Новите перорални антикоагуланти – безопасни за очите01/06/2016

Рискът за кървене в очите, свързан с употреба на новите (пер)орални антикоагуланти (НОАК) - dabigatran, apixaban и rivaroxaban - е сравним с този на фона на приложение на други антитромботични режими, според мета-анализ, публикуван в списание JAMA Ophthalmology (1).

В анализа са включени всички рандомизирани клинични проучвания от фаза III (общо 17), в които НОАК са сравнени с друга форма на терапия и има включени данни за очно кървене.

Сред пациентите с предсърдно мъждене НОАК понижават относителния риск за кървене в очите с 16% в сравнение с warfarin и други антагонисти на витамин К (ВКА), без да се достига, обаче, статистическа значимост.

На фона на венозна тромбемболия, относителният риск за вътреочно кървене при прием на НОАК намалява с 33% спрямо ВКА и нискомолекулярен хепарин, отново без достигане на статистическа достоверност.

След ортопедична хирургия, приложението на НОАК е свързано с 2.13 пъти по-висок риск за кървене в очите в сравнение с нискомолекулярен хепарин, но без достигане на статистическа значимост и при много нисък общ брой на подобни инциденти (наблюдавани при двама болни).

Във всички анализирани проучвания броят на случаите с интраокулярно кървене е много малък (под 0.4%) и не дава възможност реално да се сравни безопаността на НОАК спрямо ВКА по отношение на тази форма на сериозна нежелана лекарствена реакция. Необходими са допълнителни проучвания в по-голяма популация с провеждане на рутинно офталмологично мониториране.

Мета-анализът не дава отговор на въпроса какво трябва да е поведението при болни, които приемат НОАК, и на които се налага провеждане на интраокулярна хирургия. За момента, в резултат на емпирични наблюдения, стратегията в тези сучаи е същата, както при ВКА: не се препоръчва прекъсване на антикоагулантната терапия при провеждане на интервенции за катаракта или глаукома. (ЯС)

Използван източник:

1. Caldeira D. Canastro M., Barra M. et al. Risk of substantial intraocular bleeding with novel oral anticoagulants: Systematic review and meta-analysis. JAMA Ophthalmol 2015; 133(7):834-839 http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2290000&resultClick=3