Новини от ЕМА01/04/2017

Нови медикаменти

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, http://www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:

– Xeljanz (tofacitinibe) на Pfizer, който ще се прилага в комбинация с methotrexate за лечение на умерени и тежки форми на ревматоиден артрит при пациенти, които не са се повлияли или не толерират едно или повече модифициращи заболяването антиревматични средства (DMARDs). Tofacitinibe може да се използва и като монотерапия при липса на толеранс или наличие на противопоказания за methotrexate.

Активната субстанция на медикамента е селективен инхибитор на Янус киназите (JAK1 и 3), които предават вътреклетъчнитe сигнали от рецепторите на клетъчната повърхност към различни цитокини и растежни фактори.

По този начин се модулират имунните и възпалителните отговори. Резултатите от клинични проучвания показват, че tofacitinibe забавя прогресията на ставното увреждане при ревматоиден артрит.

– Jylamvo (methotrexate) на Theraking за лечение на ревматологични заболявания и псориазис, както и за поддържаща терапия при остра лимфобластна левкемия.

Медикаментът е антагонист на фолиевата киселина, който действа чрез компетитивно инхибиране на дихидрофолат редуктазата и има противовъзпалители, имуносупресивни и цитотоксични ефекти. Най-чувствителни на methotrexate са бързо пролифериращите тъкани като злокачествени клетки, костен мозък, фетални клетки, кожен епител и мукоза.

Данните от клинични изпитания показват, че приложението на медикамента е свързано с облекчаване на симптомите на ревматоиден артрит, тежък ювенилен идиопатичен артрит, псориазис и псориатричен артрит. Има и продължителен ефект върху малигнения растеж при остра лимфобластна левкемия.

– Amgevita (adalimumab) и Solymbic (adalimumab) на Amgen за лечение на ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен артрит, аксиален спондилоартрит, псориатричен артрит, псориазис, супуративен хидраденит, болест на Crohn, улцеративен колит и увеит.

Активната субстанция на медикаментите е инхибитор на тумор некротизиращият фактор алфа (TNFalfa), който блокира рецепторите р55 и р75 на клетъчната повърхност.

По този начин се модулира биологичният отговор, който се индуцира или регулира от TNFalfa, влючително промените в нивата на адхезионните молекули, отговорни за миграцията на левкоцитите (ELAM-1, VCAM-1 и ICAM-1). Amgevita и Solymbic са биоподобни медикаменти, които са с аналогичнa ефикасност и безопасност като Humira (adalimumab).

– Rolufta (umeclidinium bromide) на GSK за поддържаща бронходилататорна терапия с цел облекчаване на симптоматиката при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Активната субстанция на медикамента блокира свързването на ацетилхолина с мускариновите холинергични рецептор в гладкомускулните клетки в дихателните пътища. Клиничните ползи от приложението на umeclidinium bromide се изразяват в подобряване на форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) и клиничната симптоматика при ХОББ.

– Tadalafil Lilly (tadalafil) на Eli Lilly за лечение на еректилна дисфункция и повлияване на симптомите на доброкачествена простатна хиперплазия. Активната субстанция на медикамента е селективен и обратим инхибитор на цикличния гуанозин монофосфат (cGMP)-специфичната фосфодиестераза 5 (PDE5).

Tadalafil предизвиква гладкомускулна релаксация и увеличение на кръвотока в пениса, простатата и пикочния мехур, което води до подобрено кръвоснабдяване.

– Lokema (zirconium cyclo-silicate) на AstraZeneca за лечение на възрастни пациенти с хиперкалиемия. Активната субстанция на медикамента свързва селективно калиеви аниони в замяна на водородни и натриеви катиони от гастроинтестиналния тракт.

По този начин се увеличава екскрецията на калий с фекалиите и се намалява хиперкалиемията. Най-честият нежелан страничен ефект на медикамента са отоците.

– Varuby (rolapitant) на Tesaro за превенция на гадене и повръщане при висока или умерено изразена еметогенна химиотерапия при възрастни пациенти. Химиотерапията на злокачествени заболявания води до освобождаване на субстанция Р, която се свързва с нервните клетки на мозъчния център на повръщане.

Rolapitant се свързва с тези клетки и подпомага превенцията на гадене и повръщане. Най-честите неблагоприятни странични ефекти на медикамента са главоболие, запек и отпадналост.

– Roteas (edoxaban) на Daiichi Sankyo за превенция на инсулт и системна емболизация при възрастни пациенти с не-клапно предсърдно мъждене с един или повече рискови фактори (застойна сърдечна недостатъчност, хипертония, възраст >75 години, захарен диабет, предходен инсулт или транзиторни исхемични атаки). Медикаментът ще се прилага и за превенция, и лечение на дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия.

Edoxaban е високоселективен, директен и обратим инхибитор на фактор Ха. Резултатите от клинични проучвания показват, че приложението му е свързано с намаление на комбинирани риск за инсулт и системни емболизации при рискови болни с не-клапно предсърдно мъждене, както и намаление на рецидива за системна венозна тромбемболия след дълбока венозна тромбоза и/или белодробна емболия.

Най-честите нежелани странични ефекти са кожни мекотъканни кръвоизливи (5.9%), епистаксис (4.7%), вагинално кървене, анемия, обриви и повишени чернодробни ензими.

Лекарствена безопасност

При лекувани с canagliflozin* пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) е наблюдаван леко, но статистически значимо по-висок риск (5-7 случая на 1000) за ампутации в долен крайник (най-често на палеца на крака) в сравнение с плацебо в проучванията CANVAS (CANagliflozin cardioVascular Assessment) и CANVAS-R**, които продължават и в момента, и включват болни с висок сърдечен риск (1).

Не е ясен механизмът, който да обясни дали има връзка между canagliflozin и риска за ампутации. Към момента подобен повишен риск не е отчетен при другите медикаменти от същия клас (dapagliflozin и empagliflozin).

Комитетът за оценка на риска при проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към ЕМА поиска допълнителна информация от фармацевтичната компания – производителка на съдържащите канаглифлозин медикаменти, за да оцени дали това антидиабетно средство е причина за увеличения брой ампутации в долните крайници и дали са необходими промени в начина, по който той се използва в Европейския съюз (например, намаляване на дозировката).

Canagliflozin, dapagliflozin и empagliflozin са инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер-2 (SGLT-2i), като по този начин блокират обратната абсорбция и увеличават екскреция на глюкоза през бъбреците.

Пациентите със ЗДТ2 (особено тези с лош контрол на заболяването и сърдечносъдови заболявания) са с повишен риск за исхемични язви и инфекции, които могат да доведат до повишен риск за ампутация на долен крайник. За намаляване на този риск е много важна редовната профилактична грижа за стъпалата, независимо от провежданото глюкозо-понижаващо лечение.

Пациентите с висок риск от ампутации (като тези, които вече са имали ампутации) трябва да бъдат наблюдавани внимателно. Като предпазна мярка, лекарите може да обмислят спиране на лечението с канаглифлозин при случаи, развиващи значими съдови усложнения на долните крайници. (ИТ)

* Canagliflozin е активна съставка на два лекарствени продукта, разрешени за употреба по централизирана процедура на Европейския съюз – Invokana и Vokanamet (готова комбинация с метформин) (Janssen-Cilag)

** Проучването CANVAS е разрешено за провеждане в периода 2009-2010 г. в следните държави на ЕС: Белгия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Унгария, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Испания, Швеция и Великобритания.

Честотата на ампутации на долните крайници в проучването сега е 7 на 1000 пациенто-години за канаглифлозин 100 mg дневно и 5 на 1000 пациенто-години при канаглифлозин 300 mg и съответно 3 на 1000 пациенто-години при плацебо. Една пациенто-година означава, че един пациент е приемал лекарството за 1 година. Проучването включва около 4 300 пациенти. До сега пациентите са проследявани в продължение на 4.5 години.

CANVAS-R е проучване, което се провежда с подобни по профил на заболяване пациенти, както в проучването CANVAS. В това проучване честотата на ампутациите на долните крайници е 7 на 1000 пациенто-години за лекуваните с канаглифлозин и 5 на 1000 пациенто-години при тези на плацебо. Тази разлика е статистически незначима. Пациентите в това проучване до сега са проследявани за период от 0.75 години.

Независимият комитет за проследяване на данни от CANVAS и CANVAS-R счита, че проучванията трябва да продължат. Прегледът на данните за канаглифлозин беше започнат по искане на Европейската комисия преди една година.

Използвани източници:

1. PRAC concludes that diabetes medicine canagliflozin may contribute to risk of toe amputation http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/SGLT2_inhibitors_Canagliflozin_20/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500221431.pdf

2.www.bda.bg/images/stories/documents/pharmacovigilance/20170217_Canagliflozin/Canagliflozin_patients.pdf