Финансова ефективност на интензивния контрол на артериалното налягане01/11/2016

Интензивният контрол на артериалното налягане (АН) е финансово по-ефективен в сравнение със стандартния контрол. Постигането на обичайните таргетни стойности на АН би било финансово по-ефективно в сравнение с интензивен контрол едва тогава, когато честотата на нежелани реакции в първия случай е три пъти по-висока, показаха резултатите от анализ цена-ефективност на базата на популацията на проучването SPRINT*, публикувани в Journal of The American Medical Associations (1).

SPRINT включва пациенти с артериална хипертония (АХ) и висок сърдечносъдов риск, но без наличие на диабет, на средна възраст 68 години. Проучването показа, че в тази популация постигането на прицелно АН <120 mmHg намалява сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност в сравнение с достигане до таргетни стойности на АН <140 mmHg.

Тези резултати предизвикаха много дискусии и коментари, повдигащи отново въпроса за оптималните прицелни стойности на АН. Трябва да се отбележи, обаче, една особеност при измерването на АН в SPRINT: АН в кабинета на лекаря не се измерва от медицинско лице (лекар или медицинска сестра), а автоматично и без директно наблюдение от здравния персонал.

Това става по следния начин: апаратът за измерване на АН се поставя, пациентът се оставя съм в кабинета и след известен период апаратът прави последователно няколко измервания. Този начин на определяне на АН доближава получените стойности повече до тези на домашно измереното АН, отколкото на измерването в лекарски кабинет.

Настоящият анализ изследва финансовата ефективност на интензивния контрол на АН, който включва освен допълнителната цена на медикаментите, също и цената за лечение на нежеланите реакции. Оценени са съгласуваните по качество години живот (QALY – quality adjusted life years) и общите доживотни разходи (lifetime cost).

Стандартният подход (прицелно АН <140 mmHg) придава 9.6 QALY (9.6 години качествен живот) с общ доживотен разход $155 261. При интензивен контрол на АН (<120 mmHg) QALY са 10.5, а общият разход – $176 584.

Следователно, цената на по-интензивния контрол на АН е $23 777 за една година качествен живот (QALY), което прави интервенцията финансово ефективна, според общоприетите международни стандарти.

При допълнителен анализ се установява, че нежеланите лекарствени реакции трябва да са три пъти повече отколкото наблюдаваните в SPRINT и три пъти по-чести в групата с интензивен контрол на АН, за да неутрализират финансовата ефективност на този подход спрямо стремежа за постигане на стандартните таргетни стойности на АН <140 mmHg.

* SPRINT – Systolic Blood Pressure Intervention Trial

Използван източник:

1. Richman I., Fairley M., Jorgensen M. et al. Cost-effectiveness of Intensive Blood Pressure Management. JAMA Cardiol., September 2016 http://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2551983