Dapagliflozin намалява риска за обща смъртност при диабет тип 201/04/2017

Рискът за обща смъртност е по-нисък при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), които са лекувани с инхибитора на натриево-глюкозния ко-транспортер тип 2 (SGLT-2i) dapagliflozin, в сравнение с тези на друга глюкозо-понижаваща терапия, показаха резултатите от популационно ретроспективно проучване, публикувани в списание Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

Няколко скорошни изследвания осигуриха данни за ефектите на различни антигликемични медикаменти върху сърдечносъдовия изход (CVOT – проучвания за сърдечносъдови крайни резултати).

Проучването EMPA-REG OUTCOME установи, че приложението на SGLT-2i empagliflozin e свързано с намаление на сърдечносъдовата (с 38%) и общата смъртност (с 32%) при пациенти със ЗД тип 2 и висок риск за сърдечносъдови събития (установено сърдечносъдово заболяване – ССЗ).

Цел на настоящето real-word проучване, проведено във Великобритания, е да установи доколко терапията с другия представител на същия клас – dapagliflozin – има също благоприятен ефект, но при болни със ЗДТ2 и нисък сърдечносъдов риск. В Европа, dapagliflozin е най-често предписвания SGLT-2i (92%), поради което постиганите с него резултати са от голямо клинично значение.

Авторите са анализирали информация от базата данни THIN (The Health Improvement Network Database) за период 2013-2015. Обхванати са 22 124 болни със ЗДТ2 (4 444 на терапия с dapagliflozin и 17 680 на стандартна терапия без dapagliflozin), лекувани от общопрактикуващи лекари.

Пациентите са били на средна възраст 58.4 години, среден индекс на телесна маса (ИТМ) 34.8 kg/m2 и със средна давност на ЗД тип 2 от девет години. Изходните стойности на HbA1c са били 7.7%, като 4 350 от изследваните са имали предходно сърдечносъдово събитие (исхемична болест на сърцето, инсулт и/или сърдечна недостатъчност).

Основен показател за краен изход е била общата смъртност (при висок и нисък сърдечносъдов риск). Вторичен преглед на резултатите е анализирал общата смъртност и честота на инцидентно ССЗ при нискорисковата популация.

Пациентите в групата с dapagliflozin са имали сигнификантно по-нисък риск за фатален изход от която и да е причина (отношение на вероятностите – HR 0.50, 95% доверителен интервал – ДИ: 0.33-0.75; р=0.001). Подобно, при нискорисковите болни, рискът за обща смъртност е бил по-малък при терапия с dapagliflozin (HR 0.44, 95% ДИ: 0.25-0.78; p=0.002).

Разликата в риска за инцидентно ССЗ не е достигнала статистическа достоверност в групите с нисък сърдечносъдов риск (HR 0.89, 95% CI: 0.61-1.31; p=0.546).

Резултатите от настоящето проучване потвърждават изводите от EMPA-REG (което не включва нискорискови пациенти) по отношение на общата смъртност, дори и при хора с нисък сърдечносъдов риск.

Пациентите със ЗДТ2 на терапия с dapagliflozin са с намален риск за фатален изход, независимо от изходния сърдечносъдов статус, е заключението на авторите.

В момента се провежда проучването DECLARE-TIMI 58 (Dapagliflozin Effect on CardiovascuLAR Events), което подробно ще анализира крайния сърдечносъдов изход (сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт, исхемичен инсулт) при приложение на dapagliflozin за лечение на ЗДТ2 при пациенти с установено ССЗ (кохорта за вторична превенция) или с висок сърдечносъдов риск – наличие на най-малко два рискови фактора за ССЗ (кохорта за първична превенция), резултатите от което се очакват през 2019 (среден период на проследяване на честотата на сърдечносъдовите събития от 4.5 години).

Dapagliflozin е представител на групата на SGLT-2 инхибиторите, които са най-новия клас перорални медикаменти за лечение на ЗДТ2. В резултат на уникалния им глюкозуричен ефект, те водят до осмотична диуреза, повишена натриуреза, намалена задръжка на течности и понижение на плазмения обем и оттам – до спад на систолното и диастолното артериално налягане с 4-6/1-2 mmHg, както и до загуба на телесно тегло.

Dapagliflozin превъзхожда инсулин за намаляване на общата смъртност и на риска за ССЗ

Терапията с dapagliflozin за контрол на ЗДТ2 е свързана с 56% редукция на общата смъртност и с 49% редукция на риска за фатално или нефатално ССЗ в сравнение с лечението с инсулин, показват резултатите от проучване в Швеция, публикувани в Diabetes, Obesity & Metabolism (2).

В анализа са включени данните на 21 758 пациенти със ЗДТ2, които са започнали терапия с инхибитор на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4i) или алтернативно – с dapagliflozin (единственият наличен в Швеция SGLT-2i през периода 2013-2014, през който е извършено проследяването за около 1.5 години). Целта на проучването е била да се оцени ползата от по-новите глюкозо-понижаващи средства спрямо терапията с инсулин по отношение на риска за обща смъртност, ССЗ и тежка хипогликемия.

Лечението с по-новите средства за контрол на ЗДТ2 е било свързано с 44% (HR 0.56 95% ДИ 0.49-0.64), 15% (HR 0.85 95% ДИ 0.73-0.99) и 74% (0.26, 95% ДИ 0.12-0.57) по-нисък риск за обща смъртност, ССЗ и хипогликемия, в сравнение с терапията с инсулин.

В отделен анализ за всеки един от двата вида перорални антидиабетни лекарства, dapagliflozin е постигнал по-нисък риск за обща смъртност и за фатално и нефатално ССЗ с 56% (HR 0.44, 95% ДИ 0.28-0.70) и със съответно 49% (HR 0.51, 95% ДИ 0.30-0.86), докато приемът на DPP-4i е довел до понижаване само на риска за обща смъртност с 41% (HR 0.59, 95% ДИ 0.51-0.67), но не и този за ССЗ (HR 0.87, 95% ДИ 0.75-1.01) в сравнение с инсулин.

Резултатите от този анализ показват, че дапаглифлозин понижава в по-голяма степен отколкото DPP-4i риска за обща смъртност, в сравнение с инсулин (редукция с 56% спрямо съответно с 41%), като наред с това намалява и риска за ССЗ.

DPP-4i са довели до редукция на риска за тежка хипогликемия с 69% в сравнение с инсулин, докато намалението на този риск с дапаглифлозин не е било статистически достоверно спрямо инсулин.

Dapagliflozin – с доказани ползи при пациенти със ЗДТ2 и сърдечна недостатъчност

Dapagliflozin подобрява гликемичния контрол (оценен посредством понижаване на нивото на HbA1c), телесното тегло и систолното артериално налягане (АН) в сравнение с плацебо при пациенти със ЗДТ2 и сърдечна недостатъчност (СН), показаха резултатите от обединен post-hoc анализ на резултатите от пет клинични проучвания (едно фаза 2b/3 и четири фаза 3) (3).

Тези данни потвърждават, че този SGLT2-i има добър профил на безопасност и може да повлиява благоприятно крайните резултати при пациенти със ЗДТ2 и придружаваща СН – една увеличаваща се група от болни с комплексни нарушения, които водят до повишена честота на хоспитализации и обременяваща симптоматика.

В анализа са включени данните на 149 души; на средна възраст 64 години; средна продължителност на диабета 14 години; средно изходно ниво на HbA1c 8.2%, като 50% са със СН функционален клас по NYHA II/III.

На 52-ата седмица в групата с dapagliflozin (10 mg) е била постигната по-голяма редукция на HbA1c (-0.55%; 95% ДИ, -0.8 до -0.3), на телесното тегло (-2.67 kg; 95% OR, -3.88 до -1.47) и на систолното АН (-2.05 mmHg; 95% ДИ, -5.68 до -1.57) спрямо плацебо след изключване на влиянието на други променливи.

Честотата на хоспитализациите поради влошаване на СН е била по-ниска (1 спрямо 7), което показва редукция с 86% (HR 0.14, ДИ 95% 0-1.2) в групата с дапаглифлозин.

Дапаглифлозин е превъзхождал плацебо по отношение на HR за комбинирани сърдечносъдови крайни резултати, хоспитализации поради СН и значими неблагоприятни сърдечни събития. (ИТ)

Използвани източници:

1. Toulis, K. Willis, B., Mershall T. et al. All-cause mortality in patients with diabetes under treatment with dapagliflozin: a population-based, open-cohort study in THIN database. J Clin Endocrinol Metab 2017; 2016-3446 https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/doi/10.1210/jc.2016-3446/3038070/All-cause-mortality-in-patients-with-diabetes?redirectedFrom=fulltext

2. Nystrom T., Bodegard J., Nathanson D. et al. Novel oral glucose-lowering drugs are associated with lower risk of all-cause mortality, cardiovascular events and severe hypoglycaemia compared with insulin in patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2017 Jan 24. doi: 10.1111/dom.12889 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.12889/full

3. Kosiborod M., Gause-Nilsson I., Sonesson C. et al. Efficacy and safety of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus and concomitant heart failure. EASD 2016, ePoster #765 http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/efficacy-and-safety-of-dapagliflozin-in-patients-with-type-2-diabetes-mellitus-and-concomitant-heart-failure-3