Metformin с разширени индикации за приложение01/11/2016

Европейската лекарствена агенция (ЕМА) разшири индикациите за приложение на metformin и metformin-съдържащите медикаменти, които ще могат да се прилагат при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и умерено нарушена бъбречна функция (скорост на гломерулна филтрация - GFR 30-59 ml/min) (1).

Metformin се използва самостоятелно или в комбинация с други медикаменти за лечение на ЗДТ2. Прилага се успоредно с диета и повишена физическа активност за подобрение на гликемичния контрол.

Препоръките на регулаторния орган са в резултат на извършен обзор за ползите и рисковете от приложението на metformin-съдържащите медикаменти при пациенти с умерено нарушена бъбречна функция. Прегледът се наложи поради вариации в продуктовата информация в различните страни на ЕС, която се разминава с текущите клинични стандарти.

Metformin може да повиши риска за рядкото, но сериозно усложнение лактатна ацидоза, поради което се препоръчваше той да не се прилага при пациенти с нарушена бъбречна функция и по-висок риск за развитие на лактатна ацидоза в резултат на намален бъбречен клирънс на медикамента.

Дехидратацията, причинена от повръщане, диария, фебрилитет, недостатъчен прием на течности или изпотяване в резултат на хипертермия на околната среда, повишават риска за лактатна ацидоза поради намалено отделяне на метформин в урината.

След извършен обзор на научните данни, клиничните проучвания, епидемиологичните изследвания и клиничните стандарти за лечение, ЕМА установи, че големи групи пациенти с умерено нарушение на бъбречната функция могат да имат ползи от терапията с metformin. Противопоказанията за пациенти с тежко нарушение на бъбречната функция (GFR <30 ml/min) остават.

Американската лекарствена агенция (FDA) също промени през тази пролет лекарствената инструкция за приложение на метформин (2). Съгласно тази ревизия, той не трябва да се прилага при пациенти с eGFR 45 ml/min/1.73 m2.

Не се препоръчва започване на лечение с метформин при пациенти с eGFR между 30 и 45 ml/min/1.73 m2, но неговото приложение може да продължава при пациенти с eGFR между 30 и 45 ml/min/1.73 m2 при мониториране на бъбречната функция веднъж годишно (или по-често при възрастни хора). Приемът му трябва да се преустанови, ако eGFR се понижи <30 ml/min/1.73 m2.

Съгласно предишното изискване на FDA от 1995 година, в кратката лекарствена характеристика на медикамента бе включено заградено в черна рамка (black box) предупреждение, че той не трябва да се прилага при пациенти с повишено ниво на серумен креатинин - съответно при жени >132 mcmol/l и при мъже >123 mcmol/l.

Съгласно настоящата промяна, решението за назначаване, продължаване или преустановяване на приема на метформин е базирано на измерване на GFR, сходно на указанията в Европа.

При случаи, на които предстои образно изследване с йодирани контрастни вещества, не е необходимо медикаментът да се преустанови, ако eGFR >60 ml/min/1.73 m2. Приемът му трябва да се спре при пациенти с eGFR между 30 и 60 ml/min/1.73 m2, както и при случаи с анамнеза за чернодробно заболяване, алкохолизъм или сърдечна недостатъчност, един ден преди изследването и да се възстанови 48 часа след неговото провеждане, при стабилна бъбречна функция.

Препоръките за клиничната практика:

- metformin-съдържащите медикаменти могат да се прилагат при пациенти с умерено нарушение на бъбречната функция (GFR 30-59 ml/min); стойностите на GFR трябва да се измерват преди започването на лечението и поне веднъж годишно след това

- при пациенти с умерено нарушение на бъбречната функция трябва да се обмисли намаление на дозировките, според актуализираната лекарствена информация

- в ЕС има регистрирани няколко комбинирани лекарствени продукти, съдържащи metformin*, при които може да се наложи редуциране на дозировката или като алтернатива - прием на отделни таблетки

- някои комбинирани медикаменти с фиксирани дози все още не се препоръчват за пациенти с умерено нарушена бъбречна функция, поради наличието на друга активна съставка, например инхибитор натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2-i): dapagliflozin/metformin не се препоръчва при болни с GFR <60 ml/min; canagliflozin/metformin и empagliflozin/metformnin не се препоръчват при пациенти с GFR <45 ml/min. (ИТ)

Използвани източници:

1. Use of metformin to treat diabetes now expanded to patients with moderately reduced kidney function www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2016/10/WC500214248.pdf

2. US Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA revises warnings regarding use of the diabetes medicine metformin in certain patients with reduced kidney function. 2016, April 8 www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM494140.pdf