Rosuvastatin при пациенти с интермедиерен сърдечносъдов риск01/09/2016

Лечението с rosuvastatin понижава значително стойностите на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) и редуцира честотата на сърдечносъдовите инциденти при пациенти с междинно висок сърдечносъдов риск, показаха резултатите от мащабно проучване, публикувано в New England Journal of Medicine (1).

Ролята на терапията със статини при хора без известно сърдечносъдово заболяване (т.е. за първична профилактика) е обект на значителни противоречия, особено при жените. Освен това, все още нямаме достатъчно информация относно ефективността на определени терапевтични стратегии, проучени основно при хора от кавказки произход, сред останалите етнически групи.

Проучването НОРЕ-3* осигурява информация, която може да попълни тези празнини. В него са включени повече от 12 000 участници, рандомизирани на rosuvastatin 10 mg или на плацебо.

В НОРЕ-3 жените са повече от 46%, а етническата принадлежност е по-разнообразна (включително от азиатски произход и ромски произход). Проследяването е седем години.

Критерии за включване са възраст >/=55 години за мъжете и >/=65 години за жените, както и наличие на допълнителни рискови фактори за сърдечносъдово заболяване, като тютюнопушене, фамилна анамнеза за ранна исхемична болест на сърцето (ИБС) или увеличено съотношение талия/ханш.

При рандомизация на rosuvastatin се наблюдава 26.5% намаление на стойностите на LDL-C, както и понижение на честотата на комбинираната крайна цел от миокарден инфаркт, инсулт, коронарна реваскуларизация и сърдечносъдова смъртност – 3.7% спрямо 4.8% в групата с плацебо; относителна редукция на риска с 24%, р=0.002).

Тези ползи са постигнати за сметка на известно увеличение на честотата на срещане на мускулна болка или слабост (5.8% спрямо 4.7% при плацебо; р<0.005). Миопатията и рабдомиолизата са много рядко срещани, при това с еднаква честота в двете групи.

Резултатите от това проучване предоставят ценна и уверителна информация, че при жените и различните етнически групи честотата на сърдечносъдовите инциденти може да се понижи чрез приложение на ниска доза мощен статин, без значително увеличаване на нежеланите странични ефекти.

Освен това се натрупват все повече доказателства за ползите от статините при различни категории хора, включително тези без изявено сърдечносъдово заболяване, но с оценен междинно висок сърдечносъдов риск. Тази група представлява една съществена част от пациентите, с които лекарите се срещат.

Предвид ниската честота на търсените събития е малко вероятно скоро да разполагаме с данни от проучвания, които биха подкрепили приложението на статини на по-ранен етап отколкото при рандомизираните в НОРЕ-3 участници. (ЯС)

* HOPE-3 – Heart Outcomes Prevention Evaluation-3

Използван източник:

1. Yusuf S., Bosch J., Dagenais G. et al. Cholesterol lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular disease. N Engl J Med. 2016; 374(21):2021-31 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1600176