SGLT-2 инхибиторите намаляват при диабетици хоспитализациите поради сърдечна недостатъчност01/04/2017

Ретроспективен анализ на хоспитализациите за сърдечна недостатъчност (СН) и на общата смъртност при 300 000 пациенти с диабет тип 2 (ДТ2), лекувани в медицински центрове в Европа и САЩ, показа, че инхибиторите на натриево-глюкозния котранспортер 2 (sodium-glucose cotransporter 2; SGLT-2i) водят до намаляване на тези нежелани събития. Резултатите са от проучването CVD-REAL* и бяха представени на годишната среща на American College of Cardiology (ACC) (1).

В CVD-REAL* са включени пациенти с ДТ2 предимно с нисък риск за сърдечносъдово заболяване (ССЗ), но резултатите са подобни на тези от EMPA-REG OUTCOME*, в което бол-ните са с доказано ССЗ, рандомизирани в две групи – прием на empagliflozin или на плацебо (2).

Настоящият анализ показва ролята на SGLT-2i за предпазване от нежелани сърдечносъдови събития и значимо намаляване на общата смъртност в реалната клинична практика и при диабетици без установено ССЗ.

Първична крайна цел на CVD-REAL са хоспитализациите по повод на СН, а вторични цели са обща смъртност или смъртност в резултат на СН. Включени са 154 523 участници с ново-инициирана терапия със SGLT-2i и контролна група от 154 523 човека с други глюкозо-понижаващи медикаменти. Проучването е проведено в медицински центрове в шест държави (real-word проучване): Германия, Швеция, Норвегия, Дания, Великобритания и САЩ.

Средната възраст е 57 години, 44% са жени. Само при 13% има установено ССЗ: миокарден инфаркт (3%), нестабилна ангина (2%), СН (3%), предсърно мъждене (4%), инсулт (4%) и периферна съдова болест (3%). При 3% има данни за хронично бъбречно заболяване.

Изходно 80% от участниците са на антихипертензивна терапия, две трети приемат статин и 80% са лекувани с metformin. В групата със SGLT-2i 53% получават canagliflozin, 42% – dapagliflozin и 5% – empagliflozin.

При сравнителния анализ се установява 39% (съотношение на риска – HR 0.61, 95% доверителен интервал – ДИ 0.51 – 0.73; р<0.001) по-ниска честота на хоспитализациите за СН, при лекуваните с SGLT-2i спрямо тези с друга перорална антидиабетна терапия. Аналогично, и по отношение на вторичната крайна цел – обща смъртност – понижението за групата със SGLT-2i е от 51% (HR 0.49, 95% ДИ 0.41- 0.57; р<0.001).

Постигнатото намаление в комбинирания краен показател (хоспитализация поради СН и смърт поради всяка една причина) е близо наполовина – с 46% (HR 0.54; p<0.001) при терапия със SGLT-2i в сравнение с други глюкозо-понижаващи средства.

Авторите на CVD-REAL не намират различия между отделите географски региони, въпреки използването на различни медикаменти от класа – в САЩ основно canagliflozin, а в Европа – dapagliflozin (92%).

Очакват се резултатите от CANVAS, DECLARE и DAPA-HF* – три рандомизирани проучвания с canagliflozin и dapagliflozin (две), които да подкрепят тези позитивни данни, както и предположението за сърдечносъдов протективен клас ефект на SGLT-2i.

SGLT-2i намаляват реабсорбцията на глюкозата в проксималните бъбречни каналчета. Това води до увеличаване на глюкозурията и в резултат на това – до подобряване на контрола на гликемията (понижаване на нивото на кръвната глюкоза) и загуба на телесно тегло.

Посредством действието си върху натриево (Na)-глюкозните ко-транспортери, тези медикаменти инхибират също така и реабсорбцията на Na (осмотичен диуретичен ефект), което води до понижаване на артериалното налягане и до загуба на течности.

Потенциални, несвързани с гликемичния контрол, механизми, които могат да обяснят наблюдваните сърдечносъдови ползи от SGLT-2i в сравнение със стандартаната терапия при ЗДТ2:

– Лека редукция на артериалното налягане

– Диуретичен ефект

– Загуба на тегло

– Намалена задръжка на течности и понижаване на интравазалния обем

От известните понастоящем странични ефекти на SGLT-2i може да се отбележи повишаване на честотата на гениталните микотични инфекции, предимно при жените.

Пациентите с ДТ2 имат 2-3 пъти по-висок риск за СН, както и повишен риск за сърдечносъдови и мозъчносъдови събития. Приблизително 50% oт смъртните случаи при пациентите с ДТ2 се причиняват от ССЗ. Поради тази причина, сърдечносъдовите крайни резултати, постигани от глюкозо-понижаващите медикаменти при тази популация болни, са обект на задълбочен научен и клиничен интерес. (ЯС)

* Акроними на клинични проучвания:

CVD-REAL – Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of SGLT-2 Inhibitors

EMPA-REG OUTCOME – Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes

CANVAS – CANagliflozin cardioVascular Assessment Study

DECLARE – Dapagliflozin Effect on CardiovascuLAR Events

DAPA-HF – Effect of Dapagliflozin on the Incidence of Worsening Heart Failure or Cardiovascular Death in Patients With Chronic Heart Failure

Използвани източници:

1. Kosiborod M., Cavender M., Norhammar A. et al. Lower rates of hospitalization for heart failure and all-cause death in new users of SGLT-2 inhibitors: The CVD-REAL Study. American College of Cardiology (ACC) 2017 Scientific Sessions; March 18, 2017; Washington, DC. Abstract 415-14 http://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/03/13/17/58/sun-2pm-cvd-real-study-lower-rates-of-hospitalization-for-hf-in-new-users-of-sglt-2-inhibitors-vs-other-glucose-lowering-drugs-acc-2017

2. Inzucchi S., Zinman B., McGinniss J. et al. Consistent effect of empagliflozin on composite outcomes related to heart failure: Results from EMPA-REG OUTCOME.American College of Cardiology (ACC) 2017 Scientific Sessions; March 19, 2017; Washington, DC. Abstract 911-12