Новости в областта на съдовите биомаркери от 2015 година01/07/2016

През 2015 година беше оспорена ролята на интима-медия дебелината (IMT) на каротидната артерия за рекласифициране на индивидуалния риск, но маркерът остава полезен при по-млади хора (1).

Съдови биомаркери

Ролята на IMT беше оспорена поради резултати от клинични проучвания, които поставят под съмнение възможността чрез IMT да се ре-класифицира сърдечносъдовият риск.

Въпреки това, за IMT се доказва връзка с честотата на неблагоприятни сърдечносъдови инциденти (МАСЕ) при хора под 45-годишна възраст в многоцентрово проучване с 16-годишно проследяване (2).

Тези данни отварят вратичка за използването на биомаркера при млади хора, които все още не подлежат на стандартния скрининг за сърдечносъдов риск, тъй като системите за оценка на риска са приложими основно при възраст >40 години.

Проучването BioImage (2), което проследява 5 808 асимптомни участници за близо три години, показва, че плаковият товар (plaque burden), оценен с нова 3D техника, подобрява възможността за предсказване на МАСЕ и за ре-класификация на риска до толкова, до колкото това се постига с оценка на коронарното артериално калциране (САС) чрез компютърна томография (СТ).

Индексът глезен-мишница (ABI) остава един от съдовите биомаркери, които запазват способността си да ре-класифицират хора с междинно висок сърдечносъдов риск към категориите висок или нисък риск, в голям възрастов диапазон (35-74 години) (3).

В голяма група мъже и жени на възраст 40-54 години е определено системното разпространение на атеросклероза в различни съдови територии: каротидни артерии, абдоминална аорта и илео-феморални артерии с дву- и три-размерно ултразвуково изследване (4). Изчислена е също степента на САС с помощта на СТ.

Повечето участници са с висок риск, изчислен според рисковия калкулатор на Framingham, и имат данни за субклинично атеросклеротично органно засягане. При една значителна част от нискорисковите случаи, обаче, също се установяват данни за екстензивно атеросклеротично засягане.

Това демонстрира допълнителната стойност на коронарното и периферното артериално изобразяване както при диагностиката на асимптомно атеросклеротично засягане, така и за превенция на сърдечносъдови усложнения.

Важно е да се отбележи, че в сравнение с каротидните и аортните плаки, наличието на илеофеморални плаки показва най-добрата корелация със степента на коронарно калциране.

Предложени са нови механизми за бъбречна дисфункция в резултат на аортна ригидност. Увеличаването на обратния кръвоток в аортата, в резултат на повишена аортна ригидност и възникване на импедансни различия, води до понижение на антеградния кръвоток в бъбреците и компрометира тяхната функция (5).

В позиция на Работната група по периферна циркулация към Европейското кардиологично дружество е оценена внимателно и потенциалната интеграция в клиничната практика на съдовите биомаркери (6). (ЯС)

* PESA – Progression of Early Subclinical Atherosclerosis

** Клас препоръки:

Клас I – данни и/или общо съгласие, че дадено лечение или процедура са полезни и ефективни

Клас II – противоречиви данни и/или разногласия относно полезността и ефективността на лечението или процедурата

Клас IIa – наличните данни са в подкрепа на полезността/ефективността на лечението или процедурата

Клас IIb – полезността/ефективността на лечението или процедурата е по-малко подкрепена от данни или общо съгласие

Клас III – данни или общо съгласие, че лечението или процедурата не са полезни/ефективни, а в някои случаи могат да са вредни

Ниво на доказателственост:

Ниво А – резултати от множествени рандомизирани клинични проучвания или мета-анализи

Ниво В – данни от едно рандомизирано клинично проучване или големи, нерандомизирани изследвания

Ниво С – експертен консенсус и/или малки проучвания, ретроспективни анализи и данни от регистри

Използвани източници:

1. Aboyans V., De Carlo M., Kownator S. et al. The year in cardiology 2015: peripheral circulation. European Heart Journal, January 2016 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2016/01/01/eurheartj.ehv709.full.pdf

2. Eikendal A., Groenewegen K., Anderson T. et al. Common carotid intima-media thickness relates to cardiovascular events in adults aged <45 years. Hypertension 2015; 65:707-713 http://hyper.ahajournals.org/content/65/4/707

3. Velescu A., Clara A., Penafiel J. et al. Adding low ankle brachial index to classical risk factors improves the prediction of major cardiovascular events. The REGICOR study. Atherosclerosis 2015; 241:357-363 http://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(15)01318-0/abstract

4. Fernandez-Friera L., Penalvo J., Fernandez-Ortiz A. et al. Prevalence, vascular distribution, and multiterritorial extent of subclinical atherosclerosis in a middle-aged cohort: The PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis) Study. Circulation 2015; 131:2104-2113 http://circ.ahajournals.org/content/131/24/2104.long

5. Hashimoto J., Ito S. Aortic blood flow reversal determines renal function: potential explanation for renal dysfunction caused by aortic stiffening in hypertension. Hypertension 2015; 66:61-67 http://hyper.ahajournals.org/content/66/1/61

6. Vlachopoulos C., Xaplanteris P., Aboyans V. et al. The role of vascular biomarkers for primary and secondary prevention. A position paper from the European Society of Cardiology Working Group on peripheral circulation: endorsed by the Association for Research into Arterial Structure and Physiology (ARTERY) Society. Atherosclerosis 2015; 241:507-532 http://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(15)01308-8/abstract