Изводите на втори екип изследователи (Osborn и сътр., Cochrane Neonatal Review Group), публикувани през март 2017 година в The Cochrane Library (4):


md 01/04/2017

Не открихме доказателство (в прегледа са включени данни от проучвания – рандомизирани и quasi-рандомизирани, до август 2016 година, като авторите са извършили мета-анализ, използвайки модели на фиксиран ефект), което да подкрепя твърдението, че храненето с хидролизирани формули за кратък или за дълъг период от време, в сравнение с изключителното кърмене, води до превенция на алергиите. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.