Инсулин е по-добре да се прилага в комбинация с metformin за лечение на диабет тип 201/11/2016

Лечението с инсулин е по-безопасно при пациентите с диабет тип 2 (ДТ2), ако се прилага заедно с metformin, показа ретроспективен анализ на данните от Cardiff Study, публикувани в PLoS One (1).

Пациентите, получавали комбинирана терапия инсулин и метформин, са имали по-нисък риск с 40% за смърт (коефициент на вероятностите - HR 0.60) и с 25% (HR 0.75) за значими неблагоприятни сърдечносъдови събития - МАСЕ (миокарден инфаркт и инсулт), в сравнение с лекуваните само с инсулин, след изключване на влиянието на 25 променливи величини като възраст, пол, продължителност на диабета, ниво на гликиран хемоглобин (HbA1c), индекс на телесна маса.

В ретроспективното кохортно проучване са включени дан-ните на над 12 000 пациенти с ДТ2 за периода януари 2000 - януари 2013 от 660 практики на общопрактикуващи лекари във Великобритания. 5536 от участниците са получавали инсулин плюс метформин и 6484 са били само на инсулин. Двете групи са били наблюдавани за средно 2.5 години.

Пациентите на комбинирана терапия са били на по-млада възраст (средно 61 спрямо 67 години при лекуваните само с инсулин; р<0.001), с по-висок индекс на телесна маса (31.2 kg/m2 спрямо съответно 28.2 kg/m2; р<0.001) и с по-ниско средно ниво на серумен креатинин (83.0 спрямо съответно 95.0 mcmol/l; p<0.001). При лекуваните с инсулин заедно с метформин е имало по-малко случаи с анамнеза за заболяване на големите съдове (14% спрямо съответно 27%; р<0.001) или рак (8% спрямо 12%; р<0.001).

В групата със самостоятелно приложение на инсулин е установен по-висок риск за обща смъртност с 28% при получавалите високи дози в сравнение с тези на ниски дози инсулин. В подгрупата с ниски дози инсулин не е било наблюдавано значимо намаление на честотата на MACE.

Употребата на инсулин във Великобритания се е повишила шест пъти през периода от 1991 до 2010 година, но докато през 1991 той е прилаган предимно самостоятелно, то през 2010 година - 42% oт пациентите с ДТ2 са получавали инсулин в комбинация с метформин, като монотерапия с инсулин е предписвана само при 37%.

Сходна тенденция е наблюдавана и в САЩ - делът на пациентите с ДТ2, получавали инсулин самостоятелно, се е понижил от 26% през 1997 на 17.8% през 2011 година, а процентът на случаите, при които инсулин е използван в комбинация с метформин, се е повишил от 9.1 на 13%.

Поради осигуряваната от метформин протекция, пациентите с ДТ2 трябва да получават инсулин в комбинация с този медикамент, ако няма противопоказания за приложение на метформин.

Използван източник:

1. Holden S., Jenkins-Jones S.,Currie C. Association between insulin monotherapy versus insulin plus metformin and the risk of all-cause mortality and other serious outcomes: A retrospective cohort study. PLoS One 2016; 11(5): e0153594 doi:10.1371/journal.pone.0153594 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0153594