Противогрипната ваксина може да предпази пациентите със ЗДТ2 от хоспитализация по повод на ССЗ01/09/2016

Ваксинацията срещу сезонен грип при възрастните хора със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) е асоциирана с понижена честота на хоспитализация по повод на усложнения и пневмония, на значими сърдечносъдови заболявания (ССЗ), включително декомпенсирана сърдечна недостатъчност, и на летален изход, в сравнение с неваксинираните пациенти, показаха резултатите от проведено във Великобритания проучване (1, 2).

Усилията трябва да бъдат насочени към подобряване на ваксиналното покритие при тази важна таргетна група като част от комплексна вторична превенция, е главното послание. Покритието от 69% във Великобритания е незадоволително, според авторите на проучването.

Изпитването е ретроспективно кохортно, като са използвани данните на над 124 000 болни със ЗДТ2, получени от практики за първична помощ за 7-годишен период (април 2003 - октомври 2009) - седем грипни сезона.

Показателите, които са оценени, са: прием в болницата по повод на остър миокарден инфаркт (МИ), инсулт, сърдечна недостатъчност (СН) или усложнена грипна инфекция/пневмония и летален изход.

Участниците са наблюдавани в продължение на 623 591 пациенто-години по време на 7-годишния период на проучването. Ваксиналното покритие е варирало от 63% през 2008-2009 година до 69% през 2006-2007 година.

В сравнение с неимунизираните, тези, които са били ваксинирани срежу грип, са били като цяло по-възрастни, с повече съпътстващи заболявания и приемащи повече медикаменти, но са имали по-ниски стойности на гликирания хемоглобин (HbA1c) и на холестерола.

В хода на проучването е имало 5142 хоспитализации по повод на остър МИ, 4515 - по повод на инсулт, 14 154 - поради усложнена инфекция или пневмония, 12 915 - поради СН и 21 070 случая на летален изход.

След адаптиране на резултатите за определени променливи величини (възраст, пол, давност на диабета, брой на съпътстващите заболявания, тютюнопушене, прием на медикаменти, артериално налягане, индекс на телесна маса, HbA1c, холестерол, хоспитализации, минали грипни имунизации, приложение на пневмококова ваксина и година на кохортата), се е оказало, че имунизираните имат сигнификантно по-ниски честоти на всички оценени показатели, с изключение на риска за МИ.

Това е първото изпитване, което оценява специфичните сърдечносъдови крайни резултати при болни със ЗД, в зависимост от това дали са ваксинирани или не срещу сезонен грип.

Преди началото на грипния сезон кардиолозите, интернистите и ендокринолозите трябва да разпитват пациентите със ЗД дали са имунизирани и ако не са, да им препоръчат да се ваксинират навреме. Резултатите от това проучване не показват никакви вреди и със сигурност демонстрират потенциалните ползи от подобна активна профилактика всяка година.

В САЩ (40 центъра) и Канада (15 центъра) през септември тази година ще стартира проучването INVESTED*, чиято цел е да сравни два по-нови вида противогрипни ваксини (четиривалентна, която съдържа по 15 mcg от два щама грип А и два щама грип В, и високодозирана тривалентна ваксина, съдържаща по 60 mcg от два щама грип А и един щам грип В) и способността им за протекция спрямо значими сърдечносъдови и респираторни заболявания. Окончателните резултати от него се очакват през февруари 2021 година. (ЗВ)

* INVESTED - Influenza Vaccine to Effectively Stop Cardio Thoracic Events and Decompensated Heart Failure

Използвани източници:

1. Vamos E., Pape U., Curcin V. et al. Effectiveness of the influenza vaccine in preventing admission to hospital and death in people with type 2 diabetes. CMAJ 2016 doi: 10.1503/cmaj.151059 http://www.cmaj.ca/content/early/2016/07/25/cmaj.151059

2. Busko M. Flu shot seen to help protect diabetics from CV hospitalizations. Heartwire from Medscape http://www.medscape.com/viewarticle/866657