Риск за реактивиране на хепатит В при приложение на директно действащи антивирусни медикаменти срещу хепатит С01/02/2017

EMA потвърди, че пациенти на терапия с директно действащи антивирусни медикаменти за лечение на хепатит С са с повишен риск за реактивиране на хапатит В (1). Затова регулаторният орган препоръча да се извърши скрининг за хепатит В на всички болни, подложени на лечение с тази група медикаменти. Пациенти, които имат ко-инфекция с хепатит В и С вируси, трябва да се проследяват и лекуват според текущите клинични стандарти.

Директно действащите антивирусни медикаменти* действат чрез блокиране на действието на протеини в хепатит С вируса (HCV), които са необходими за реплицирането му.

Обзорът на ЕМА започна след съобщения за ре-активиране на хепатит В при болни, които са инфектирани с хепатит В и С вируси, на терапия с тези лекарствени средства. Това най-вероятно е следствие на бързо намаление на HCV, за който е известно, че потиска хепатит В вируса (HBV), както и поради липса на ефект върху HBV от страна на директно действащите антивирусни медикаменти.

Макар честотата на това усложнение да е ниска, ЕМА препоръча то да се включи в лекарствените инструкции на медикаментите. (ИТ)

* В Европа са регистрирани: Daklinza (daclatasvir); Exviera (dasabuvir); Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir); Olysio (simeprevir); Sovaldi (sofosbuvir); Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir); Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir); Zepatier (elbasvir/grazoprevir)

Използван източник:

1. PRAC warns of risk of hepatitis B re-activation with direct-acting antivirals for hepatitis C www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2016/12/WC500217496.pdf