Аlemtuzumab има добър ефект и при дългосрочно проследяване на пациенти с множествена склероза01/11/2016

Благоприятният ефект на терапията с alemtuzumab (Lemtrada, Genzyme) при пациенти с множествена склероза (МС) персистира и при дългосрочно проследяване, показаха резултатите от проучвания, представени на годишния конгрес на ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) (1, 2, 3, 4).

Проследяването на участниците от двете рандомизирани фаза 3 клинични изпитвания CARE-MS I и CA RE-MS II за период от шест години демонстрира ниска честота на прогресиране на заболяването, подобряване на степента на инвалидизация и намаляване на мозъчната атрофия (1, 2).

В CARE-MS I са участвали нелекувани до момента пациенти, а в CARE-MS II - болни с анамнеза за рецидиви в хода на имуномодулиращо лечение. Ефикасността на alemtuzumab за намаляване на честотата на клиничните рецидиви и за забавяне на прогресията на инвалидизацията е сравнена с тази на интерферон (IFN) бета-1a, прилаган подкожно.

Рекомбинантното моноклонално антитяло alemtuzumab е насочено срещу лимфоцитния антиген CD52. Поради високия риск за развитие на тежки автоимунни реакции, медикаментът е показан само за пациенти с неадекватен терапевтичен отговор след приложение на първа линия терапия. Прилага се венозно в доза 12 mg пет последователни дни, след което в три последователни дни една година по-късно.

Шестгодишните резултати от клиничното изпитване CARE-MS I показват, че 57% от болните са били в клинична ремисия в края на периода, като 86% от тях са били без клинична активност, a 66% - без нови промени при магнитно-резонансно изследване (МРИ) на ЦНС (1).

Данните от шестгодишния период на проследяване на участниците в CARE-MS II показват, че на шестата година (средно четири години след прилагане на последната доза от медикамента) средната годишна честота на рецидивите е била 0.15, като при 43% от болните е наблюдавано подобрение в степента на инвалидизация спрямо изходните нива (2).

В допълнение, изследователите отчитат и значим благоприятен ефект върху степента на мозъчна атрофия. Средната годишна загуба на мозъчна тъкан на третата, четвъртата, петата и шестата година при пациентите и в двете проучвания е била под 0.2% (стойности, съпоставими с физиологичните възрастови загуби). Нещо повече, 63% от участниците в CARE-MS I и 50% от тези в CARE-MS II не са получавали допълнителна терапия след първата година (3).

Общата честота на идиопатичната тромбоцитопенична пурпура (ИТП) по време на цялата CARE MS програма е била 2.1% (21 пациенти), като неблагоприятните събития са били регистрирани до края на четвъртата година (4).

От болните с ИТП, при един е наблюдавана спонтанна ремисия, седем са получавали терапия на първи избор, при 12 се е наложило включване на медикамент на втори избор и при един се е наложило извършване на спленектомия. (КД)

Използвани източници

1. Coles A.,Boyko A., Cohen J. et al. Alemtuzumab provides durable improvements in clinical outcomes in treatment-naive patients with active relapsing-remitting multiple sclerosis over 6 years in the absence of continuous treatment (CARE-MS I). Abstract 213 http://onlinelibrary.ectrims-congress.eu

2. Fox E., Brassat D., Broadley S. et al. Efficacy of alemtuzumab is durable over 6 years in patients with active relapsing-remitting multiple sclerosis and an inadequate response to prior therapy in the absence of continuous treatment (CARE-MS II). P1150

3. Traboulsee A., Barnett M., Comi G. et al. Alemtuzumab durably slows brain volume loss over 6 years in the absence of continuous treatment in patients with active RRMS who were treatment-naive (CARE-MS I) or had an inadequate response to prior therapy (CARE-MS II). P1181

4. Dayan C., Cuker A., LaGanke C. et al. Autoimmunity in patients treated With Alemtuzumab for relapsing-remitting multiple sclerosis: 5-Year follow-up of the CARE-MS studies. Abstract 168