Да се наслаждаваме на живота, е една от тайните на дълголетието!01/02/2017

Carpe diem* – Цени момента. Хората, които се наслаждават на живота, живеят по-дълго, показаха резултатите от проучване, публикувани в British Medical Journal (1).

Предишни проучвания за връзката между благосъстоянието и продължителността на живота са базирани основно на едномоментни наблюдения, но себеоценката на хората е нещо, което се променя динамично, с наличие на спадове и подеми.

За това, авторите на цитираното проучване разглеждат степента на наслада от живота като динамична и количествена променлива и анализират зависимостта доза (сумарната удовлетвореност от живота) – отговор (дълголетие).

Те оценяват способността на хората да се наслаждават на живота трикратно през двугодишни интервали между 2002 и 2006 година и анализират връзката със смъртността до 2013 година при 9 365 участници на възраст над 50 години (средно 63 години), включени в проучването ELSA**.

Насладата от живота е оценена с помощта на инструмента CASP-19 за оценка на качеството на живот. Общо 2 264 (24%) от участниците отричат да се наслаждават на живота при всяко едно от интервютата, 1 833 (20%) са доволни при един от прегледите, 2 063 (22%) – при два от прегледите, а 3 205 (34%) съобщават, че се наслаждават на живота във всички интервюта.

По-висока степен на удовлетвореност се наблюдава при жените, хората с партньори, по-добре образованите, по-здравите, по-младите и тези, които към момента продължават да работят.

По време на проследяването са регистрирани 1 310 смъртни случая. Смъртността е обратно пропорционално свързана с броя на случаите, в които хората съобщават, че се наслаждават на живота.

В сравнение с групата, в която липсва удовлетвореност, съотношението на риска (hazard ratio) за обща смъртност е 0.83 (95% доверителен интервал – ДИ 0.70-0.99) при участниците, които двукратно съобщават, че се наслаждават на живота, и 0.76 (95% ДИ 0.64-0.89) при тези, които са доволни от живота си при всяко от интервютата. Това означава, че относителният риск за смърт намалява съответно със 17 и 24%.

Резултатите са получени след отчитане на влиянието на демографските фактори, изходното здравословно състояние, ограничението на подвижността и депресивните симптоми. (ЯС)

* Carpe diem – този латински израз е използван в поема на Хораций. В превод означава „цени, грабни момента“, „живей днес“. Значението на думата Carpe, което влага Хораций, е „наслаждавам се, използвам“.

„Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios temptaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati. seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam, quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi spem longam reseces. dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.“

„Не питай (ний не можем да узнаем) какъв ли край предвидили са боговете за теб и мен, Левкония, нито изпитвай Вавилонските пресмятания. Колко по-добре е да приемаме каквото дойде, дали е отредил за нас още зими Юпитер или последната е тази, която се разбива днес в скалите на Тиренското море. Мъдрец бъди и виното налей. Животът кратък е, ти остави встрани далечните надежди. Дори докато тъй говорим с теб, отлита времето неумолимо. Цени мига, не вярвай ти напразно в утрешния ден.“

** ELSA – English Longitudinal Study of Ageing

Използван източник:

1. Zaninotto P., Wardle J., Steptoe A. Sustained enjoyment of life and mortality at older ages: analysis of the English Longit udinal Study of Ageing. BMJ 2016 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i6267 (Published 13 December 2016) http://www.bmj.com/content/355/bmj.i6267