Продължителното амбулаторно мониториране на пулмоналното налягане намалява рехоспитализациите при сърдечна недостатъчност01/04/2017

При болните със сърдечна недостатъчност (СН) с имплантиран CardioMEMS (Abbott/St Jude Medical) за мониториране налягането в пулмоналната артерия (PAР) се установяват по-малко хоспитализации и понижаване на разходите за медицински грижи (1).

Ретроспективно обсервационно проучване показа понижаване с 45% на броя на епизодите на декомпенсация на СН, налагащи прием в болнично заведение, след имплантиране на устройство, мониториращо РАР. Тази динамика е отчетена за шест месеца след имплантацията, сравнено с половин годишен период преди това.

Друго проучване, публикувано по-рано през 2017 година показа редуциране на разходите за болнично лечение с $13 190 на пациент годишно след имплантиране на CardioMEMS. Проучването включва 2 000 болни от над 200 центъра в САЩ, при които терапията е коригирана в съответствие с актуалните препоръки за лечение на СН, съобразно стойностите на РАР (2).

Тези данни от реалната клинична практика потвърждават резултатите от CHAMPION*, след което FDA разреши прилагането на дистанционно мониториране на РАР за контрол на СН. След първоначален отказ на FDA, това проучване даде основание на агенцията да одобри клиничното му приложение, като постави изискването да се проведат посмаркетингови изследвания за доказване на ефикасноста.

Изследването на Desai и съавтори включва 1 114 амбулаторни пациенти с имплантиран CardioMEMS. От тях при 480 са налични пълни данни за една година след имплантацията. Средната възраст е 71 години; 40% са над 75 годишна възраст; една трета са жени, 86% са от европеиден произход и почти всички са с тежка коморбидност.

За целия период на проследяването (половин година преди и половин година след имплантацията) са регистрирани 1 899 хоспитализации, като 1 020 от тях са поради изостряне и декомпенсация на СН. За шестте месеца след имплантацията са отчетени 1 119 хоспитализации, като само 381 свързани със СН. Имплантирани са 17 камерни асистиращи устройства (ventricular assist device – VAD), а 139 болни са починали.

Почти 60% от пациентите имат поне един прием в болница за компенсиране на СН преди имплантация на CardioMEMS. След поставянето на постоянен РА-мониторинг, случаите на рехоспитализации са редуцирани до 22%.

Финансовото изражение на намаляването нуждата от болнично лечение е средно $7 433 на болен за 6 месеца след поставянето на устройството. Общите едногодишни разходи за лечение на пациент се намаляват от $47 690 на $34 500 за едногодишен период, което представлява понижение от $13 190.

На този етап CardioMEMS не е включено в клиничните ръководства за лечение на СН. Публикуваните в началото на 2017 година проучвания са обсервационни и липсата на контролни групи, както и непълните клинични данни в базите данни, не дава необходимата сила, за да се промени клиничната практика, но се поставя въпросът за по-нататъшни независими рандомизирани проучвания.

Въпреки че публикуваните от Desai резултати показват положителна тенденция след поставяне на CardioMEMS, те могат да се обяснят и с оптимизиране на медикаментозната терапия и медицинските грижи при изследваните в периода около и след имплантацията (2).

*Акроними на клинични проучвания:

CHAMPION – CardioMEMS Heart Sensor Allows Monitoring of Pressure to Improve Outcomes in NYHA Class III Heart Failure Patients

Използвани източници:

1. Desai A., Bhimaraj А., Bharmi R. et al. Levosimendan in patients with left ventricular Dysfunction undergoing cardiac surgery. J Am Coll Cardiol 2017; DOI:10.1016/j.jacc.2017.03.009.

2. Heywood J., Jermyn R., Shavelle D. et al. Impact of practice base management of PA pressures in 2000 patients implanted with the CardioMEMS sensor. Circulation 2017; DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026184. http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/02/20/CIRCULATIONAHA.116.026184

3. Krumholz H., Dhruva S. Real world data on heart failure readmission reduction. J Am Col Cardiol 2017; DOI:10.1016/j.jacc.2017.03.019