Повишеният прием на калций е с минимален ефект върху КМП01/07/2016

Повишеният прием на калций с диетата или чрез хранителни добавки има минимален и краткосрочен ефект върху костната минерална плътност (КМП) и не води до клинично значимо намаление на честотата на остеопорозните фрактури, показаха резултатите от мащабен системен обзор и мета-анализ, публикувани в списание British Medical Journal (1).

Приемът на калций в доза 1000-1200 mg дневно се препоръчва отдавна за превенция на остеопорозата при възрастни хора. Хранителните добавки с калций са често предписвани, тъй като средният прием на калций в напреднала възраст в развитите западни страни е 700-900 mg дневно.

В последно време се обръща внимание на съотношението полза/риск на хранителните добавки с калций. Лекото намаление на честотата на фрактури е по-малко от умерения риск за нежелани странични ефекти като запек, сърдечносъдови събития, нефролитиаза и необходимост от хоспитализация по повод на остри гастроинтестинални симптоми.

За оценка на връзката между повишения прием на калций чрез диета или хранителни добавки (с или без витамин Д) и КМП, авторите са направили системен обзор и мета-анализ на рандомизираните клинични проучвания в тази област, публикувани в базите данни Ovid, Medline и Embase.

Обхванати са пациенти на възраст >50 години, които са приемали калций (с диетата или чрез хранителни добавки), както и такива, които са приемали витамин Д или витамин К.

Крайна точка на мета-анализа е била промяната в КМП на ниво лумбални прешлени, бедро, бедрена шийка, предмишницата и цялостен скелет. Изходните стойности на КМП са измерени чрез двуенергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA) или фотонна абсорбциометрия.

В мета-анализа са включени 59 рандомизирани клинични проучвания: 15 с повишен прием на калций с диетата (n=1533) и 51 с хранителни добавки с калций (n=12 257).

Проучванията са разделени в три групи според продължителността им: 18 месеца 2.5 години. Определени са следните подгрупи: повишен прием на калций срещу хранителни добавки с калций; монотерапия с калций срещу калций плюс витамин Д.

Резултатите показват, че в края на първата година повишеният прием на калций с диетата е увеличил КМП с 0.6-1% на ниво бедрена кост и цялостен скелет, а в края на втората година – с 0.7-1.8% на ниво бедрена кост, бедрена шийка, лумбални прешлени и цялостен скелет; не е отчетено повишение на КМП на ниво предмишница.

Хранителните добавки с калций са довели до повишение на КМП с 0.7-1.8% на всичките пет изследвани места в края на първата, втората и след 2.5 години от проследяването, но тези увеличения са били сходни с повишението през първата година.

Увеличението на КМП е било сходно при повишен прием на калций с диетата или хранителни добавки (с изключение на ниво предмишница) в проучвания с монотерапия с калций и комбинирано приложение на калций с витамин Д, както и в проучвания с дневни дозировки на калций >1000 mg срещу 500 срещу 800 mg срещу <800 mg.

Увеличението на КМП с 1-2% за период от една до пет години не е довело до клинично значимо намаление на честотата на фрактури. Средната загуба на КМП при жените след менопаузата е около 1% годишно, т.е. повишеният прием на калций може да компенсира загуба на КМП за 1-2 години, след което може да забави, но не и да спре намалението на КМП.

Епидемиологични проучвания показаха, че намаление на КМП с едно стандартно отклонение увеличва относителния риск за фрактури с 1.5-2. Едно стандартно отклонение на КМП отговаря на промяна с 10% на КМП. На основата на тези изчисления, увеличение с 10% на КМП ще намали риска за фрактури с 33-50%. Подобно, увеличение на КМП с 1-2%, което се наблюдава при повишен прием на калций, ще намали риска за фрактури с 5-10%.

Мощните анти-резорбтивни медикаменти като alendronate, zolendronate и denosumab повишават KMП с 6-9% на ниво гръбнак и с 5-6% на ниво бедрена кост за период от три години. Тези промени са свързани с намаление с 44-70% на вертебралните фрактури, с 35-41% на бедрените фрактури и с 15-25% на не-вертебралните фрактури.

Лекото увеличение на КМП при повишен прием на калций е свързано с малко (<15%) и несигнификантно намаление на общите и вертебрални фрактури, но без намаление на фрактурите на ниво бедрена кост и предмишница.

В клиничната практика е прието предписването на антирезорбтивни медикаменти да е в комбинация с калций и витамин Д, макар рандомизираните клинични проучвания да показват, че тази група медикаменти повишава КМП и намалява риска за фрактури без необходимост от допълнителен прием на калций и витамин Д. (ИТ)

Използван източник:

1. Tai V., Leung W., Grey A. et al. Calcium intake and bone mineral density: systematic review and meta-analysis. BMJ 2015;351:h4183 http://www.bmj.com/content/bmj/351/bmj.h4183.full.pdf