Изводите на втори екип изследователи (Osborn и сътр., Cochrane Neonatal Review Group), публикувани през март 2017 година в The Cochrane Library (4):01/04/2017

Не открихме доказателство (в прегледа са включени данни от проучвания – рандомизирани и quasi-рандомизирани, до август 2016 година, като авторите са извършили мета-анализ, използвайки модели на фиксиран ефект), което да подкрепя твърдението, че храненето с хидролизирани формули за кратък или за дълъг период от време, в сравнение с изключителното кърмене, води до превенция на алергиите.

Много ниско качество на доказателство показва, че краткото използване (за три-четири дни) на eHF – казеинови или суроватъчни, в сравнение с CMF, може да предпазва от АБКМ (гранична значимост).

При кърмачета с висок риск за алергия, които не са изключително хранени с майчина кърма, много ниско качество на доказателство показва, че използването на хидролизирана формула за дълъг период от време, в сравнение с CMF (като възможност за заместващо хранене), намалява честотата на алергия и на АБКМ.

Проучвания не установяват разлика в честотата на алергичните заболявания при децата, нито в честотата на специфични алергични състояния, включително астма в кърмаческия период и в детството, екзема/дерматит и алергичен ринит, както и хранителна алергия в кърмаческия период.

Много ниско качество на доказателство показва, че използването на рHF за дълъг период, в сравнение с CMF, за заместващо или изключително хранене (като заместител на кърмата, когато кърменето е недостатъчно или е невъзможно), е свързано с редукция на честотата на алергията в кърмаческия период или на честотата на АБКМ, или че използването на еHF, в сравнение с pHF, намалява хранителната алергия при кърмачетата.

Има ограничени доказателства, че използването като добавка на хидролизирана млечна формула, в сравнение с формула, произведена от белтъци на кравето мляко, при кърмачетата с висок риск за алергия, които не могат да бъдат ексклузивно кърмени, води до понижаване на риска за развитие на алергия, включително и на АБКМ. Опасенията относно качеството на доказателственост и възпроизводимост на резултатите, показват, че са необходими допълнителни проучвания в тази област.