Indometacin за превенция на панкреатит при ERCP01/09/2016

Ректалното приложение на indometacin преди процедурата предотвратява развитието на панкреатит при пациентите, подложени на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (endoscopic retrograde cholangiopancreatography - ERCP), при ниска честота на странични ефекти, показаха резултатите от проведено в Китай проучване, публикувани в списание Lancet (1, 2).

Тези резултати подкрепят рутинната ректална апликация на индометацин преди ERCP при пациентите без противопоказания за този медикамент.

В европейските и в японските указания се препоръчва рутинното използване на нестероидното противовъзпалително средство (НСПВС) ректално с цел превенция на пост-ERCP панкреатита, но не е ясно дали тази стратегия е ефективна при неподбрани пациенти или само при болни с повишен риск.

Д-р Pan и сътр. са разгледали този проблем в проспективно, рандомизирано контролирано проучване с участието на 2 600 пациенти с нативна папила, подложени на диагностична или терапевтична ERCP, в шест третични медицински центъра.

Участниците са рандомизирани в съотношение 1:1 на универсално приложение на indometacin преди процедурата или апликация на медикамента само при хората с повишен риск. Първичният краен показател е бил цялостната честота на пост-ERCP панкреатит.

Всички 1 297 пациенти, разпределени в „универсалната“ група, са получили единична доза indometacin 100 mg ректално в рамките на 30 минути преди ERCP.

В групата, в която е определен рискът, само хората с предсказан висок риск (n=1303) са получили indometacin ректално незабавно след ERCP; при участниците със среден риск медикаментът не е използван.

При 4% oт болните с универсално пре-процедурно приложение на indometacin, се е развил пост-ERCP панкреатит, в сравнение с 8% oт хората в стратифицираната по риск група с indometacin (p<0.0001).

В субгрупата с повишен риск за пост-ERCP панкреатит, честотата на това усложнение е била по-ниска сред хората, получили универсална профилактика (6%), отколкото при разпределените в групата с висок риск (12%) (p=0.0057).

Аналогично, пост-ERCP панкреатит е наблюдаван по-рядко (при 3%) oт болните със среден риск в „универсалната“ група, които са получили индометацин, спрямо 6% от участниците в стратифицираната по риск група (p=0.0003).

В сравнение със стратифицираната по риск постпроцедурна стратегия, препроцедурното универсално ректално приложение на индометацин води до понижаване на цялостната честота на пост-ERCP панкреатит без увеличаване на риска за кървене, e изводът на авторите.

„Това голямо проучване предоставя директни доказателства, подкрепящи препоръката за ректално приложение на НСПВС при всички пациенти без противопоказания, както беше публикувано в европейските и в японските препоръки,“ обобщават изследователите. „Нашите резултати показват, че indometacin трябва да се прилага ректално преди, а не след ERCP.“ (ЗВ)

Използвани източници:

1. Boggs W. Pre-procedural indometacin prevents post-ERCP pancreatitis. Medscape Gastroenterology 2016 www.medscape.com/viewarticle/863026

2. Luo H., Zhao L, Leung J. et al. Routine pre-procedural rectal indometacin versus selective post-procedural rectal indometacin to prevent pancreatitis in patients undergoing endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a multicentre, single-blinded, randomised controlled trial. Lancet, April 2016 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30310-5/abstract