Metformin подобрява преживяемостта при пациентите с диабет тип 2 и цироза01/09/2016

Продължаването на терапията с metformin след установяването на чернодробна цироза подобрява значимо преживяемостта при пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Hepatology (1).

Тези данни са важни за клиничната практика, тъй като съотношението полза/риск при прилагането на бигванидина след диагностициране на чернодробна цироза е обект на спор между ендокринолози и хепатолози.

От една страна, този медикамент се свързва с протективен ефект срещу развитието на хепатоцелуларен карцином (hepatocellular carcinoma - HCC) при пациентите с хронично чернодробно заболяване, както и с понижаване на свързаната с ракови заболявания смъртност при пациентите със ЗДТ2. Metformin също така е доказал, че понижава заболеваемостта от HCC и свързаната с чернодробно увреждане смъртност при пациентите със ЗДТ2 и причинена от хепатит-C (HCV)-цироза.

От друга страна, често приемът на метформин се преустановява след поставяне на диагнозата цироза поради опасения за повишен риск за развитието на лактатна ацидоза при случаите с чернодробно увреждане.

В настоящото ретроспективно проучване са участвали пациенти със ЗДТ2 и диагностицирана цироза през периода 2000-2010 година, които са получавали терапия с metformin при откриване на чернодробното заболяване. В анализа са включени данните от медицинските досиета на 250 пациенти, от които 181 (73.3%) са били с Child-Pugh клас A цироза и 142 (56.8%) са развили цироза, свързана с неалкохолен стеатохепатит (nonalcoholic steatohepatitis - NASH).

При 172 участници терапията с метформин е била продължена за средно 26.8 месеца, а при 78 преустановена след поставяне на диагнозата цироза.

Пациентите, които са продължили приема на метформин, са имали значимо по-добра средна преживяемост (11.8 години спрямо съответно 5.6 години, р<0.0001; 11.8 спрямо 6.0 години в подгрупата с цироза клас Child A, р=0.006 и 7.7 спрямо 3.5 години при случаите с клас Child B/C, р=0.04).

След изключване на влиянието на други променливи величини, продължаването на метформин е останало самостоятелен предиктор за по-добра преживяемост (коефициент на риск 0.43, доверителен интервал 0.24-0.78; р=0.005).

Нито един пациент не е развил лактатна ацидоза по време на проследяването.

Честота на лактатната ацидоза при пациентите със ЗДТ2, лекувани с метформин, е много ниска - около 0.03-0.5 случаи на 1000 пациенто-години, като не се различава от честотата, наблюдавана при случаите със ЗДТ2, които не получават този медикамент.

Изводът е, че терапията с този медикамент трябва да бъде продължена при случаите със ЗДТ2, развили цироза, без да има специфични ограничения.

Приемът на метформин след диагностициране на цироза понижава риска за смърт с 57% при пациентите със ЗДТ2.

Участниците, които са останали на терапия с метформин, са имали по-добри чернодробни показатели, включително тези с Child-Pugh клас A цироза (р=0.01), както и тези с по-нисък MELD (model for end-stage liver disease) скор (р<0.001).

Данни от предишно проучване също показаха, че метформин подобрява чернодробната хистология и понижава нивото на аланин аминотрасферазата при пациенти с NASH.

В групата, в която е била запазена терапията с метформин, повече пациенти са били живи след 5 години (77.5% спрямо 53.1%) и след 10 години (55.2% спрямо 30.7%) в сравнение с тези, които са преминали на друго антидиабетно лечение.

В подгрупата със свързана с NASH цироза, при 98 случаи е било продължено лечението с metformin, като средната продължителност на живот при тези случаи е била 12.1 години в сравнение с 5.1 години при 44 участници, които са преустановили приема на медикамента (HR=0.33; 95% CI, 0.17-0.63), което означава по-ниска смъртност с 67%.

Тези резултати са в силна подкрепа на продължаването на терапията с метформин при пациентите със ЗДТ2 и NASH-свързана цироза, тъй като тази стратегия може да удължи значително техния живот.

Авторите на това изпитване препоръчват провеждането на обсервационно проучване при по-голяма група пациенти със ЗДТ2 и NASH-свързана цироза за потвърждаване на наблюдаваните ползи от метформин и промяна в клиничното поведение при случаите с тези две заболявания.

Използван източник:

1. Zhang Х., Harmsen W., Mettler T., et al. Continuation of metformin use after a diagnosis of cirrhosis significantly improves survival of patients with diabetes. Hepatology 2014; 60 (6) 2008-2016 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.27199/full