Промяната в терапията на диабет тип 2 не e довела до терапевтични ползи01/11/2016

За период от осем години прослeдяване - 2006-2013, са настъпили значителни промени в използваните глюкозо-понижаващи средства за терапия на диабет тип 2 (ДТ2), но това не е довело до подобрение в гликемичния контрол или до понижение на честотата на тежките хипогликемии, показват резултатите от ретроспективно проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1). Подобни изводи пораждат въпроса: Quo vadis (къде отиваме) в контрола на ДТ2?

В анализа са включени данните на 1.66 милиона здравно осигурени пациенти с ДТ2 в САЩ за периода 2006-2013. През това време е настъпило значително увеличение на честотата на прилагане на инхибитори на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4) - от 0.5 на 14.9% и на инсулин - от 17.1 на 23%, за сметка на спад в употребата на сулфонилурейни производни (СУП) - от 38.8 на 30.8% и на тиазолидиндиони - от 28.5 на 5.6% (p<0.001 за всичките сравнения).

През същия период е настъпило намаление на дела на пациентите, постигнали нива на HbA1c<7% (от 56.4 на 54.2%; р9% (от 9.9 на 12.2%; р<0.001).

Степента на гликемичен контрол е варирала в зависимост от възрастта, но 23.3% от младите и 6.3% от възрастните са поддържали лош контрол на HbA1c.

Честотата на тежката хипогликемия е останала непроменена (1.3 на 100 пациенто-години; р=0.72), като леко се е понижила сред най-възрастната група (=/>75 години) - от 2.9 на 2.3% (р<0.001), но се е запазила висока сред пациентите с две или повече придружаващи ДТ2 заболявания (от 3.2 на 3.5%; р=0.36).

През този скорошен 8-годишен период типът на прилаганите глюкозо-понижаващи медикамeнти за контрол на ДТ2 се е променил значително, но това не е довело до промяна в степента на гликемичния контрол, който се е запазил лош при една четвърт от младите пациенти.

Честотата на тежката хипогликемия също е останала непроменена, въпреки отлива от прилагането на СУП и тенденцията за тяхната замяна със значително по-скъпите DPP-4 инхибитори. (ДЯ)

Използван източник:

1. Lipska К., Yao X., Herrin J. et al.Trends in drug utilization, glycemic control, and rates of severe hypoglycemia, 2006-2013. Diabetes Care 2016 Sep; dc160985 http://care.diabetesjournals.org/content/early/2016/09/21/dc16-0985