Liraglutide намалява HbA1c в по-значима степен в сравнение със sitagliptin при ДТ201/06/2016

Victoza® (liraglutide) осигурява по-значима редукция на HbA1c в сравнение със sitagliptin, когато и двата медикамента се прилагат в комбинация с metformin при възрастни пациенти с диабет тип 2 (ДТ2), показаха резултатите от проучването LIRA-SWITCH, представено на годишния конгрес на американското Endocrine Society (1).

Проучването е рандомизирано, двойно-сляпо, активно-контролирано и включва 407 възрастни с ДТ2, които не са постигнали адекватен гликемичен контрол (HbA1c 7.5-9.5%) на терапия със sitagliptin като добавка с metformin.

Преди това участниците са лекувани със стабилни дози sitagliptin (100 mg дневно) и metformin (>/=1500 mg дневно или максимално толерирана доза >/=1000 mg дневно) за период >/=90 дни.

Пациентите са разделени в две групи в съотношение 1:1 – liraglutide 1.8 mg или продължаване терапията със sitagliptin 100 mg, и двата в комбинация с metformin.

Основна цел на изследването е да се оцени ефикасността и профилът на безопасност на liraglutide като допълваща терапия към metformin при ДТ2.

Болните, преминали на терапия с liraglutide (n=203), са постигнали сигнификантно по-значима редукция на HbA1c, отколкото тези, които са продължили терапията със sitagliptin (n=204) (-1.14% срещу -0.54%, р<0.0001). Освен това, в групата с liraglutide е наблюдавано по-значимо намаление на телесното тегло (-3.31 kg срещу -1.64 kg, р<0.0001).

Резултатите показват, че при преминаване от терапия със sitagliptin към liraglutide значително по-голям брой пациенти с ДТ2 са постигнали стойности на HbA1c <7% (50.6 срещу 26.9%) и HbA1c <6.5% (29.5 срещу 9.9%) (р<0.0001 и за двата показателя). Стойностите на кръвната глюкоза на гладно са се понижили в по-голяма степен при liraglutide, отколкото при sitagliptin (-1.83 срещу 0.73 mmol/l, р<0.0001).

По отношение на нежеланите странични ефекти, по-чести при liraglutide, отколкото при sitagliptin са били гастроинтестиналните прояви: гадене (21.8 срещу 7.8%) и диария (16.3 срещу 9.3%). И в двете групи не са регистрирани случаи на тежка хипогликемия или епизоди на нощна хипогликемия.

Victoza® (liraglutide) е аналог на човешкия глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) с аминокиселинна последователност сходна на 97% с човешкия ендогенен GLP-1.

В Европа медикаментът е одобрен за терапия на възрастни пациенти с ДТ2 за постигане на ефективен гликемичен контрол в комбинация с други антидиабетни медикаменти или с базален инсулин (2, 3), както и като монотерапия (разширено през април тази година показание), когато метформин се смята за неподходящ поради наличие на противопоказания или липсата на толеранс (4). (ИТ)

* Victoza® (liraglutide) на Novo Nordisk е регистриран в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. Bailey T., Takаcs R., Tinahones F. et al. Efficacy and safety of switching from sitagliptin to liraglutide in subjects with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, double-dummy, active-controlled 26-week trial. Abstract number 689, Endocrine Society’s Annual Meeting, Boston, MA, April 1-4 2016 http://www.novonordisk.com/bin/getPDF.1999980.pdf

2. Victoza (liraglutide) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001026/human_med_001137.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

3. http://www.victoza.com

4. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/001026/WC500205394.pdf