

* Afinitor® (everolimus) на Novartis e регистриран в България (www.bda.bg)

RADIANT-4 – RAD001 In Advanced Neuroendocrine Tumors

За допълнителна информация:

Медицинска база Данни (http://spisaniemd.bg):

Afinitor е ефективен при напреднал рак на гърдата. MD 2011; Брой 5

Everolimus – нова възможност за лечение на панкреасни NET MD 2011; Брой 5

Невроендокринни тумори: настоящи и бъдещи терапии. ДокторD 2011; Брой 1

Аfinitor и Sandostatin LAR намаляват прогресията на напредналите панкреасни невроендокринни тумори. MD 2010; Брой 3

Everolimus подобрява преживяемостта при напреднал бъбречноклетъчен карцином. MD 2010; Брой 2

Използвани източници:

1. Novartis drug Afinitor® receives EU approval to treat certain types of advanced gastrointestinal (GI) and lung neuroendocrine tumors (NET) http://pipelinereview.com/index.php/2016060261359/Small-Molecules/Novartis-drug-Afinitor-receives-EU-approval-to-treat-certain-types-of-advanced-gastrointestinal-GI-and-lung-neuroendocrine-tumors-NET.html

2. Yao J., et al. Everolimus for the treatment of advanced, non-functional neuroendocrine tumours of the lung or gastrointestinal tract (RADIANT-4): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet 2016; 387 (10022): 968-977 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00817-X/abstract

3. Afinitor (everolimus) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001038/human_med_000633.jsp&mid=WC0b01ac058001d124