Свободният кортизол в урината – най-точен като първа линия диагностичен тест при синдрома на Cushing01/09/2016

Стойностите на свободния кортизол в урината са най-точен тест за първа линия диагноза на синдрома на Cushing (CS), според резултатите от проучване, публикувани в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

Endocrine Society препоръчва като първоначален скрининг за CS един от следните тестове: супресионен тест с dexamethasone 1 mg (DST); кортизол в слюнката късно вечерта (LNSC); измерване на свободния кортизол в урината (UFC).

Авторите са извършили ретроспективен анализ на данните при 137 пациенти на средна възраст 41 години с клинични данни за хиперкортизолизъм: 38 с потвърден CS и 99 – без (non-CS). UFC е измерен в 24-часова урина чрез течна хроматографска мас-спектрометрия (LC-MS/MS), при което са установени комбинирано високо съотношение на позитивни и ниско съотношение на негативни резултати като първа линия диагностичен тест. Тестът е бил със специфичност от 97% и чувствителност от 91% при граница от 170 nmol в 24-часова урина.

При DST е доказана най-висока специфичност (97%) (при граница от 138 nmol/l) и най-точна чувствителност (100%) (при граница от 50 nmol/l).

При LNSC e установена специфичност от 84% и чувствителност от 89% (при граници от 14.46 nmol. Резултатите са изненадващи, тъй като някои автори напоследък препоръчват замяната на UFC с други тестове.

Изборът между различните диагностични тестове при високорискови пациенти трябва да се основава на специфичната клинична ситуация. Авторите препоръчват като първа линия диагностичен тест за CS да се използва UFC, измерен чрез LC-MS, а за потвърждаване на хиперкортизолизма – DST или LNSC. (ИТ)

Използван източник:

1.Ceccato F, Barbot M., Zilio M. et al. Urinary free cortisol measurement most accurate first-line test for Cushing’s syndrome diagnosis. J Clin Endocrinol Metab 2015; doi:10.1210/jc.2015-2507 http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/jc.2015-2507