Флексофитол – нова формула, съдържаща куркумин, е ефективно лечение на остеоартрит на колянната става01/02/2017

Куркумин е терапевтична възможност при лечението на остеоартрит на колянната става, като ефективността му е съпоставима с тази на пероралния ибупрофен, но с по-ниска честота на странични ефекти, показаха резултатите от поредица от клинични проучвания (1, 2, 3).

Остеоартритът (OA) на колянната е най-често срещаното дегенеративно ставно заболяване при възрастните (1). Той е водеща причина за болка и четвъртата най-честа причина за инвалидизация при застаряващото население.

Това заболяване увеличава морбидния риск поради загубата на функционален капацитет, включително затруднено ходене, неспособност за самообслужване. OA не само нарушава всекидневното функциониране на пациента, но води и до понижено качество на живота. Честотата му нараства бързо при възрастните от целия свят.

По отношение на фармакологичното лечение на ставното заболяване, нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) са най-често предписваните медикаменти за облекчаване на болката.

За съжаление, обаче, някои пациенти не могат да приемат НСПВС поради странични ефекти от страна на гастроинтестиналния тракт (ГИТ), включващи диспепсия, улцерации, кървене от горната част на ГИТ и перфорация на стомаха или дуоденума.

В продължение на векове куркумата е използвана в аюрведичната медицина за лечение на храносмилателни нарушения и болков синдром. Показанията за приложението й се разшириха и включват мултиплен миелом, рак на панкреаса, миелодиспластични синдроми, карцином на колона, псориазис.

От корените на това растение е изолирана група от куркуминоиди, съдържащи 90% куркумин или diferuloylmethane – полифенолов пигмент с характерен, оранжево-жълт цвят, които са с доказани антиоксидантни свойства.

Данните от епидемиологични проучвания сочат, че куркумин притежава анти-инфламаторни, липидопонижаващи, антитромботични, антидиабетни и невропротективни свойства.

Има повече от 5600 фармакологични проучвания, които са документирали потенциалните приложения на куркумин при рематологични, травматични проблеми, включително и спортни травми, както и при болестта на Alzheimer, язва на стомаха, синдром на лесно дразнимото черво и болестта на Крон.

Куркумин действа на различни нива на възпалителния процес – той модулира продукцията на проинфламаторни цитокини и понижава действието на фосфолипаза A2, циклооксигеназа-2 и 5-липоксигеназа. Активността на циклооксигеназа-1 (CОХ-1) не се повлиява, което допринася за отличната поносимост.

Противовъзпалителното действие на куркумин се дължи на модулация на NFkappaB (антикатаболна активност) и на други транскрипционни фактори. В in vitro проучвания е установен протективен ефект на куркумин върху хрущяла.

Взети заедно, тези данни подкрепят употребата на куркумин при лечението на ревматологични заболявания.

Използването на куркумин, обаче, се ограничава от ниската му бионаличност. След перорален прием само ограничена част от молекулата прониква през интестиналната бариера, за да достигне до циркулацията и до периферната част на тялото. Затова, приложението на нативната форма е ограничена.

За да преодолее тези пречки, белгийската фармацевтична компания Tilman, патентова нова формула, съдържаща куркумин, наречена Flexofytol, който е регистриран и наличен и в България.

Тази иновативна и лицензирана галенична форма използва много фина дисперсия на куркумин в специфична носеща субстанция с наличието на емулгатори, които улесняват пенетрацията през чревната стена.

В резултат на това, приложението на 42 mg oт тази оптимизирана форма на куркумин в малка капсула е еквивалентно на приема на 57 g естествен куркумин или на 1 kg куркума на прах. Препоръчителната доза за възрастни е 2 капсули сутрин и 2 капсули вечер в продължение на 1 месец, след което се преминава на поддържаща доза от 2 капсули сутрин.

Flexofytol е регистриран не като медикамент, а като хранителна добавка.

Куркуминоидите са ефективна и безопасна алтернатива за лечение на ОА на колянната става, показаха резултатите от клинично изпитване, които бяха публикувани в списание Clinical Interventions in Aging (3).

Проучването е пилотно, рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно-групово и включва хора с лек до умерено тежък ОА на колянната става.

Участниците са получавали куркуминоиди (1500 mg/ден в три отделни дози; n=19) или съответстващо плацебо (n=21) в продължение на шест седмици. Показателите за ефикасност на терапията са били промените в изходните стойности на WOMAC*, визуалната аналогова скала (VAS**) и функционалния индекс на болката на Lequesne (Lequesne’s pain functional index – LPFI***).

Не е имало сигнификантни разлики във възрастта, пола, индекса на телесна маса и изходните VAS, WOMAC и LPFI между двете групи участници при започване на проучването (p>0.05).

Лечението с куркуминоиди е било асоциирано със сигнификантно по-голямо понижение на WOMAC (p=0.001), VAS (p<0.001) и LPFI (p=0.013) в сравнение с плацебо.

По отношение на WOMAC субскалите, е регистрирано значително подобрение на болката и на показателите за физикална функция (p0.05).

Flexofytol (4 до 6 капсули дневно) е с отлична поносимост и води до бързо подобрение на ставната подвижност, болката и качеството на живота, показаха резултатите от ретроспективно обсервационно шестмесечно проучване, проведено в Белгия при пациенти с ОА (2).

Тази нова форма на биоптимизиран екстракт от куркума се маркетира в Белгия в продължение на повече от три години и едно от най-често изписваните средства при остеоартрит. Препаратът се препоръчва за поддържане на флексибилитета на ставите и за превенция на патологичните изменения в тях, за ограничаване на износването на хрущяла с възрастта и за подобряване на ставната функция.

Данните са получени от практиките на 110 семейни лекари в Белгия, чиито болни са попълнили въпросник, включващ информация за качеството на живота, с цел да се оцени опитът с Flexofytol на самите пациенти в реалния живот.

Участниците са били общо 820 души с ОА с изразен болков синдром. Те са приемали Flexofytol 4-6 капсули на ден в продължение на шест месеца.

Резултатите показват, че още в рамките на първите шест седмици от терапията Flexofytol е довел до подобрение на болката, ставната подвижност и качеството на живота. Смята се, тази хранителна добавка повлиява не само ставната болка при ОА, но води до забавяне на процесите на стареене и дори до регенерация на хрущяла.

Съобщава се за отлична поносимост, като при повече от половината от лекуваните е било възможно да се преустанови приемът на обезболяващи и противовъзпалителни медикаменти.

Удовлетвореността на пациентите е потвърдена от решението им да продължат терапията за повече от шест месеца.

Екстрактите от корените на Curcuma domestica са също толкова ефективни, колкото и ibuprofen, за лечението на ОА на колянната става, но при по-малко нежелани странични ефекти от страна на ГИТ, показаха резултатите от друго проучване, публикувани в списание Phytotherapy Research (1).

Участниците са 367 пациенти с първичен ОА на колянната става със скор за болката >/=5, които са рандомизирани да получават ibuprofen 1200 mg/ден (n=182) или екстракт от C. domestica (n=185) в доза от 1500 mg/ден в продължение на четири седмици.

Основните показатели за краен резултат са били промените в общия WOMAC, както и на WOMAC субскалите за болка, скованост и нарушена физикална функция. Регистрирани са също така и нежеланите странични ефекти.

Средният WOMAC на седмици 0, 2 и 4 е показал сигнификантно подобрение спрямо изходните стойности и при двете групи.

След използване на критерия за noninferiority (поне толкова ефикасен), е установено, че средната разлика в общия WOMAC и в субскалата WOMAC за болка и физикална функция на седмица 4, адаптирани към стойностите на седмица 0, постигната от екстрактите на C. domestica, е била сходна в сравнение с приема на ibuprofen (р=0.010, р=0.018 и р=0.010 респективно), като подобрението в WOMAC за скованост е показало тенденция за статистическа значимост (р=0.060).

Честотата на абдоминална болка/дискомфорт е била сигнификантно по-висока при приемалите ibuprofen, отколкото при получавалите екстракт от C. domestica (р=0.046).

По-голямата част от участниците (96-97%) са били удовлетворени от лечението и две трети са заявили наличието на подобрение в глобалната оценка.

Изводи за клиничната практика:

– Flexofytol съдържа екстракт от куркума (куркумин) в лесна за абсорбиране, биооптимизирана форма

– Флексофитол повлиява благоприятно симптомите на ОА, като ефикасността му е сходна с тази на НСПВС, но при по-ниска честота на нежелани странични ефекти от страна на ГИТ (ЗВ)

* WOMAC – Western Ontario and McMaster University Arthtitis Index – стандартизиран въпросник за оценка на тежестта на болка, скованост и нарушена физикална функция на колянна и тазобедрена става http://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Clinicianresearchers/Outcomes_Instrumentation/Western_Ontario_and_McMaster_Universities_Osteoarthritis_Index_(WOMAC)

** Чрез VAS степента на болката се определя от пациента. Той поставя линия, перпендикулярна на VAS линията в точката, която представлява интензитета на болката: „няма болка“ (скор 0) или „възможно най-силната болка“ (скор 100 – 100-mm скала)

*** Индексът на Lequesne за тежестта на ОА на коляното може да се използва за оценка на ефективността на терапевтичните интервенции. Оценяват се следните показатели: (1) болка или дискомфорт; (2) максимално изминато разстояние; (3) всекидневни активности. Минималният брой точки за всеки раздел е 0, а максималният – 8. Максималната стойност на индекса е 24. При резултат >/=14 има екстремно тежко нарушение на функционалния капацитет https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13018-014-0138-8/MediaObjects/13018_2014_138_MOESM1_ESM.pdf

Използвани източници:

1. Vilai K., Dajpratham P., Taechaarpornkul W. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clinical Interventions in Aging 2014:9 451-458 http://www.dovepress.com/clinical-interventions-in-aging-journal

2. Appelboom T., Maes N., Albert A. A new сurcuma extract (Flexofytol) in osteoarthritis: results from a Belgian real-life experience. The Open Rheumatology Journal, 2014;8:77-81 https://benthamopen.com/TORJ/home

3. Panahi T., Rahimnia AR., Sharafi M. Curcuminoid treatment for knee osteoarthritis: a randomized double-blind placebo-controlled. Phytother. Res. 2014 http://onlinelibrary.wiley.com/recommend/to/librarian/doi/10.1002/(ISSN)1099-1573