Metformin подобрява крайните резултати при съпътстваща диабет тип 2 ХОББ01/11/2016

При пациенти с диабет тип 2 (ДТ2) и придружаваща хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) лечението с metformin, в сравнение с инсулин, е свързано с по-ниска честота на хоспитализации поради изостряне на ХОББ, показаха резултатите от проучване, представени на годишната конференция на Американската колегия на гръдните лекари* CHEST 2016 (1).

След изключване на влиянието на други променливи величини, пациентите с ХОББ, лекувани с метформин за контрол на ДТ2, са имали намалена честота на хоспитализации поради всяка една причина (съотношение на риска - OR 0.50; 95% доверителен интервал - CI 0.42-0.60, р<0.05), както и на свързани с ХОББ хоспитализации (OR 0.74; 95% CI 0.56-0.98, р<0.05), в сравнение с лекуваните с инсулин. Тези данни показват, че метформин може да има благоприятно влияние върху ХОББ.

В анализа са включени данните на 5 614 здравноосигурени пациенти с поставени диагнози ХОББ и ДТ2 през периода 2008-2010 година и проследени за две години. От тях - 3110 души са получавали метформин, 1133 - сулфонилурейни производни (СУП), 936 - инсулин и 435 - други антидиабетни средства, прилагани всичките като монотерапия.

Терапията със СУП или с други антидиабетни средства, различни от метформин, също е имала по-добър ефект върху честотата на хоспитализациите поради всяка една причина, в сравнение с инсулин, но не и върху свързаните с ХОББ хоспитализации.

В мултивариантния логистичен регресионен модел е било изключено влиянието на характеристики на пациентите като: пол, възраст, раса/етнос, предишна хоспитализация, употреба на кислород, гастроезофагеална рефлуксна болест, белодробен карцином, депресия, сърдечносъдово заболяване (ССЗ) - исхемична болест на сърцето, мозъчносъдова болест, аритмия, сърдечна недостатъчност, саркопения, остеопороза и употреба на медикаменти за контрол на ХОББ.

Пациентите на инсулинова терапия са били с по-увредено здравно състояние, по-често са използвали кислород, имали са повече хоспитализации през предходната година, както и повече придружаващи ССЗ, саркопения, остеопороза и по-често са били на хемодиализа. Всичките тези фактори са били изключени при провеждането на анализа относно влиянието на глюкозо-понижаващите средства.

Метформин има някои системни противовъзпалителни свойства, които могат да обяснят наблюдаваните от него ползи при пациенти с ДТ2 и придружаваща ХОББ.

* ACCP - American College of Chest Physicians

Използван източниk:

1. Bishwaskarma R., et al. Metformin and health care utilization in patients with coexisting COPD and diabetes. CHEST 2016 www.chestnet.org/Education/CHEST-Meetings/CHEST-2016