Denosumab повишава КМП при болни на терапия с глюкокортикоиди01/04/2017

Приложението на denosumab осигурява по-значително увеличение на костната минерална плътност (КМП) при пациенти на терапия с кортикостероиди (КС), в сравнение с бисфосфоната risendronate, показаха едногодишните резултати от проучването GIOP (glucocorticoid-induced osteoporosis) (1).

Индуцираната от системните КС остеопороза е най-честата форма на вторична остеопороза. В рамките на първите три месеца от лечението с КС, рискът за костни фрактури се увеличава със 75%, а КМП намалява прогресивно с времето.

Проучването е фаза 3, международно, рандомизирано, двойно-сляпо, активно контролирано и изследва безопасността и ефикасността на denosumab при 795 мъже и жени, получаващи терапия с перорални КС, в сравнение с risendronate, разделени в две групи: denosumab 60 mg подкожно на всеки шест месеца и перорален risendronate 5 mg дневно.

Отделно са селектирани две подгрупи пациенти: 505 болни на продължителна КС терапия (дефинирана като дневна доза prednisone 7.5 mg или еквивалент за предходен период >3 месеца) и 290 болни с начална КС терапия (дефинирана като дневна доза prednisone >7.5 mg или еквивалент за предходен период <3 месеца). И в двете подгрупи продължителността на лечението с КС е била поне шест месеца.

Първичен показател за краен изход е била промяната в КМП на лумбалните прешлени на 12-ия месец, спрямо изходните стойности. Вторични показатели са били процентът промяна спрямо изходните стойности на КМП на ниво лумбални прешлени и бедрена кост.

Лечението с denosumab за период от 12 месеца спрямо това с risendronate е било свързано със значително увеличение на КМП на ниво лумбални прешлени (4.4 срещу 2.3%) и бедрена кост (2.1 срещу 0.6%).

При болни, на които се прилага начална терапия с КС, са установени подобни зависимости: увеличение на КМП на ниво лумбални прешлени (3.8 срещу 0.8%) и бедрена кост (1.7 срещу 0.2%).

По отношение на първичната крайна точка, лечението с денозумаб е изпълнило за 12 месеца критерия за non-inferiority (поне толкова ефективен), а по отношение на двете вторични крайни точки – критерия за превъзходство (superiority).

Проучването ще продължи на двойно-заслепен принцип допълнителни 12 месеца.

Нови данни за клиничната ефикасност на denosumab бяха представени през септември на тазгодишния конгрес на American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR).

Проучването FREEDOM Extension показа, че приложението на денозумаб при жени след менопауза е свързано с намаление на костния обмен, продължително повишение на КМП, без терапевтично плато, и нисък риск за фрактури (2).

Изпитването FREEDOM бе с продължителност три години, а настоящето – FREEDOM Extension е негово седемгодишно продължение. Цел на FREEDOM Extension е да се оценят ефектите от терапията с denosumab за период от 10 години.

Обхванати са 4550 жени, от които до 10-ата година са проследени 2784 (61%). Всички пациентки са получили denosumab в доза 60 mg подкожно на всеки шест месеца плюс калций и витамин D всеки ден.

По време на дългосрочното проследяване е установено значително увеличение на КМП с 21.3% (на ниво лумбални прешлени) и 9.1% (на ниво бедрена кост). Честотата на новопоявили се вертебрални и не-вертебрални фрактури е останала ниска. Честотата на нежеланите странични ефекти е била сходна с тези от предходни проучвания.

Лечението с denosumab за период до 10 години е свързано с персистираща редукция на костния обмен, продължително увеличение на КМП без достигане на терапевтично плато и нисък риск за фрактури. Съотношението полза/риск при постменопаузални жени остава благоприятно, е заключението на авторите.

В Европа denosumab (Prolia) се прилага за терапия на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск за фрактури. Медикаментът се използва и за лечение на загубата на КМП, дължаща се на хормонална аблация при мъже с рак на простатата и повишен риск за фрактури (3).

Денозумаб е човешко моноклонално антитяло, което се свързва с цитокина RANKL (рецепторен активатор на NFkB лиганда), разположен върху повърхността на остеокластите. Инхибирането на RANKL блокира узряването, функцията и преживяемостта на остеокластите, което води до намаляване на костната резорбция. (ИТ)

Използвани източници:

1. Amgen announces positive top-line results from phase 3 study of Prolia (denosumab) in patients receiving glucocorticoid therapy http://pipelinereview.com/index.php/2016083062160/Antibodies/Amgen-Announces-Positive-Top-Line-Results-From-Phase-3-Study-Of-Prolia-Denosumab-In-Patients-Receiving-Glucocorticoid-Therapy.html http://www.amgen.com/media/news-releases/2016/08/amgen-announces-positive-topline-results-from-phase-3-study-of-prolia-denosumab-in-patients-receiving-glucocorticoid-therapy

2. Bone H., Brandi M., Brown J. et al. Ten years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: Results from the FREEDOM Extension trial. ASBMR LB-1157. J Bone Miner Res. 2016. (Suppl 1) http://www.asbmr.org/annual-meeting

3. Prolia (denosumab) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001120/human_med_001324.jsp&mid=WC0b01ac058001d124