Мултицентрово отворено наблюдение на честотата на възникване и тежестта на инфекции на горните дихателни пътища при пациенти, приемащи Resista Forte01/09/2016

Доц. д-р Христо Златанов, д-р Надя Георгиева и колектив

УНГ клиника – ВМА, София, e-mail: drzlatanov@abv.bg

Цел: Да се проследи ефектът от 90-дневен прием на Резиста Форте през периода октомври 2015 – март 2016 върху честотата на възникване, тежестта и продължителността на болестните епизоди на инфекции на горните дихателни пътища (ГДП) при пациенти, които са били с три и повече епизода на инфекции на ГДП за периода октомври 2014 – март 2015.

Методи: В това мултицентрово отворено наблюдение са проследени 341 пациента, които през предходната година са имали три и повече епизода на инфекции на ГДП и за периода на наблюдение не са били имунизирани с противогрипна ваксина. Те са приемали Резиста Форте за период от 90 дни и са били наблюдавани за брой епизоди с инфекции на ГДП, брой болнични дни, честота на хоспитализациите и употребата на антибиотици.

Резултати: Всички наблюдавани по време на проучването показатели достигат статистически значима разлика на фона на лечението. След профилактика с Резиста Форте се намалява честотата на епизодите на инфекции на ГДП 3.28 пъти, намалява значително (p<0.05) броя на дните с отсъствия от работа/училище (3.61 пъти), честотата на употреба на антибиотици (4.89 пъти) и хоспитализациите (7.67 пъти).

Тежестта и продължителността на основните симптоми (кашлица, ринит, фебрилитет, обща отпадналост, болки в гърлото, болки в гърдите) при възникнал епизод на респираторна инфекция също намаляват значително (p<0.05). В наблюдаваната група, 86 човека (25.22%) са без епизод на инфекция на ГДП след профилактика с Резиста Форте.

Изводи: Лечението на пациентите с Resista Forte намалява значимо броя на инфекциите на ГДП, тяхната тежест и продължителност в дни. Освен това се намалява броят на дните с отсъствие от училище/работа, както и честотата на усложнения, като хоспитализации и нужда от употреба на антибиотично лечение както при децата (5-18 години), така и при възрастните, които боледуват над 3 пъти годишно.

Острите инфекции на горните дихателни пътища (ГДП) са самоограничаващи се, най-често вирусни заболявания, които се характеризират с болки в гърлото, кашлица, ринорея/назална конгестия, фебрилитет, обща отпадналост и болки в гърдите. Те са най-честото заболяване при хората (1).

Ако няма грипна епидемия (причинена от грипни вируси от група А и В), най-честият причинител на инфекциите на ГДП са риновируси (30-50% от случаите) (1). Над 200 вида други вируси участват в етиологията на острите респираторни заболявания (ОРЗ).

Най-значимият бактериален причинител на инфекции на ГДП е бета-хемолитичният стрептокок от група А – Streptococcus pyogenes, причиняващ 15-30% от случаите с остър тонзилофарингит при деца и около 10% от случаите при възрастни (2).

Основната цел на настоящото проучване е да се проследи ефектът от 90-дневен прием на Резиста Форте (октомври 2015 – март 2016) при пациенти, които са имали три и повече епизода на ОРЗ за периода октомври 2014 – март 2015.

Отчитат се броят епизоди на инфекции на ГДП и броят болнични дни, дължащи се на това, честотата на употреба на антибиотик и броят на хоспитализации като усложнение на инфекции на ГДП за наблюдавания период.

Вторична цел на проучването е да се оцени тежестта и продължителността на симптомите на инфекции на ГДП (кашлица, фебрилитет, обща отпадналост, тежест и болка в гърдите, болки в гърлото и ринит с ринорея или назална конгестия), чрез пет-степенна скала за тежест на симптомите (0 – липсва, 1 – лек, 2 – среден, 3 – изразен, 4 – тежък).

Материали и методи

За периода от октомври 2015 до март 2016 бяха включени пациенти за профилактика с Резиста Форте (EpiCor, екстракт от Шийтаке, коластра, цинк, витамин D, фруктоолигозахариди, пробиотична комбинация, състояща се от Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis и Streptococcus salivarius), отговарящи на следните критерии: възраст над 5 години, които за периода октомври 2014-март 2015 са имали три и повече епизоди на инфекции на ГДП. Пациентите не трябва да са били ваксинирани с противогрипна ваксина, както и да не са били с имунологични или злокачествени заболявания, към момента на включване.

Поради начина на дозиране на продукта и в зависимост от възрастта, пациентите са разделени в:

Група А: Пациенти от 5 до 11 г. Прием на Resista Forte – 1 таблетка дневно за 90 дни.

Група Б: Пациенти от 12 до 18 г. Прием на Resista Forte – 2 таблетки дневно за 90 дни.

Група В: Пациенти от 18 до 85 г. Прием на Resista Forte – 2 таблетки дневно за 90 дни.

Наблюдавани показатели: болестни епизоди на инфекции на ГДП; болнични дни поради инфекции на ГДП; хоспитализации поради инфекции на ГДП; употреба на антибиотик (АБ) поради инфекции на ГДП.

Тежест и средна продължителност на следните симптомите в дни: кашлица, болки в гърлото – фарингит, ларингит или тонзилит, фебрилитет, ринит с ринорея и/или назална конгестия, обща отпадналост, тежест и болка в гърдите.

Анализът на данните е направен със SPSS. За установяване на разликит е между средните стойности на изследваните показатели, е използван Paired-Samples T-Test.

Резултати

Всичките 341 пациенти (154 мъже и 187 жени), на възраст от 5 до 85 години, отговарят на критериите за включване. В отделните групи разпределението на пациентите е:

5-11 г. – 111 пациента, 12-17 г. – 41 пациента и 18-85 г. – 189 пациента.

Обобщени резултати за всички пациенти:

А. Превенция

След проведения курс лечение с Резиста е установено наличие на статистически значими разлики (р<0.05) по всеки един от наблюдаваните показатели.

Общ брой епизоди на инфекция на ГДП. Приемът на Резиста Форте за 90 дни намалява значимо (3.28 пъти) броя на болестните епизоди с инфекции на ГДП при наблюдаваните пациенти – от 5.84 за периода октомври 2014 – март 2015 на 1.78 за същия период на следващата година. На фона на лечение с Резиста Форте, 86 души (25.22%) са нямали епизод на инфекция на ГДП. Същите пациенти са боледували средно 4.48 пъти за предходния период.

Брой болнични дни и хоспитализации поради инфекция на ГДП. За периода с прием на Резиста Форте болничните дни намаляват над три пъти. В наблюдавания период без прием на Резиста Форте пациентите са отсъствали от работа/училище средно 20.90 дни (един пълен работен месец), а за периода, покрит с Резиста Форте, този показател намалява до 5.79 дни. Броят на хоспитализациите е намалял още по значимо – 7.67 пъти.

Брой болестни епизоди на инфекции на ГДП, покрити с антибиотици. Лечението с Резиста Форте намалява нуждата от изписване на антибиотик 4.88 пъти. За периода октомври 2014 – март 2015 при наблюдаваните пациенти антибиотик е назначаван средно 4.1 пъти, а на фона на Резиста Форте – 0.84 пъти (p<0.05).

Б. Намаляване на тежестта на симптомите при инфекции на ГДП

Проучването показа, че болестните епизоди протичат значително по-леко при профилактика с Резиста Форте. При най-тежко протичащите симптоми, се наблюдава значителна промяна, като при болки в гърлото редукцията на тежестта е 2.4 пъти (от 3.05 на 1.27), за кашлица – 2.33 пъти (от 2.93 на 1.26), а за фебрилитет – 2.88 пъти (от 2.59 на 0.90, статистически значима разлика р<0.05).

Профилактиката с Резиста Форте намалява значително и тежестта на ринит (2.47 пъти), болка в гърдите (4.38 пъти) и обща отпадналост (3.3 пъти) (p<0.05). Средната продължителност в дни на всички наблюдавани симптоми също значително намалява (средно над 2.5 пъти) (статистически значима разлика p<0.05).

Резултати по възрастови групи

А. Превенция

Всички наблюдавани показатели достигат статистическа значимост за наблюдавания период, с изключение на броя хоспитализации във възрастовата група 12-17 години.

Пациентите на възраст 5-11 години са боледували най-често, като средният брой на епизодите за октомври 2014 – март 2015 (без профилактика с Резиста Форте) е 7.89. Те имат и най-много отсъствия от училище по болест – средно 33.98 дни.

След проведената профилактика, броят епизоди в тази възраст намалява значимо – 3.14 пъти (до 2.51 епизода), а редукцията в броя на дните с отсъствие от училище е 3.51 пъти – до 9.68 дни.

Употребата на антибиотици също е най-честа в тази възрастова група – при средно 5.54 от общо 7.89 епизода има включен антибиотик (70% от случаите). При пациентите на 5-11 години профилактиката с Резиста Форте намалява в най-голяма степен нуждата от употреба на антибиотици – само в 39.04% от случаите (0.98 епизода от 2.51).

За наблюдавания период в тази възрастова група, след профилактика с Резиста Форте, броят на хоспитализациите намалява 32 пъти – от 0.32 на 0.01 (p<0.05). Най-голяма редукция в броя на епизодите с инфекции на ГДП и в броя на дните с отсъствие от училище е постигната във възрастта 12-17 години (съответно 3.65 и 3.89 пъти).

Б. Намаляване на тежестта на симптомите при инфекции на ГДП в различните възрастови групи

Всички симптоми имат значима редукция (p<0.05) на фона на профилактика с Резиста Форте, спрямо периода преди включване.

Група А, деца от 5 до 11 години. Симптомите на болки в гърлото, кашлица, фебрилитет и ринит с ринорея/конгестия са с най-изразена тежест в тази група. След профилактика с Резиста Форте, тежестта на симптомите намалява 2 до 3 пъти, като повечето от наблюдаваните симптоми се оценяват като леки. Средната продължителност на симптомите в тази група намалява 3.22 пъти.

Група Б, младежи 12-17 години. Най-голяма редукция в тежестта на отделните симптоми е постигната в тази група. За фебрилитет тя е 3.5 пъти (от 2.73 на 0.78), ринит – 3.05 пъти (от 2.76 на 0.9), кашлица – 2.8 пъти (от 2.8 на 1), а за болки в гърлото – 2.69 пъти (от 3.15 на 1.17).

Средната продължителност на симптомите в тази група също намалява статистически значимо (p<0.05), като в края на проучването симптомите преминават средно за 1.48 дни.

Група В, възрастни 18-85 години. Тук най-голяма редукция в тежестта се наблюдава при болки в гърлото – 2.69 пъти. Това вероятно се дължи на пробиотичния щам Streptococcus salivarius, стимулиращ локалния имунитет в гърлото и устната кухина.

Средната продължителност на симптомите при възрастни също намалява статистически значимо (p<0.05) между 2.5 и 3.5 пъти.

Изводи

Резултатите от това мултицентрово отворено наблюдение показват, че има статистически значима разлика в честотата на възникване, тежестта и продължителността на болестните епизоди при пациенти, които са имали три и повече епизода на инфекции на ГДП преди и след лечение с Резиста Форте за 90 дни. От изследваните, 86 човека (25.22%) са без инфекция на ГДП след лечение с Резиста Форте.

Активната терапия не само намалява честотата на епизодите, но и броя на дните с отсъствия от работа/училище, честотата на употреба на антибиотици и хоспитализациите при тези пациенти, както и степента на тежест и продължителността на основните симптоми на инфекциите на ГДП.

Използвани източници:

1. Heikkinen T, Jаrvinen A. The common cold. Lancet. 2003; 361:51-59

2. Alcaide M., Bisno A. Pharyngitis and epiglottitis. Infect Dis Clin North Am. 2007;21(2):449-469