Връзка между коронарното артериално калциране и несърдечни заболявания01/07/2016

Пациентите с повишено коронарно артериално калциране (САС) имат увеличен риск за злокачествено заболяване, хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и фрактура на бедрената кост в сравнение с тези, при които САС е 0, показаха резултатите от допълнителен анализ на проучването MESA*, публикувани в Journal of the American College of Cardiology – Imaging (1).

Счита се, че САС е маркер за съдово остаряване, свързан с повишен риск за сърдечносъдова и обща смъртност. Връзката на този показател, обаче, с не-сърдечносъдовите заболявания, не е така добре проучена. Затова, авторите анализират дали САС може да определи честотата на някои извън-сърдечни заболявания.

Включени са 6 814 участници от MESA, които са проследени 10.2 години. Изчислява се рискът за новодиагностицирано злокачествено заболяване, пневмония, ХОББ, ХБЗ, дълбока венозна тромбоза/белодробна тромбемболия, фрактура на бедрената кост и деменция.

Анализът отчита влиянието на възраст, пол, раса, социоикономически статус, индекс на телесна маса, физическа активност, диета, тютюнопушене, използваните медикаменти, систолно и диастолно артериално налягане, общ холестерол и холестерол в липопротеините с висока плътност, употреба на антихипертензивна, липидопонижаваща, антидиабетна терапия и на ацетилсалицилова киселина.

Резултатите показват, че в сравнение с САС=0, пациентите с САС >400 имат значително по-висок риск за злокачествено заболяване (отношение на риска – HR: 1.53 при 95% доверителен интервал – ДИ: 1.18-1.99), ХБЗ (HR: 1.70, 95% ДИ: 1.21-2.39), пневмония (HR: 1.97, 95% ДИ: 1.37-2.82), ХОББ (HR: 2.71, 95% ДИ: 1.60-4.57) и фрактура на бедрената кост (HR: 4.29, 95% ДИ: 1.47-12.50). CAC >400 не показва връзка с деменция или дълбока венозна тромбоза/белодробна тромбемболия.

Участниците с CAC=0 показват понижен риск за злокачествено заболяване (HR: 0.76, 95% ДИ: 0.63-0.92), ХБЗ (HR: 0.77, 95% ДИ: 0.60-0.98), ХОББ (HR: 0.61, 95% ДИ: 0.40-0.91) и бедрена фрактура (HR: 0.31, 95% ДИ: 0.14-0.70) в сравнение с тези с САС >0. CAC = 0 не е свързано с намаление на риска за пневмония, деменция или дълбока венозна тромбоза/белодробна тромбемболия.

Заключението на авторите е, че повишените стойности на САС са показател за по-висок риск за редица социално значими не-сърдечносъдови заболявания. За хората с САС=0 е по-малко вероятно да развият свързани с възрастта коморбидни състояния и те могат да се възприемат като уникална популация на „здравословно остаряващи“. (ЯС)

* MESA – Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis

Използван източник:

1. Handy C., Desai C., Dardari Z. et al. the association of coronary artery calcium with noncardiovascular disease. The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. J Am Coll Cardiol Img. 2016;9(5):568-576 http://imaging.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2502008