Insulin degludec e с нисък риск за епизоди на хипогликемия01/07/2016

Терапията с дългодействащия базален инсулинов аналог Tresiba* (insulin degludec U-100) е свързана със значително по-ниска честота на обща, нощна и тежка хипогликемия, в сравнение с insulin glargine U-100, показаха резултатите от фаза 3b клиничните проучвания SWITCH-1 и SWITCH-2 – първите завършени двойно-слепи изследвания с базални инсулини, представени на годишния конгрес на American Diabetes Association (1, 2).

Хипогликемията е често усложнение при болни с диабет тип 1 (ДТ1) и диабет тип 2 (ДТ2), която може да се предизвика от по-високи дози инсулин, неспазване на режима на прилагане или от продължителни и интензивни физически усилия.

– SWITCH-1 изследва безопасността и ефикасността на insulin degludec в сравнение с insulin glargine при болни с ДТ1. В сравнение с insulin glargine, при insulin degludec e установено: намаление с 11% на потвърдените симптоматични епизоди на хипогликемия; намаление с 36% на потвърдените нощни епизоди на хипогликемия; намаление с 35% на епизодите на тежка хипогликемия.

– SWITCH-2 изследва безопасността и ефикасността на insulin degludec в сравнение с insulin glargine при болни с ДТ2. В сравнение с insulin glargine, при insulin degludec e установено: намаление с 30% на потвърдените симптоматични епизоди на хипогликемия; намаление с 42% на потвърдените нощни епизоди на хипогликемия; тенденция за намаление на епизодите на тежка хипогликемия.

И в двете проучвания insulin degludec е имал сходна с insulin glargine ефикасност по отношение редукцията на HbA1c. В края на двете изследвания, приложените дози инсулин са били сходни.

SWITCH-1 и SWITCH-2 са рандомизирани, двойно-слепи проучвания от типа „терапия до постигане на целите”, с продължителност 2 х 32 седмици, които имат за цел да изследват профилите на безопасност и ефикасност на insulin degludec и insulin glargine при пациенти с ДТ1 и ДТ2. Основна задача е било да се документира профилът по отношение на епизодите на хипогликемия.

По време на поддържащия период, първичен показател за краен изход са били броя на тежки или потвърдени симптоматични епизоди на хипогликемия. Двата вторични показателя са били: брой тежки или потвърдени нощни епизоди на хипогликемия и пропорцията пациенти с един или повече епизоди на хипогликемия.

В SWITCH-1 са обхванати 501 пациенти с ДТ1, разделени в две групи: insulin degludec U-100 или insulin glargine U-100, в комбинация с insulin aspart.

В SWITCH-2 са обхванати 721 пациенти с ДТ2, разделени в две групи: insulin degludec U-100 или insulin glargine U-100, в комбинация с перорални антидиабетни средства.

Tresiba е базален инсулин с еднократно дневно приложение за лечение на пациенти с диабет, който постига еквивалентна редукция на нивата на кръвната глюкоза, с по-нисък риск за нощна хипогликемия, в сравнение с insulin glargine (3, 4).

Той осигурява ултра-продължително действие над 42 часа, което позволява гъвкавост на времето за всекидневни дозировки, без намаляване на ефикасността или увеличаване на риска за хипогликемия. (ИТ)

* Tresiba (insulin degludec) на NovoNordisk е регистриран в България (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

Tresiba (insulin degludec) MD 2016; Брой 1

Degludec е нова генерация базален инсулин. Doctor D, 2013; бр. 2 http://www.spisaniemd.bg

Инсулин degludec е свързан с по-ниска честота на нощна хипогликемия. MD, ноември 2012: бр. 8

Insulin degludec – нов инсулин с ултра продължително действие. MD, февруари 2011; бр. 2

Дългодействащият инсулин degludec намалява нощните хипогликемии. Doctor D, 2011; бр. 2

Инсулиновият аналог с ултра-дълго действие degludec се очаква в Eвропа през 2013. Doctor D, 2010; бр. 3

Използвани източници:

1. Lane W., Bailey T., Gerety G. et al. SWITCH 1: Reduced hypoglycaemia with insulin degludec (IDeg) vs insulin glargine (IGlar), both U100, in patients with T1D at high risk of hypoglycaemia: A randomised, double-blind crossover trial. Abstract 87-LB presented at the 76th Annual Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA), New Orleans. June 2016

2. Wysham C., Bhargava A., Chaykin L. et al. SWITCH 2: Reduced hypoglycaemia with insulin degludec (IDeg) vs insulin glargine (IGlar), both U100, in patients with T2D at high risk of hypoglycaemia: A randomised, double-blind crossover trial. Abstract 90-LB presented at the 76th Annual Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA), New Orleans, USA. June 2016

3. EMA Tresiba (insulin degludec) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002498/WC500138964.pdf

4. http://www.tresiba.com