Стъпаловиден подход на лечение на хронична уртикария и ангиоедем01/02/2017

Препоръчителен терапевтичен алгоритъм на EAACI за лечение на уртикария:

Първа линия: Съвременни антихистамини от второ поколение

Втора линия: Увеличаване на дозата на антихистамина до четири пъти (при персистиране на симптомите след две седмици)

Трета линия: Добавяне към втора линия оmalizumab или сyclosporin A или montelukast (ако симптомите персистират след още 1-4 седмици)

При изостряне, може да се използва кратък курс (до 10 дни) кортикостероиди

Препоръчителен терапевтичен алгоритъм на AAAAI за лечение на уртикария:

- Започнете терапията от подходяща за тежестта на заболяването стъпка, съобразена с предходно успешно лечение

- На всяка стъпка от стъпаловидния подход, медикаментите трябва да бъдат оценявани по отношение на ефикасност и поносимост

- Step-down може да се направи на всяка стъпка, при веднъж постигнат контрол на уртикарията/ангиоедема

Стъпка 1

- Монотерапия с антихистамин от второ поколение

- Избягване на провокиращите (например НСПВС) и физикални фактори при физикална уртикария/ангиоедем

Стъпка 2

Една или няколко от следните възможности:

- Повишаване на дозата на АН от второ поколение от стъпка 1

- Добавяне на друг АН от второ поколение

- Добавяне на Н2-антагонист

- Добавяне на левкотриен-рецепторен антагонист

- Добавяне на вечерен АН от първо поколение

Стъпка 3

- Висока толерирана доза мощен АН (hydroxyzine или doxepin)

Стъпка 4

Добавяне на алтернативен медикамент:

- Оmalizumab или сyclosporin

- Други противовъзпалителни, имуносупресиращи или биологични средства