Контролът на артериалното налягане е свързан с по-ниска обща смъртност на фона на ИБС01/11/2016

Постигането на систолно артериално налягане (САН) между 130 и 140 mmHg при пациентите с исхемична болест на сърцето (ИБС) е свързано с по-ниска смъртност в дългосрочен план, показаха резултатите от проучване, публикувано в списание Hypertension (1).

Съчетанието на артериална хипертония (АХ) и ИБС е често срещано. Въпреки това наличните към момента данни не са еднозначни по отношение на оптималния контрол на АН в тази популация – по-либерален подход или по-стриктно контролиране на АН, наличие или не на феномен на J-крива, с увеличаване на нежеланите събития при прекомерно понижение на АН.

Авторите на цитираното проучване използват данни от дългосрочното проследяване (средно 11.6 години) на американската кохорта на международното проучване Verapamil (SR)/Trandolapril Study.

При включването участниците са разпределени на две групи: на възраст от 50 до 60 години и над 60-годишна възраст. Изследва се общата смъртност и времето до настъпване на смърт според постигнатите средни стойности на САН, като за сравнение се използва групата с постигнато САН <130 mmHg.

При пациентите на възраст между 50 и 60 години се наблюдава повишен риск за смъртност тогава, когато САН е над 140 mmHg (съотношение на риска 1.8, 95% доверителен интервал – ДИ 1.53-2.11), а тогава, когато САН е между 130 и 140 mmHg, смъртността не се различава от тази в групата със САН <130 mmHg (съотношение на риска 1.03, 95% ДИ 0.87-1.23).

При болните над 60-годишна възраст постигането на стойности на САН между 130 и 140 mmHg е свързано с по-нисък риск за смърт, в сравнение с постигане на стойности за САН <130 mmHg (съотношение на риска 0.92, 95% ДИ, 0.85-0.98).

Когато САН в тази група се увеличава над 150 mmHg смъртността се покачва (съотношение на риска 1.34, 95% ДИ 1.23-1.45). Когато САН, обаче, е между 140 и 150 mmHg смъртността остава непроменена в сравнение с групата със САН <130 mmHg (съотношение на риска 1.02, 95% ДИ 0.94-1.11).

Изводът на авторите е, че оптималните стойности на САН за хипертониците, които едновременно с това имат и ИБС, са между 130 и 140 mmHg, тъй като както по-високите, така и по-ниските стойности на САН (особено в напреднала възраст) влошават прогнозата. (ЯС)

Използван източник:

1. Elgendy I., Bavry A., Gong Y. et al. Long-term mortality in hypertensive patients with coronary artery disease: Results from the US cohort of the International Verapamil (SR)/Trandolapril Study. Hypertension 2016; http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2510386