Нови медикаменти за лечение на напреднал карцином на бъбреците01/09/2016

Eвропейската лекарствена агенция (ЕМА) одобри за клинично приложение два нови медикамента за лечение на напреднал бъбречноклетъчен карцином (1). Carbometyx (cabozantinib) и Kisplyx (lenvatinib) ще се прилагат при възрастни пациенти със заболяването, които преди това са лекувани с инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF). Carbometryx се може да се предписва като монотерапия, а Kisplyx в комбинация с everolimus.

Бъбречноклетъчният карцином е най-честата форма на бъбречно злокачествено заболяване при възрастни. То може да метастазира или да авансира локално, което прави невъзможно пълното му отстраняване по хирургичен път. Въпреки напредъка в терапията, много пациенти не се повлияват от съществуващите медикаменти, което прави прогнозата на заболяването лоша.

Carbometyx и Kisplyx са тирозин киназни инхибитори, които блокират рецептори, необходими за растежа и разпространението на неопластичните клетки, както и развитието на кръвоносните съдове, хранещи тумора. И двете активни субстанции са регистрирани в Европа за лечение на тиреоиден карцином. През 2013 ЕМА одобри друг медикамент, съдържащ cabozantinib (Cometriq), за лечение на възрастни пациенти с медуларен тиреоиден карцином. Друг съдържащ lenvatinib медикамент (Lenvima) бе предложен за лечение на тиреоиден карцином през 2015.

Одобрението на Cabometryx се базира на резултатите от фаза 3 клинично проучване с 658 пациенти с метастатичен бъбречноклетъчен карцином, които са имали прогресия на заболяването, въпреки предходнo лечение с VEGF инхибитор. Данните сочат, че приложението на медикамента е довело до удължаване на периода без прогресия на заболяването (7.4 срещу 3.8 месеца) и преживяемостта (21.4 срещу 16.5 месеца), в сравнение с терапията с everolimus. Най-честите нежелани страничени ефекти са включвали диария, отпадналост, гадене, намален апетит, хипертония и повръщане.

Kisplyx е изследван във фаза 1b/2 клинични проучвания при общо 153 пациенти с метастатичен или неоперабилен бъбречноклетъчен карцином, които са имали поне една предходна таргетна терапия с VEGF. Болните са били разделени в три групи: Kisplyx плюс everolimus, или монотерапия с един от двата медикамента.

Резултатите показват удължен период без прогресия на заболяването при Kisplyx в комбинация с everolimus, в сравнение с монотерапията с everolimus (12.8 срещу 5.6 месеца). При комбинираната терапия е отчетена и по-продължителна преживяемост. Най-честите нежелани странични ефекти са включвали диария, отпадналост, намален апетит, повръщане, гадене и хипертония. (ИТ)

Използван източник:

1. Two new medicines for advanced kidney cancer http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2016/07/WC500210884.pdf